Laga soo xigtay: IND
Warbixin
Wadahadalka 2 aad ee IND
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 4/9/2024, 3:57 GD

Waxaad leedahay wareysiga 2aa ee Adeega Socdaalka iyo Jinsiyada (IND). Tani waa wadahadal muhiim u ah codsigaaga magangelyodoonka. Waxaad si faahfaahsan u sheegeysaa sababta aad u qaxday. Waxaad heleysaa garyaqaan iyo baaritaan caafimaadka.

Waxaa ka hor waresiga 2aad heleysaa garyaqaan

Waxaa ka hor waresyiga 2aad Adeega Socdaalka -iyo Jinsiyada (IND) heleysaa garyaqaan. Taasi looma baahna inaad doorato, laakiin toos ayaa laguu sameynayaa. Ilaa hal beri ka dib marka warbixinta VluchtelingenWerk waxaa heleysaa wadahadalka garyaqaanka. Waxaa heleysaa garyaqaan

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)
. Garyaqaanka waa mid qibrad u leh dacwada magangelyada. Qarash ma siineysid garyaqaanka. Ma rabtaa inaad iskaaga garyaqaan u raadsato? Taasi waa suura gal. Garyaqaanka waa inuu iskiisa RvR u ogeysiiyaa inuu garyaqaankaaga noqonaayo

Garyaqaankaaga ayaa kaala hadlaaya wareysiga 1aad ee IND iyo kaa caawinaaya diyaarinta wareysiga 2aad. Waxaa kaloo heleysa wadahadalka garyaqaanka tarjumaan idiin tarjuma. Garyaqaanka wuxuu u baahan yahay dokumentiyo si uu si fiicn kuu cawiyo. Sidaa awgeed waa muhiim mudada aad sugeyso aad wixii diokumenti aad heli karto aruurisaa si aad isku cadeyso shaqsiyadaada iyo u xoojiso dhibka aad u soo qaxday.

Waxaad la hadleysaa garyaqaankaaga ka hor wareysiga 2aad

Inta aan la gaarin wareysiga 2aad

ee IND
waxaa wadahadal la leedahay garyaqaankaaga. Garyaqaanka ayaa kaala hadlaaya wareysiga 1aad ee IND iyo wuxuu kaa caawinaayaa u diyaargaroobida wareysiga 2aad. Muhiim ma aha in garyaqaanka isku luqadaada ku hadlo. Mar walba waxaa jooga tarjumaan markaad ballanta leedihiin

Waxaa marka ad aadeyso garyaqaankaaga COA ka weydiisan kartaa kaarka safarka oo maalinta dhan lagu safri karo gaadiidka dadweynaha (OV). Kaarkaasi maalinta ayaa si lacag la'aan ugu aadi kartaa garyaqaankaaga. Mar walba oo aad safreyso waxaad u baahan tahay cadeyn safarka oo sax ah marka aad ka tageyso ama ku soo noqoneyso xerada

Waxaad heleysaa baaritaan caafimaad wareysiga 2aad ka hor

Kalkaalisada urur madaxbanaan

MediFirst
ayaa ku baareysa in jir ahaan iyo maskax ahaan aad caafimaadkaaga fiican yahay oo aad geli karto wareysiga 2aad
IND
.

Halkan ka aqri sida uu dhacaayo baaritaanka caafimaad:

Baaritaanka caafimaadka

Tani ayaa muhiim ah inaad ogaato markaad isu diyaarineyso wareysiga 2aad

 • Shaqaalaha IND ayaa mudada wadahadalka ku weydiinaaya su'aalo ku saabsan sababaha aad us oo qaxday.

 • Shaqaalaha IND jawaabtaada su'aalo ayuu kaa sii weydiin doonaa.

 • Waxaa ku wareysan karo shaqaale IND oo aad isku jinsi tihiin haddii aad rabto. Taasi waxaa ku weydiinaaya shaqaalaha IND ee wareysiga is dhiibitaanka kaa qaadaaya.

 • Si daacad ah, faahfaahsan iyo waadix ah u sheeg sababta aad u soo qaxday.

 • U sheeg sababta aad shaqsi ahaan badbaado ugu baahan tahay. IND wey la socotaa xaalada guud ee wadankaaga. Sidaa awgeed waa muhiim sababta aad adiga qatar ugu jirtey.

 • Mararka qaar way adagtahay inaad ka hadasho arrintaada qaxoontinimo. Sicad u sharax arrintan haddii aad dareemayso culays si aad arrintaa uga hadasho. Ama haddii aanad waxa qaar aad xasuusanin.

 • Ma leedahay calaamado ama dhibaato maskaxda oo ku shaqo leh soo qixitaankaaga? U sheeg taasi IND. Waxaa IND kuu bandhigi karaan baaritaan caafimaad.

 • Waxaa joogi kara shaqaalaha

  VluchtelingenWerk Nederland
  wadahadalka haddii aad rabto. VWN ayaa ku caawinaaya iyo waxey sameynayaa sida IND oo kale qoraal wadahadalka ah. Mar mar warbixintanai waa muhiim. Haddii codsigaaga magangelyo la diido oo aad rabto inaad rafcaan ka qaadato, warbixinta shaqaalaha VWN ayaa loo isticmaali karaa racfaanka.

 • IND waxey wareysiga ka sameyneysaa qoraal. Maalinta wadahadalka kadib waxaad kala hadleysaa garyaqaankaaga qoraalka IND. U sheeg garyaqaankaaga haddii qoraalka IND warbixin ka maqan yihiin ama sax ahayn.

Waxaa jooga tarjumaan ku hadlaaya luqadaada ku hadla marka wareysiga IND aad leedahay

Shaqaalaha IND wuxuu su'aalaha kugu weydiinayaa luqada Nederlaanka. Tarjumaanka ayaa adiga kuu tarjumaaya. Tarjumaanka sidoo kale wuxuu tarjumayaa jawaabtaada luqada Nederlaanka. Tarjumaanka wuxuu ka yimid wadankaaga aad ka soo jeedo, wuu madax banaan yahay, uma shaqeeyo IND oo wax daqli ah kuma laha go'aanka codsigaaga magangelyada. Maadaama ay tarjumaanada aad u mashquul yihiin wey dhcdaa in kugu soo aado tarjumaan lahjad kale ku hadla. Isla markii sheeg haddii adiga iyo tarjumaanka aadan si fiican isu fahmeynin. Sababtoo ah waa muhiim inaan is afgaranwaa uusan imaan maadaama tarjumaanka iyo adiga si fiican isu fahmeynin.

Waxaad mudada wareysiga isdhiibitaanka weydiisan kartaa tarjumaan ku hadla lahjadaada iyo tarjumaan kula jinsi ah.

Maxey kula tahay qodobkan?