Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Warqad lagu ridaayo sanduuqa boostada

Sidan ayaa dokumentiyada IND ugu gudbineysaa mudada dacwada magangelyadoonka socdo

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 2/1/2024, 8:56 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Mudada dacwada magangelyada waxaad Adeega Socdaalka iyo Jinsiyada (IND) u dhiibeysaa dokumentiyo. Dokumentiyadan waxey cadeynayaan dhibaatada aad usoo qaxday. Ka aqri halkan dokumetiyada lagaa rabo iyo qaabka aad u kuwaasi u direyso.

Dokumentiyadan ayaad dhiibaneysaa

Waxaa muhiim ah inaad dhibaatada qixidaada aad u cadeyn kartaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
IND
. Aruuri mudada dacwada magangelyada ilaa intii suura gal ah dokumentiyo shaqsiyadaada iyo arrinta qixidaada cadeynaaya. Kuwani waa dokumentiyada sida baasaboorka ama waraaqo aqoonsi kale

Waxaa IND ku weydiineysaa dokumentiyada inaad dhiibato si ay u baaraan iney sax yihiin. Haddii aad dokumentiyo rasmi ah heysato, waxey IND ku weydiineysaa inaad dokuentiyada rasmiga ah soo dirto. Haddii aad taasi heysanin markaa koobi ama sawiro dokumentiyada ah ayaad dhiiban kartaa. Dokumentiyada rasmiga ayaa IND si fiican u baari karaan, tusaale ahaan noocyada waraaqaha, qaabka loo daabacay, nooca qadka iyo shaabadaha. IND waxey heysataa makiinada gaar ah sida, noocyo weyneyso ah.

Ka samey koobi dokumentiga aad direyso

Ka hor intaadan dokumentiga rasmiga u soo dirin IND, waxaad ka sameyn kartaa dokumentiga koobi. markaasoo aad adigana weli warbixin ka heysato dokumentiga rasmiga ah, markaasoo dokumentiga rasmiga ay IND heysato oo ay soo baarayaan.

Waxaa suura gal ah iney feejignaan dhalin karto marka aad dokumentigaaga u gudbiso IND. Haddana si codsigaaga magangelyo si wanaagsan looga shaqeeyo waxaa IND u aragtaa in loo baahan yahay in dokumentiga la keeno. Ma rabtid ama ma awoodid inaad dokumentiga dhiibitid? Markaa kala hadal garyaqaankaaga waxa adiga kuu fiican.

Waxaa jira seddex qaab oo aad dokumentiyada u dhiiban karto xagga IND

Qaaba kala duwan ayaad dokumentiyadaada u dhiiban kartaa:

 1. Marka lagu diiwaangelinaayo

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  xagga boliiska
  waxaa shaqaalaha ku weydiinayaa dokumentiyadaada. Shaqaalaha wuxuu ku weydiinayaa dhamaan dokumentiyada cadeynaaya shaqsiyadaada ama aad xaduudka uga soo gudbi karto, sida baasaboorka. Mudada wadahadalka ayaa dokumetigaaga dhiiban kartaa. Waxaa isla markii lagu siinayaa cadeyn warqad ah inaad dokumentiyada aad dhiibatay

 2. Mudada wareysiga hore ayaa dokumentiyada dhiiban kartaa ee shaqsigaaga ama aad xaduudka uga soo gudubtay, sida baasaboorka. Waxaa lagu siinayaa cadeyn warqad ah inaad dokumentiga dhiibatay.

 3. Mudada wareysiga labaad ee IND iyadana dokumentiyada waad u diri kartaa IND. Taasi waxaad ku diri kartaa boostada sugan ee la saxiixo. Taasi garyaqaankaagana wuu kuu sameyn karaa.

Waxaad dokumentiyadaada u diri kartaa IND

Waxaad dokumentiyadaada u diri kartaa si boosto ahaan ah ee IND. Garyaqaankaaga ayaa kaa caawin kara. Cinwaanka aad u direyso waa

T.a.v IND Scanstraat, Postbus 18, 9560 AA Ter Apel

Iyo warbixintaada waa inaad raacisaa marka aad dokumentiyada direyso

 • magacaaga

 • iyo

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Nambarkaaga-V

 • faahfaahin kooban oo af Nederlaanka, af Inglishka, af Faransiiska ama af Jarmalka ee dokumentiyada aad direyso

 • af Nederlaanka, af Inglishka, af Faransiiska ama af Jarmalka

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  tarjumaan la qaariyey

 • taariikhda waraysiga 2 aad oo IND (haddii la soo sheegay)

Waxaad dhokumantiyada ugu diri kartaa IND adooo u marinaya "iimayl diwaangashan". Tani waxay la macno tahay waxaad heli doontaa fariin kaaga soo noqota IND markay helaan dokumantiyada. Qareenkaagu sidoo kale u dir dokumantiyada. Waa inaad iska bixisaa kharashka dirista dokumantiyada.

Arrimhan waa inaad ka taxadartaa marka aad dokumentiga

Iyadoo kooban waxaa jira seddex shey oo aad ka taxadartaa hadii aad dokumentiga dhiibaneyso

 • Ka samey koobi ama sawir dokumenti rasmi iyo meel fiican dhigo.

 • Weydii mar walba waraaqaha cadeynta in lagaa qaaday ee dokumentiga. Oo meel fiican dhig

 • Haddii aad boostada ku dirto, markaa waa inaad ku dirtaa mida la saxiixaaya. Inkastoo ay lacag tahay. Ku dadaal inaad warbixintaada shaqsiga, sidaan hore qodobka lagu sharaxay.

IND baaritaanka ka dib dokumentiyadaada wey kuu soo celinayaan

IND dokumentiyada wey soo celineysaa marka ay go'aanka ka gaaraan dacwada magangelyada. Markaa dokumentiyada waa laguu soo celinaayaa marka aad sharciga magangelyada hesho ama codsigaaga magangelyo la soo diido oo waajib tahay inaad Nederlaan ka tagto. Ama codsiga ka dib marka laga soo noqdo codsiga magangelyada. Marka go'aan fiican lagaa soo gaaro waxaa dokumentiyadaada ka heleysaa xafiiska IND, badiyaa waxaa lagu siinayaa marka aad sharciga deganaanshaha magangelyada aad soo qaadaneyso. Marka diidmo lagu soo go'aamiyo

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
of
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V
) ayaa dokumentigaaga kuu soo celinaaya.

Waxan ayaad sameyn kartaa haddii IND dokumentiyadaad aysan ku siinin ama ka lumaan

Haddii IND dokumentiyadaada aysan ku siinin ama ka lumaan ashtako rasmi ah ayaad gudbin kartaa xagga websaaytka IND. Taasi waa keliya luqada Nederlaanka iyo foom Nederlaan ah. Garyaqaankaaga ama qofka aad la xariirto

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ayaa kaa caawin kara sidaad ashtakada IND u gudbiso. Xaaladaha qaarkood waxaad aadi kartaa xaakinka haddii aad dokumentiyadaada aadan dib laguu siinin. Weydii talo arrintaasi garyaqaankaaga

Waa muhiim inaad koobiyada cadeynta waraaqaha lagaa qaaday ee dlkumentiyadaada aad meel fiican dhigato. Sidaa ku tusin kartaa sida ay dokumentiyada u eg yihiin iyo ku cadeyn kartaa inaad dhiibatay. Haddii IND dokumentiyada ka dhumaan taasi wax saameyn ma aha iney ku yeeshaan dacwadaada magangelyo. Dacwada wey sii soconeysaa.

Qodobkan ma ku caawiyay?