Dhaqtar ayaa lacagta haya
Laga soo xigtay: Pexels
Warbixin
Tani waa qarashka daryeelka caafimaadka ee Nederlaan
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/22/2023, 12:39 GD

Ma u baahan tahay daryeel caafimaad oo ma rabtaa inaad ogaato inta uu qarashka noqonaayo? Nederlaan waxaa mar walba heysataa ceymis asaasi ah oo aad daryeelka asaasiga ku bixineyso. Adiga taada waa ceymiska Nidaamka daryeelka caafimaadka ee Magangelyodoonka (RMA). Daryeel aad isla markii ama dhowr saacadood gudahooda u baahan tahay waa lacag la'aan.

Waxaad Nederlaan heleysaa Nederlaan mar walba daryeel caafimaadka daruuriga ah oo lacag la'aan ah

Daryeelka asaasiga waxaa kaa bixiya Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). Ceymiska RMA ayaa ku jirtaa oo daryeelka badankiisa ay dadka Nederlaanka ceymiska ugu jiraan. Waxaa RMA ay bixisaa tusaale ahaan, dhaqtarka qoyska, cisbitaalka ama farmashiga. Ilaa aadan sharci qabin, looma baahna inaad iskaaga ceymis daryeel caafimaad asaasi ah aad sameyso.

Ma jirtaa 18 sano ama ka badan? Markaa 2 bilood ee koowaad waxaad leedahay daryeel xadidan. Daryeelkaaga 2 bilood ee koowaad waxey ku kooban yihiin daryeelka daruuriga ah ee kuma jiro daryeelka dib oo dhigi karo. Ilmaha aan weli 18 gaarin ma quseeyo nidaamkan

Halkan ka aqri wixii dheeraad ee RMA ku saabsan oo luqada Nederlaanka.

Daryeelka caafimaadka ee Nederlaan banaankeeda waxa keliya la bixinayaa mark taasi laguu fasaxo

Daryeelka Nederlaan banaankeeda waa inaad fasax ka heysataa RMA. Ma rabtaa inaad weydiisato fasax eendaryeelka dibada ah? Markaa waxaad e-mail u diri kartaainfo@rmasielzoekers.nl. Fasaxani looma baahna marka uu daryeel caafimaad deg deg loo baahan yahay.

Ma suura geleyso inaad ceymis daryeel caafimaad kuu gaar ah sameysato

Ma rabtaa ceymis caafimaad kale ama mid aad u ballaaran? Taasi hadda ma suuro geleyso. Waxaad Nederlaan ceymis adiga kuu gaar ah sameysan kartaa marka aad sharci deganaansho magangelyo aad heysato. Isla markii aad sharci deganaansho hesho, waxaad heysataa 4 bilood waqti ah oo aad ceymis caafimaadka aad ku sameysato. Sidoo kale waa inaad laga bilaabo waqtiga aad sharciga deganaansho hesho inaad aad adiga ceymiska caafimaadkaaga iyo qarashka aad iska bixiso

Maxey kula tahay qodobkan?