ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ንውሳኔ ናይ IND ይግባይ ምባል

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 20/3/2023 9:51 ቅ.ቀ.

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ነጺግዎ ኣሎ። ምስዚ ምንጻግ ዘይተሰማማዕ ምስ እትኸውን እንታይ ክትገብር ትኽእል? ብዛዕባ ናብ ናይ ኔዘርላንድ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ምባል ኣብዚ ኣንብብ።

ብኸምዚ ኢኻ ይግባይ ትብል

ምስ ውሳኔ ናይ

IND
ኣይትሰማማዕን ዲኻ? ስለዚ ጠበቓኻ ናብ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ክብል ይኽእል እዩ። እዚ እንተድኣ ደሊኻ ምስ ጠበቓኻ ተዘራረብ።

ይግባይ ክትብል ከም እትደልይ ወሲንካ ዲኻ? ጠበቓኻ ይግባይ እንተድኣ ኣቕሪቡ፣ እቲ ቤት-ፍርዲ ውሳኔ ናይ IND ምኽኑይ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክውስን እዩ። እቲ ቤት-ፍርዲ (ገና) መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ ምዃንካን ዘይምዃንካን ኣይውስንን እዩ፣ የግዳስ IND ነቲ መስርሕ ብግቡእ ዝፈጸሞ ምዃኑን ዘይምዃኑን እዩ ዝግምግም።

IND ነቲ መስርሕ ብግቡእ ዘይፈጸሞ ምዃኑ ቤት-ፍርዲ ይውስን

ሽዕኡ IND ሓድሽ ውሳኔ ክወስድ ኣለዎ። ስለዚ IND ንናይ ህድማ ታሪኽካን ሰነዳትካን ከም ብሓድሽ ክምርምሮም ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ምስ IND ከም ብሓድሽ ቃለ-መሕትት ክህልወካ እዩ።

ድሕሪኡ ካብ ኔዘርላንድ ክትወጽእ ኣለካ፣ ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ላዕለዋይ ይግባይ

ምስቲ ቤት-ፍርዲ ዝሃቦ ውሳኔ ኣይትሰማማዕን ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ጠበቓኻ ናብ

ቤት-ምኽሪ መንግስቲ
ላዕለዋይ ይግባይ ከቕርብ ይኽእል እዩ። እዚ እቲ ቤት-ፍርዲ ድሕሪ ምውሳኑ ኣብ ውሽጢ 1 ሰሙን ክግበር ኣለዎ።  እዚ እንተድኣ ትደልይ ኮይንካ ምስ ጠበቓኻ ተዘራረብ። IND እውን ኣንጻር ውሳኔ ናይቲ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ክብል ይኽእል እዩ።