ናብ RefugeeHelp እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም
እዚ ኣብ ኔዘርላንድ ንዝርከቡ ስደተኛታት ናይ ኢንተርነት መበገሲ ነቚጣ እዩ። ዘመልከትካዮ ዑቕባ ምስ ዝንጸግ፣ ኣብዚ ገጽ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣየኖት ውድባት ክሕግዙኻ ከም ዝኽእሉ እውን ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ተጎሲኻ ኣይትትረፍ፣ ነዚ ተግባር ፈርም!

ቅልጡፍ መስርሕ ዑቕባ ክግበረልካ፣ ብቚዕ መዕቆቢ ክትረክብን፣ ምስ ስድራኻ ክትነብርን መሰል ከም ዘለካ ንሳኻ እውን ትኣምን ዲኻ? ስለዚ ነዚ ናይ VluchtelingenWerk ናይ ደገፍ መግለጺ ፈርመሉ። ምኽንያቱ ብመሰረት VluchtelingenWerk ነፍስወከፍ ካብ ኩናትን ዓመጽን ዝሃድም ሰብ ውሑስ ቤት ክረክብ ይግብኦ እዩ።