ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ኣብ መዕቆቢ ምንባር

ኣብ ኔዘርላንድ ዕቚባ ንምርካብ እንተድኣ ኣመልኪትካ መቐበሊ ቦታ ንኽትረክብ መሰል ኣለካ። ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዕቚባ (COA) ድማ እዩ ነቲ መጽለሊ ዘዋድድ።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።