ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ኣብ እዋን መስርሕ ዕቚባ ኣብዚ ኢኻ እትጸንሕ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 3/2/2024 6:26 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ እዋን መስርሕ ዑቕባ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA) መቐበሊ ቦታታት ክትጸንሕ ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣብቲ ንቡር መቐበሊ ቦታታት እኹል ቦታ የለን። በዚ ድማ ምናልባት ኣብ ሓደ ግዜያዊ መቐበሊ ንኽትጸንሕ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ምምልካት ዘሎ ጻንሖትካ

እዚ ማእከላይ መቐበሊ ቦታ ይበሃል። ኣብ ኔዘርላንድ 1 ማእከላይ መቐበሊ ቦታ ጥራይ እዩ ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማእከላይ መቐበሊ ናይ ተር ኣፐል እኹል ቦታ የለን። ስለዚ ድማ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ እዋን ምዝገባ ኣብ Zoutkamp ናብ ዝርከብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ግዝያዊ መቐበሊ
ትውሰድ። ምዝገባኻ ንምዝዛም ድማ ናብ ተር ኣፐል ወይ ቡደል ከም እትምለስ ክግበር እዩ።

ድሕሪ ምምልካት ዘሎ ጻንሖትካ

ኣብ ፖሊስ (

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ክፍሊ ፖሊስ ወጻእተኛታት፣ መለለዪን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን፣ AVIM
) ድሕሪ ምምዝጋብካ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ካልእ ቦታ ናብ ዝርከብ መቐበሊ ክትውሰድ ኢኻ። እዚ ኣብ እዋን መስርሕ ዑቕባ እትጸንሓሉ ቦታ እዩ።
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
COA
ኣድላዪ እንተኾይኑ ናብ
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
ንምኻድ ዝኸውን መጓዓዝያ ከዋድድ እዩ። ካብን ናብን ዝተፈላለዩ መቐበሊ ቦታታት ኔዘርላንድ ክትግዕዝ ድማ ተኽእሎ ኣሎ።

ብሰንኪ ጻዕቂ ሰብ ኣብ ንቡር መቐበሊ ቦታታት እኹል ቦታ የለን። ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ናብ ግዝያዊ መቐበሊ ክትውሰድ ኢኻ። ኣብቲ ግዝያዊ መቐበሊ ካብቲ ንቡር መቐበሊ ዝወሓደ መሳለጥያታት እዩ ዘሎ። ግዝያዊ መቐበሊ ቦታታት ክትቅይር ድማ ተኽእሎ ኣሎ።

ድሕሪ መስርሕ ዑቕባ ጻንሖትካ

ድሕሪ መስርሕ ዑቕባ ናብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ማእከል ሓተትቲ ዑቕባ (AZC)
ክትኸይድ ኢኻ። ናብ AZC እትኸይድ እንተድኣ፡

  • መንበሪ ፍቓድ ዝተቐበልካን መንበሪ ገዛ ንምርካብ ትጽበይ ዘለኻን ምስ እትኸውን። ምምሕዳር ከተማ ገዛ ክሳብ ዝረኽበልካ ድማ ኣብቲ መቐበሊ ንኽትጸንሕ መሰል ኣለካ።

  • ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ዑቕባ (VA) እንተሃሊኻ።

  • IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ዝነጸጎ ምስ ዝኸውን። ኣብቲ AZC ገና ን28 መዓልታት ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ።

ኣስተውዕል፡ ዕድሜኻ ካብ 13 ክሳብ 18 ዓመት ዝኾንካን ኣብ ኔዘርላንድ ወለዲ ወይ ኣለይቲ ዘይብልካን ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ናብ ፍሉይ መቐበሊ ቆልዑት ክትከይድ ኢኻ። ዕድሜኻ ትሕቲ 13 ዓመት ዝኾንካን ኣብ ኔዘርላንድ ወለዲ ወይ ኣለይቲ ዘይብልካን ዲኻ? ስለዚ ናብ ናባዪ ስድራ ትኸይድ።

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
Nidos
ድማ ናባዪ ስድራ ከዋድደልካ እዩ።

እዞም ውድባት ኣብቲ መዕቆቢ ይርከቡ

ኣብቲ መቐበሊ መብዛሕትኡ ግዜ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
COA
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
Trigion
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ማእከል ጥዕና ሓተትቲ ዑቕባ (GZA)
ከምኡ እውን
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ይርከቡ እዮም። ኣብ ግዝያዊ መቐበሊ ቦታታት ሓደ ሓደ ግዜ ልክዕ ከምቲ ኣብ ንቡር መቐበሊ ቦታታት ዝርከቡ ውድባት የለዉን።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?