ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ወለዲ ምስ ንእሽቶይ ወዶም ብሓባር ይስሕቑ

ብዛዕባ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ክትፈልጦ ዘለካ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 9/4/2024 4:03 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ ኔዘርላንድ ብዘይ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ። ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ናይ ምርካብ ልዑል ዕድል ምስ ዝህልወካ፣ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት መመልከቲኻ ድሮ ከተዳሉው ትኽእል ኢኻ።

መንበሪ ፍቓድ እንተድኣ ዘይብልካ ኮይንካ፣ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ

ገና ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዘይብልካ ምስ እትኸውን፣ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ። IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ምስ ዘጽድቖ ጥራይ ኢኻ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት እትኽእል። ሽዕኡ ኣብ ኔዘርላንድ ክትጸንሕ ዝፍቀደልካ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክትፈልጥ ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ቅድሚ ምጽዳቑ ነዊሕ ግዜ ይወስድ እዩ። ስለዚ ሽዕኡ ክሳብ ምጥርናፍ ስድራ-ቤትካ ዝግበር ነዊሕ ክትጽበይ ኣለካ። ስለዚ ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ንኸተመልክት ክሳብ እትኽእል ነዊሕ ግዜ ክትጽበ ኣለካ።

ናይ ዑቕባ መመልከቲኻ እንተድኣ ጸዲቑ፣ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት መመልከቲኻ፣ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ናብ IND ከተረክብ ኣለካ።

ንምጥርናፍ ስድራ-ቤት ምድላው

ካብ ከም በዓል ሶርያ፣ ቱርኪ ወይ የመን ዝኣመሰላ ዑቕባ ናይ ምርካብ ዕድልካ ልዑል ዝኾነት ሃገር እንተድኣ ኮይንካ መጺእኻ፣ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት መመልከቲኻ ድሮ ከተዳሉው ትኽእል ትኸውን ኢኻ።

ስለዚ ሽዕኡ ነቲ መመልከቲ ዘድልዩኻ ሰነዳት ክትእክብ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ሰነዳት ምእካብ ነዊሕ ግዜ ይወስድ እዩ። ንኣብነት እቶም ሰነዳት ካብ መበቆል ሃገርካ ክለኣኹ ዘድልይ ምስ ዝኸውን።

ኣስተውዕል፡ ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት መመልከቲኻ ዝኸውን ሰነዳት ድሮ ክትእክብ ትኽእል ምዃንካን ዘይምዃንካን፣ ኣብ VluchtelingenWerk Nederland ምስ ዝርከብ ኣማኻሪኻ ተዘራረብ።

ሰነዳትካ ከየተርጎምካ ተጸበይ

ንምጥርናፍ ስድራ-ቤት እትእክቦም ወግዓዊ ሰነዳት ክትርጎሙ ኣለዎም። ነቶም ሰነዳት ንምትርጓም ድማ ገንዘብ ይሓትት እዩ። ነቲ ትርጉም ባዕልኻ ክትከፍሎ ኣለካ። ስለዚ ድማ ክሳብ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዝህልወካ፣ ሰነዳት ምትርጎም ምጽባይ ዝበለጸ እዩ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?