መስርሕ ዕቚባ

ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ኣብ እተመልክተሉ እዋን፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ መሰል ዘለካ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክምርምር እዩ። ኣብ ታሕቲ ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ፣ ናይ ምጽባይ ግዜን፣ ዘለካ መሰላትን ብዝምልከት ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።


መርሓ ስጉምቲ

መስርሕ ዕቚባ


ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።