ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Mensen stappen in een vliegtuig

ምንጪ፡ Longxiang Qian

ተገዲድካ ናብ መበቆል ሃገርካ ምምላስ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 16/11/2023 3:48 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ናብ መበቆል ሃገርካ ባዕልኻ እንተድኣ ዘይተመሊስካ፣ መንግስቲ ኔዘርላንድ ኣገዲዱ ክመልሰካ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ዘመልከትካዮ ዑቕባ ተነጺጉ

እንተድኣ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ንዘምልከትካዮ ዑቕባ ነጺጉዎ፣ መንግስታዊ ውድብ
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V)
ናብ መበቆል ሃገርካ ብዛዕባ ምብጋስ ብዝምልከት ምሳኻ ርክብ ክገብር እዩ። እዚ ማለት ድማ ብቕጽበት ካብ ኔዘርላንድ ክትወጽእ ኣለካ ማለት ኣይኮነን።

ጠበቓኻ ኣንጻር ውሳኔ ናይ IND ይግባይ ክብል ድዩ? መብዛሕትኡ ግዜ ውሳኔ ናይ ቤት-ፍርዲ ክሳብ ዝወሃብ ኣብ ኔዘርላንድ ኮይንካ ክትጽበይ ትኽእል ኢኻ።

ባዕልኻ ምምላስ

IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ብምሃብ ነጺግዎ ድዩ? ስለዚ ብዛዕባ እዚ ደብዳቤ ክትቕበል ኢኻ። እዚ ድማ 'beschikking' ይበሃል።

እዚ ማለት መንግስቲ ኔዘርላንድ ናብ መበቆል ሃገርካ ንኽትምለስ ጠለብ ይገብር ማለት እዩ። ንኽትምለስ እንተድኣ መሪጽካ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ብግዴታ ምምላስ

ናብ መበቆል ሃገርካ ንምምላስ ምትሕብባር ዘይምግባር ዲኻ እትመርጽ? ከምኡ ምስ ዝኸውን መንግስቲ ኔዘርላንድ ምስ ተበገስካ እንደገና እትቕበሎ ዋሕስ ገንዘብ ንኸተንብር ክብይነልካ ይኽእል እዩ።

መንግስቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኔዘርላንድ ክትጸንሕ ውጥን ኣለካ ኢሉ ምስ ዝሓስብ፣ ኣብ ቤት-ማሕቡስ ወጻእተኛታት ከም እትኣቱው ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ ማለት ናብ መበቆል ሃገርካ ተገዲድካ ክሳብ እትውሰድ ኣብ ሓደ ዓይነት ቤት-ማእሰርቲ ክትጸንሕ ኣለካ ማለት እዩ።

እቲ ጉዕዞ

መብዛሕትኡ ግዜ ተገዲድካ ምብጋስ ብስሩዓት በረራታት ብነፋሪት እዩ ዝፍጸም። ሓደ ሓደ ግዜ ነዚ ዝኸውን ፍሉይ በረራ ይዋደድ እዩ። ንኣብነት ብዙሓት ካብ ሓንቲ ሃገር ዝመጹ ሰባት ኣብ ሓደ እዋን ናብ መበቆል ሃገሮም ዝምለሱ ምስ ዝኾኑ።

ኣንጻር እቲ ምስጓግ ተቓውሞ ከም እትገብር ዘርእዩ ምልክታት እንተድኣ ሃልዮም፣ ሰራሕተኛታት ናይ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
Koninklijke Marechaussee
ኣብ እዋን ጉዕዞኻ ምርሒት ክህቡኻ እዮም። ሓደ ሓደ ግዜ ሰራሕተኛ ናይ DT&V ምርሒት ንኽመርሓካ ምሳኻ ብነፋሪት ይኸይድ እዩ። ንኣብነት ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ምስ ዝህልዉ።

ውሑድ ደገፍ ወይ ደገፍ የለን

ናብ መበቆል ሃገርካ ብኣስገዳድ እንተድኣ ተመሊስካ፣ ናይ ዳግመ-ውህደት ደገፍ ንኽትረክብ ዘለዉ ተኽእሎታት ድሩት እዩ። ኣብ ገሊኦም ኩነታት ናይ ዳግመ-ውህደት ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ደገፍ እንተበዝሐ ናይ € 1,000 ዋጋ ዘለዎም ኣቑሑት ን/ወይ ሓገዝ ዝሓዘ እዩ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?