ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ናብ መበቆል ሃገርካ ምምላስ

ዘመልከትካዮ ዑቕባ እንተድኣ ተነጺጉ፣ ናብ መበቆል ሃገርካ ክትምለስ ኣለካ። ነዚ ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ምስ እትገብር መብዛሕትኡ ግዜ ሓገዝ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ባዕልኻ ኣይትኸይድን ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ተገዲድካ ከም እትምለስ ክግበር ይከኣል እዩ።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።