ዜናዕዳጋ
ናብ መበቆል ሃገርካ ምምላስ
መስርሕ ዑቕባ ደው ከተብሎ ትደልይ ዲኻ? ወይ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ተነጺጉ ድዩ? ስለዚ ብመሰረት ሕጊ ኔዘርላንድ ካብ ኔዘርላንድ ክትወጽእ ኣለካ። ብወለንታ ንኽትምለስ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ካብ ኔዘርላንድ ንኽትወጽእ ክትግደድ ትኽእል። ኣብ ክልቲኡ ኩነታት ካብ ኔዘርላንድ ንኽትወጽእ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።

ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ርእይቶ ክትህብ ትደልይ?

ኣብዚ ተወሳኺ መብርሂ ክትህብ ትደልይ' ዶ?