ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ሰነዳት ናብ IND ምርካብ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 20/3/2023 9:51 ቅ.ቀ.

ኣብ እዋን መስርሕ ዑቕባኻ፣ ሰነዳት ናብ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ተረክብ። እዞም ሰነዳት እዚኦም ነቲ ናይ ህድማ ታሪኽካ ዘረጋግጹ እዮም። ኣየኖት ሰነዳት ከተረክብ ከም ዘለካን ብኸመይ ከም እትሰዶምን ኣንብብ።

ነዚኦም ሰነዳት ናብ IND ተረክቦም

ነቲ ናይ ምህዳም ታሪኽካ ን

IND
ብመርትዖታት ከተረጋግጸሉ ምኽኣል ኣገዳሲ እዩ። ኣብ እዋን መስርሕ ዑቕባ፣ መንነትካን ናይ ህድማ ታሪኽካን ዘረጋግጹ ሰነዳት ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ ኣክብ። ሰነዳት ንኸተረክብ ክሳብ እቲ ምስ IND እትገብሮ 2ይ ቃለ-መሕትት ኣይትጸበይ።

ኣስተውዕል፡ IND ቅድሚ እቲ 2ይ ቃለ-መሕትት ንኦርጅናል ሰነዳትካ ክምርምር ክኽእል ኣለዎ። ነቶም ሰነዳት ኣብ እዋን 2ይ ቃለ-መሕትት ወይ ብድሕሪኡ ጥራይ ዲኻ ኣረኪብካ? ስለዚ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ንምምስራሕ ምናልባት ዝያዳ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ።

ሰነዳትካ ናብዚ ኣድራሻ ስደዶም

T.a.v IND - Scanstraat Postbus 18 9560 AA Ter Apel

ሰነዳት ብመንገዲ ፖስታ ምስዳድ

ነቶም ሰነዳት ብመንገዲ ምዝጉብ ናይ ሓደራ ፖስታ ናብ IND ክትሰዶም ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት እቶም ሰነዳት ምስ በጽሖም ካብ IND መልእኽቲ ክመጸካ እዩ። ጠበቓኻ እውን ነቶም ሰነዳት ክሰደልካ ይኽእል እዩ። ናይ መልኣኺ ወጻኢታት ባዕልኻ ክትከፍሎ ኣለካ።

ኩሉ ግዜ ናይቶም እትሰዶም ሰነዳት ቅዳሕ ገይርካ ሓዝ፣ ከምኡ እውን ጽቡቕ ገይርካ ኣቐምጦም።