ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ክልተ ሰባት ኣብ ጀርዲን ኣሕምልቲ እናሰርሑ

ናይ 1 ዓመት W-document እናሃለወካ ወለንታዊ ስራሕ ምስራሕ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 22/11/2023 1:50 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ዘለኻን፣ ከምኡ እውን ናይ 1 ዓመት W-document ዘለካን ምስ እትኸውን ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ብኸመይ ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ዝያዳ ኣብዚ ኣንብብ።

እዚ ወለንታዊ ስራሕ እዩ

ወለንታዊ ስራሕ፣ ንኻልኦት ወይ ንሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ብዘይ ክፍሊት እትሰርሖ ስራሕ እዩ። ደስ ዝብለካ እንተድኣ ኮይኑ ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ወይ ድማ ናይ ስራሕ ተመኩሮ ክትረክብ ምስ እትደልይ። ብመንገዲ ወለንታዊ ስራሕ ቋንቋ ኔዘርላንድ ክትለማመድን ምስ ኔዘርላንዳውያን ክትራኸብን እውን ትኽእል ኢኻ።

ናይ ወለንተኛ መግለጺ የድልየካ እዩ

ወለንታዊ ስራሕ እትሰርሓሉ ውድብ ረኺብካ ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን እዚ ውድብ ካብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
ናይ ወለንተኛ መግለጺ ክሓትት ኣለዎ። ናይ ወለንተኛ መግለጺ ማለት እቲ ወለንታዊ ስራሕካ ደሞዝ ዝኽፈሎ ስራሕ ከምዘይኮነ ዝገልጽ ደብዳቤ እዩ።

እቲ ውድብ ናይቲ መመልከቲ መረጋገጺ ምስ ረኸበ ድማ ወለንታዊ ስራሕካ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። UWV ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታትን ብዛዕባ እቲ መመልከቲ ውሳኔ ክህብ እዩ። ንውሳኔ ናይ UWV ክትጽበይ ኣየድልየካን እዩ።

ሓደ ሓደ ግዜ ምስክር ወረቐት ጽቡቕ ጠባይ (VOG) የድልየካ እዩ

ሓደ ሓደ ግዜ ወለንታዊ ስራሕ ንምስራሕ ምስክር ወረቐት ጽቡቕ ጠባይ (VOG) የድልየካ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ትካል እዩ ነዚ VOG ንኽትረክብ ዘመልክተልካ። እዚ ባዕልኻ ክትገብሮ ኣየድልየካን እዩ። VOG ንምምልካት

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ቁጽሪ-BSN
ኣየድልየካን እዩ።

ንወለንታዊ ስራሕካ ዝኸውን ኣበል

ወለንታዊ ስራሕ እንተድኣ ትሰርሕ ኮይንካ ሓደ ሓደ ግዜ ኣበል ትረክብ ኢኻ። ንኣብነት ንናይ መጎዓዝያ ወጻኢታት ወይ ንእትገብሮም ካልኦት ወጻኢታት ንምኽሓስ። እዚ ኣበል ነቲ ካብ COA እትረኽቦ ናይ መነባብሮን መግብን ገንዘብ ኣይጸልዎን እዩ። እቲ ኣበል ኣታዊ ኣይኮነን።

ካብ 1 ጥሪ 2024 ጀሚሩ፣ ኣብ ወርሒ እንተበዝሐ €210,- ኣብ ዓመት ድማ €2100,- ናይ ወለንታዊ ስራሕካ ኣበል ክትረክብ ይፍቀደልካ እዩ። ብዘይካ ገንዘብ ካልእ ኣበል እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ናይ ህያብ ቅብሊት ወይ ብነጻ ስልጠና ወይ ዓውደ-መጽናዕቲ ምክትታል።

ወለንታዊ ስራሕ ኣብ መዕቆቢ ናይ COA

ኣብ ናይ COA መዕቆቢ እውን ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ንህንጻታት ወይ ጀርዲን ኣብ ምጽራይን ምክንኻንን ብምሕጋዝ። ወይ ኣብ ምትርጓም ብምሕጋዝ። ነዚ ስራሕ ኣብ ሰሙን እንተበዝሐ ን25 ሰዓታት ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ዝለዓለ ገደብ ክፍሊት €14 ኣብ ሰሙን ድማ ትረክብ። ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ካብ ሰደቓ ሓበሬታ ናይ COA ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?