ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ስራሕ

ኣብ ኔዘርላንድ ቀልጢፍካ ስራሕ ክትጅምር ትደልይ ኢኻ። ንስድራ-ቤትካን ንገዛእ-ርእስኻን ዝኸውን ገንዘብ ንኽትረክብ። ወይ ድማ ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ወይ ናይ ስራሕ ልምምድ ክትገብር ትደልይ ኢኻ። ትሑዝ ንኽትከውንን ተመኩሮ ንኽትረክብን። ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ዘለኻን ናይ 1 ዓመት W-document ዘለካን ምስ እትኸውን፣ ብዛዕባ ስራሕ እንታይ ክትፈልጥ ከም ዘለካ ኣብዚ ኣንብብ።

ቀንዲ ነጥቢታት

.

ካልኦት ዓንቀጻት

.

Vrouw aan het werk als pizzabakker

ናይ 1 ዓመት W-document እናሃለወካ ልምምድ ስራሕ ምግባር

ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ኣለኻ ዲኻ፣ ግን ድማ ገና ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ የብልካን ድዩ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ንትምህርትኻ ኣድላዪ እንተድኣ ኮይኑ ናይ ስራሕ ልምምድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ተወሳኺ ኣብዚ ኣንብብ።

Twee mensen aan het werk in een moestuin

ናይ 1 ዓመት W-document እናሃለወካ ወለንታዊ ስራሕ ምስራሕ

ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ዘለኻን፣ ከምኡ እውን ናይ 1 ዓመት W-document ዘለካን ምስ እትኸውን ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ብኸመይ ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ዝያዳ ኣብዚ ኣንብብ።

Man achter een laptop in een café

ናይ 1 ዓመት W-document እናሃለወካ ስራሕ ምድላይ

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ገና ትጽበይ ዲኻ ዘለኻ፣ ግን ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ክትሰርሕ ትደልይ ዲኻ? ኣብዚ ገጽ እዚ ስራሕ ብኸመይ ከም እትረክብ ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

Meerdere mensen aan het overleggen aan een tafel

ብናይ 1 ዓመት w-document ንምስራሕ ዘለካ መሰላትን ግዴታታትን

ከም ሰራሕተኛ መጠን ንስኻን ኣስራሒኻን ከተኽብርዎም ዘለኩም ብርክት ዝበሉ መሰላትን ግዴታታትን ኣለዉኻ። ብዛዕባ እቶም ቀንዲ ሕግታት ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።