ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Iemand houdt een bankpas naast een laptop. Op de achtergrond liggen een rekenschrift en een telefoon.

ምንጪ፡ Anna Shvets

ኣብ ኔዘርላንድ ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ንመምሃሪኻ ምኽፋል

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 17/11/2023 9:00 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ገና መንበሪ ፍቓድ የብልካን ዲኻ፣ ግን ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን እውን ብመሰረት ሕጊ ኣብዚ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ንትምህርትኻ ግን ባዕልኻ ክትከፍሎ ክትክእል ኣለካ፣ ካብ መንግስቲ ድማ ዝኾነ ገንዘብ ኣይክትረክብን ኢኻ።

ድጎማ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል የብልካን

ገና ካብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ እንተድኣ ዘይረኸብካ ኮይንካ፣
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ድጎማ ትምህርቲ
ናይ ምርካብ መሰል የብልካን። እዚ ማለት ንትምህርትኻ ባዕልኻ ክትከፍል ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ወይ ድማ
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ማህደረ-ትምህርቲ
ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ።

ምናልባት ካብ Stichting UAF ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን ኢኻ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
Stichting UAF
ትምህርትኻ ንምምዋል ተኽእሎታት ኣብ ምድላይ ምናልባት ክድግፈካ ይኽእል ይኸውን እዩ። ብዛዕባ እዚ እውን ዝተወሰኑ ቅድመ-ኩነታት እተማልእ ክትከውን ኣለካ።

ካብ Stichting UAF ደገፍ ንምርካብ ዘለዉ ቅድመ-ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ ትምህርትኻ ንምምዋል ዝያዳ ሓገዝ ትረክብ

IND ነቲ ናይ ዑቕባ መመልከቲኻ እንተድኣ ኣጽዲቕዎ፣ ኣብ ኔዘርላንድ ንኽትመሃር ዝቐለለ ይኸውን። ብድሕሪኡ መብዛሕትኡ ግዜ ትምህርቲ ቋንቋ ኔዘርላንድ ክትረክብ ኢኻ። ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ቅድመ-ኩነታት፣ ብመንበሪ ፍቓድ ድጎማ ትምህርቲ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ትምህርትኻ ንምኽፋል ዝቐለለ ይገብሮ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?