ትምህርቲ
ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ ኔዘርላንድ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ንኣብነት ብዛዕባ መባእታዊን ካልኣይ ደረጃን ቤት-ትምህርቲ ዝምልከት። ብተወሳኺ ገና መንበሪ ፍቓድ ዘይብልካ ምስ እትኸውን ብዛዕባ ዘለዉ ቅድመ-ኩነታት ትምህርቲን ወጻኢታት ትምህርትን ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ሓበሬታ
ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።

ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ርእይቶ ክትህብ ትደልይ?

ኣብዚ ተወሳኺ መብርሂ ክትህብ ትደልይ' ዶ?