ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ገንዘብ ካብ ማሕፉዳ

ምንጪ፡ Leefgeld

ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ምስ እትሓትት ናይ መነባብሮን መግቢን ኣበል

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 23/2/2024 11:32 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ናይ መስርሕ ዑቕባኻ ውሳኔ ገና ትጽበይ ዲኻ ዘለኻ፣ ከምኡ እውን ኣብ መዕቆቢ ቦታ AZC ዲኻ ትነብር? ስለዚ ካብ መንግስቲ ኔዘርላንድ ሰሙናዊ ንመግብን መነባብሮን ዝኸውን ገንዘብ ትቕበል። ነዚ ገንዘብ ድማ ሰሙናዊ ካብ ሰራሕተኛታት ናይ መዕቆቢኻ ትረኽቦ።

ነፍስወከፍ ሰሙን ናይ መነባብሮን መግቢን ኣበል ትቕበል

ኣብ ነፍስወከፍ ሰሙን ናይ መግቢ ኣበልን ናይ መነባብሮ ኣበልን ዘጠቓልል መጠን ገንዘብ ትረክብ። እዚ ገንዘብ ካብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA)
ኢኻ ትረኽቦ። እቲ ናይ መግቢ ኣበል እቲ መዕቆቢ መግቢ ዘየዋድደልካ እንተድኣ ኮይኑ፣ ንመግዝኢ መግቢ ዝኸውን እዩ። እቲ ናይ መነባብሮ ኣበል ድማ ንኻልኦት ዘድልዩኻ ነገራት እዩ፣ ንኣብነት ንክዳውንቲ። መስርሕ ዑቕባኻ ገና ብወግዒ እንተድኣ ዘይጀሚሩ፣ ናይ መግቢ ኣበል ጥራይ ኢኻ ትረክብ። መስርሕካ ምስ ተጀመረ ድማ ክልቲኡ መጠን ገንዘብ ክትረክብ ኢኻ።

ናይ ገዛእ ርእስኻ ብዙሕ ገንዘብ ወይ ካብ ስራሕካ እትረኽቦ ኣታዊ ምስ ዝህልወካ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ንወጻኢታት ናይ መዕቆቢኻ ኣበርክቶ ክትገብር ኣለካ። ስለዚ ካብ መንግስቲ ገንዘብ ኣይተርክብን ወይ ሒደት ትረክብ።

መጠን ናይ መግቢ ኣበል ንነፍስወከፍ ሰብ ይፈላለይ እዩ

ኩሉ መግቢኻ ካብቲ እትነብረሉ መዕቆቢ ቦታ ዲኻ ትረኽቦ? ስለዚ ዝኾነ ናይ መግቢ ገንዘብ ኣይትረክብን ኢኻ። እቲ መዕቆቢ ድራር ደኣ እምበር ቁርስን ምሳሕን ኣይህብን ድዩ? ስለዚ ንቁርስን ምሳሕን ዝኸውን ገንዘብ ትረክብ።

መጠን ናይ መግቢ ኣበል፣ ኣብ ርእሲ እቲ ካብቲ መዕቆቢ እትረኽቦ ብዝሒ መግቢ ኣብ ኣቃውማን ዓቐንን ስድራኻ እውን ዝምርኮስ እዩ።

ኩሉ መግቢ ባዕሎም ክኽሽኑ ንዘለዎም ሰባት ዝኸውን ናይ መግቢ ኣበል
ናይ መግቢ ኣበል ካብቲ መዕቆቢ ቦታ ድራር ንዝቕበሉ ሰባት

መጠን ናይቲ ናይ መነባብሮ ኣበል ንኹሉ ሰብ ማዕረ እዩ

መስርሕ ዑቕባኻ ምስ ተጀመረ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ መነባብሮ ኣበል እውን ትረክብ። እዚ መጠኑ ንኹሉ ሰብ ማዕረ እዩ፡ €14,02 ኣብ ሰሙን። ኣብ ገሊኦም ቦታታት ነበርቲ ናይ መነባብሮ ኣበል ኣይረኽቡን እዮም፣ እንተኾነ ግን ካብ COA ፍርያት ክንክን ይረኽቡ።

ዘመልከትካዮ ዑቕባ ተነጺጉ ድዩ፣ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ስድራ ቦታ ወይ ናጽነትካ ዝድርት ቦታ ዲኻ ትቕመጥ? ስለዚ ናይ መነባብሮ ኣበል ኣይትረክብን ኢኻ።

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ድዩ፣ ከምኡ እውን ንበይንኻ ዲኻ ናብ ኔዘርላንድ መጺእካ? ስለዚ መስርሕ ዑቕባኻ ቅድሚ ምጅማሩ ናይ መነባብሮ ኣበል ክትረክብ ኢኻ። ስለዚ ንመስርሕ ኣብ እትጽበየሉ ግዜ ናይ መነባብሮ ኣበል ክትረክብ ኢኻ።

ሰሙናዊ ኣበልካ ኣብ ናይ ባንክ ካርድ ክትቕበል ኢኻ

እቲ ናይ መግቢ ኣበልን ናይ መነባብሮ ኣበልን ሰሙናዊ እዩ ብCOA ዝኽፈል። እዚ ሰሙናዊ ገንዘብ ኩሉ ግዜ እቲ ገንዘብ ዝተዓለመላ ሰሙን ድሕሪ ምሕላፋ ኣብ ዘላ ሶኑይ ኢኻ ትቕበሎ። ስለዚ እቲ ገንዘብ ድሕሪካ ኢኻ ትቕበሎ። እቲ ቀዳማይ ክፍሊት ናይቲ ሰሙናዊ ኣበል ጥራይ እዩ ኣቐዲሙ ዝወሃበካ። እዚ ኣብ ዝቕጽሉ ሳምንታት ተቐሚሩ ክደቃቀስ እዩ። በዚ ምኽንያት ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ክፍሊት ናይ ዘለዋ ሳምንታት ሰሙናዊ ኣበል ካብተን ዝቕጽላ ሳምንታት ንላዕሊ ቁሩብ ይንክይ። እዚ ድማ ናይ ከባቢ 10% ፍልልይ ይፈጥር።

እቲ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ብናይ ባንክ ካርድ እምበር ብጥረ ገንዘብ ፈጺምካ ኣይትቕበሎን ኢኻ። ኣብ መጀመርታ እቲ ገንዘብ ኣብ Moneycard ኢኻ ትቕበሎ። እዚ ኣብ ድኳናት ክትከፍለሉ እትኽእል ካርድ እዩ። በዚ ካብ ናይ ገንዘብ ማሽን ገንዘብ ከተውጽእ እውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ Moneycard ኣሉታዊ ሚዛን ሕሳብ ክህልወካ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ኔዘርላንድ ንነዊሕ እዋን ምስ እትቕመጥ፣ ናይ ገዛእ-ርእስኻ ናይ ኔዘርላንድ ሕሳብ ባንክ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ። ናይ ገዛእ-ርእስኻ ሕሳብ ባንክ ምስ ረኸብካ ድማ እቲ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ኣብ Moneycard ኣብኡ ክትቕበሎ ኢኻ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?