ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ኣብ ኔዘርላንድ ክንክን ጥዕና ብኸምዚ እዩ ዝሰርሕ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 15/3/2023 4:54 ድ.ቀ.

ኣብ ኔዘርላንድ ነፍስወከፍ ሰብ መድሕን ጥዕና ኣለዎ። እዚ ግዴታ እዩ። ስለዚ ድማ እቲ መድሕን ጥዕና፣ ናብ ሓፈሻዊ ሓኪም ንኽትርኣይ ምኻድ ንዝኣመሰለ ሕክምናዊ ኣድላይነት ዘለዎ ክንክን ብዝምልከት ይኸፍለልካ።

መድሕን ጥዕና ብኸምዚ እዩ ዝሰርሕ

ኣብ ኔዘርላንድ ነፍስወከፍ ካብ 18 ​​ዓመት ዕድመ ንላዕሊ ዝኾነ ሰብ መድሕን ክህልዎ ግዴታ ኣለዎ። እዚ ድማ እቲ ግዴታዊ መሰረታዊ መድሕን እዩ። ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ኣብ መድሕን 1 ካብቶም ወለዲ ብነጻ ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም።

ውዕል መሰረታዊ መድሕን እንተድኣ ገይርካ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት መድሕን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ዋጋ ውዕል መሰረታዊ መድሕን፣ ኣብ ነፍስወከፍ ትካል መድሕን ቁሩብ ክፈላለይ ይኽእል እዩ፣ ግን ብዙሕ ኣይኮነን።

ብተወሳኺ መመላእታ መድሕን እውን ኣለካ። እዚ ወለንታዊ እምበር ግዴታ ኣይኮነን። ንኣብነት፣ ብዙሕ ግዜ ፊዚዮቴራፒ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ ትጥቀም ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን፣ ምሳኻ ዝሰማማዕ መመላእታ መድሕን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ እንታይ ዓይነት ክንክን ከም ዘድልየካ ኣብ ግምት ምእታው እውን ጽቡቕ እዩ።

እዚኦም ወርሓዊ ወጻኢታት ጥዕናኻ እዮም

ንመሰረታዊ መድሕን ዝኸውን ወርሓዊ ሓደ መጠን ገንዘብ ባዕልኻ ትኸፍል። እዚ ድማ undefinedpremieundefined ይበሃል። እቲ መሰረታዊ መድሕን ካብዚ መጠን ገንዘብ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ዘድልየካ ሕክምናዊ ክንክን ይኸፍል። ከም ኣብነት፣ ናብ ሓፈሻዊ ሓኪም ምብጻሕ፣ ዝተወሰኑ መድሃኒታትን ኣብ ሆስፒታል ወይ ክኢላ ስነ-ኣእምሮ ዝግበሩ ኣድለይቲ ሕክምናታትን ክትሓስብ ትኽእል።

መመላእታ መድሕን እውን ኣለካ ድዩ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ኣብ ወርሒ ዝያዳ ገንዘብ ትኸፍል። ኣብ ከምኡ ኩነታት፣ እቲ መድሕን ብዘይካ ኣድላዪ ንዝኾነ ክንክን፣ ንገሊኡ ተወሳኺ ክንክን እውን ይኸፍል። መመላእታ መድሕን ባዕልኻ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፣ ንኣብነት ንሓኪም-ስኒ ዝኸውን መድሕን። ስለዚ እቲ ኣብ ወርሒ እትኸፍሎ መጠን ገንዘብ ኣብ መድሕንካ ዝምርኮስ እዩ።

ባዕላዊ ብጽሒት እውን ትኸፍል ኢኻ

እቲ መሰረታዊ መድሕን ንመብዛሕትኡ ወጻኢታት ክንክን ጥዕና ይኸፍል። ንስኻ እውን ነፍስወከፍ ዓመት ፍሉይ ክንክን ኣብ ዘድልየካ እዋን መጀመርታ ባዕልኻ ክፋሉ ክትከፍል ኣለካ። እዚ ድማ undefinedባዕላዊ ብጽሒትundefined ይበሃል።

እዚ ንሕክምና ጥዕናኻ ወጻኢታት ኣብ እትገብረሉ እዋን ባዕልኻ ክትከፍሎ ዘለካ ግዴታዊ መጠን ገንዘብ እዩ። ኣብ 2023፣ እዚ ግዴታዊ ባዕላዊ ብጽሒት ናይ መድሕን ጥዕናኻ €385 እዩ። ንሕጻናት ባዕላዊ ብጽሒት ኣይምከቶምን እዩ።

ኣብ

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ዝርከብ ኣማኻሪኻ ወይ ማሕበራዊ ኣማኻሪኻ ውዕል መድሕን ጥዕና ኣብ ምግባር ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ዝለዓለ ተቆራጺ

ትሑት ኣታዊ ምስ ዝህልወካ ኣበል ጥዕና

ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ሓደ ሓደ ግዜ ኣበል ጥዕና ንክረኽቡ መሰል ኣለዎም። ኣበል ጥዕና ንወጻኢታት መድሕን ጥዕናኻ ዝኸውን ካብ መንግስቲ እትረኽቦ መሕወይ ክፍሊት እዩ። ኣበል ጥዕና ክትረክብ ምዃንካን ዘይምዃንካን መጠኑን፣ ኣብ ናትካን ክትህልወካ እትኽእል መጻምድቲ ኣበልን (መብዛሕትኡ ግዜ በዓልቲ-ቤትካ) ኣታዊ ዝምርኮስ እዩ። እቲ ኣታዊ ብዝወሓደ መጠን ድማ ዝያዳ ኣበል ትረክብ።

ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA)፣
ናብ ምምሕዳር ከተማ ቅድሚ ምግዓዝካ ኣበል ጥዕና ንኽትረክብ ድሮ ኣመልኪቱልካ ንክኸውን ልዑል ዕድል ኣሎ። ኣበል ገና ኣይትቕበልን ዲኻ ዘለኻ? ኣብ VWN ዝርከብ ኣማኻሪኻ ወይ ማሕበራዊ ኣማኻሪኻ ኣብ ምምልካት ክድግፈካ ይኽእል እዩ።

ማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግ ተጠቂምካ ኩለመዳያዊ መድሕን ጥዕና ምግባር

ኣብ ገሊኦም ምምሕዳር ከተማታት፣ ማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግ ዘለዎም ሰባት ኩለመዳያዊ ውዕል መድሕን ጥዕና ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ንመነባብሮኻ ንምሽፋን እኹል ኣታዊ ወይ ውህሉል ገንዘብ እንተድኣ ዘይብልካ ኮይንካ፣ ማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። ካልእ መሳለጥያ ወይ ኣውትኬሪንግ ናይ ምርካብ መሰል ዘይብልካ ምስ እትኸውን፣ ማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግ ክትረክብ ኢኻ።

ማሕበራዊ ደገፍ ኣውትኬሪንግ ትቕበል ዲኻ፣ ከምኡ እውን ኣብ እትነብረሉ ምምሕዳር ከተማ ኩለመዳያዊ ውዕል መድሕን ጥዕና ንምግባር ክትመርጽ ትኽእል ዲኻ? ስለዚ ኣብ ወርሒ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ትኸፍል፣ እንተኾነ ግን ሕክምናዊ ሓገዝ ኣብ ዘድልየካ እዋን እትኸፍሎ ባዕላዊ ብጽሒት የለን።

እዚ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ቪድዮ፣ ክንክን ጥዕና ኣብ ኔዘርላንድ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ዝገልጽ እዩ።

እዚ ትሕዝቶ ብሳልሳይ ኣካል (www.youtube.com) ዝእንገድ እዩ። ኩኪስ ምቕባል ስለ ዝነጸግካ ኣብ ክንዲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታና ኣተሓሒዝና ነቕርቦ፣ ምስ ዩቱብ ባዕሉ ጥራይ ኢና ከነተኣሳስረካ እንኽእል። YouTube.com