ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ

እንተደኣ ናይ 5 ዓመት ናይ ስደተኛ መንበሪ ፈቓድ ኣለካ ኮይኑ፣ ኣብ'ዚ ገጽ እዚ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት፣ መንበሪ-ቤትን ትምህርትን ብዝምልከት ብኸመይ ከም እተመልክት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ

እንተደኣ ናይ 5 ዓመት ናይ ስደተኛ መንበሪ ፈቓድ ኣለካ ኮይኑ፣ ኣብ'ዚ ገጽ እዚ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት፣ መንበሪ-ቤትን ትምህርትን ብዝምልከት ብኸመይ ከም እተመልክት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ካልኦት ኣርእስታት

እዋናዊ ሓበሬታ

.

RefugeeHelp: ንዓኻ ዝኸውን ናይ ኢንተርነት መበገሲ ነቚጣ

ናብ RefugeeHelp እንቋዕ ብደሓን መጻእካ! ኣብዚ ንኹሎም ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝኸውን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። RefugeeHelp ንመርበብ-ሓበሬታ ForRefugees ዝትክእን፣ ብዛዕባ ኩነትካ ሓበሬታ እትረኽበሉን ናይ ኢንተርነት መድረኽ እዩ።

እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናብ ቱርኪ ወይ ሶርያ ንኽትከይድ ምስ ዝድርኸካ ክትፈልጦ ዘለካ

ኣብ ቱርኪ ወይ ሶርያ ኣብቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዘጋጠመሉ ከባቢ ኣዝማድ እንተድኣ ኣለዉኻ ኮይኖምን፣ ከምኡ እውን ናብኡ ክትከይድ እንተድኣ ደሊኻን፣ እዚ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ንዘመልከትካዮ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ታሕቲ እንታይ ኣብ ግምት ከተእትዎ ከም ዘለካ ኣንብብ።

ሕክምናዊ ህጹጽነት ጥራይ እዩ ኣብ ዞባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምስ ዝርከቡ ስድራ-ቤት ዳግማይ ምጥርናፍ ዘቀላጥፍ

ኣብ ቱርኪን ሶርያን ኣብ ዞባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘለዉ ኣባላት ስድራ-ቤት ኣለዉኻ ድዮም? ከምኡ ምስ ዝኸውን፣ ንጥርናፍ ስድራ- ቤት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ነቲ መስርሕ ንምቅልጣፍ (ዳርጋ) ዝኾነ ተኽእሎ የለን። ብዛዕባኡ ዝያዳ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣባላት ስድራ-ቤት ድሕሪ ምጽዳቕ ዳግመ-ምጥርናፍ ብቕጽበት ናብ ኔዘርላንድ ክኣትዉ ይፍቀደሎም

ምጥርናፍ ስድራ-ቤት እንተድኣ ጸዲቑ፣ ድሕሪ ደጊም ኣባላት ስድራ-ቤት ናብ ኔዘርላንድ ንምምጻእ ክጽበዩ የብሎምን። ቤት-ምኽሪ መንግስቲ ረቡዕ ነዚ ውሳኔ ሂቡ።

ብመንገዲ RefugeeWork ስራሕ ምርካብ

ብመንገዲ RefugeeWork ኣቢልካ ብቋንቋኻ ስራሕ ክትደልይ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ RefugeeWork፡ ብ11 ቋንቋታት ዝተተርጎሙ ክፉታት ናይ ስራሕ ቦታ ክትረክብ ኢኻ። ብኸምኡ መንገዲ ድማ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዘሎ ብቛንቋኻ ከተንብብን፣ ከምኡ እውን ክትሰርሕ ከም እትደልይ ንኣስራሕቲ ክትሕብርን ትኽእል።

በዓል ልደትን ድሮ ሓድሽ ዓመትን፡ እዚ ብኸምዚ እዩ ዝኽበር

ታሕሳስ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ በዓል ወርሒ እያ። በዓላት ልደትን ድሮ ሓድሽ ዓመትን ድማ ሽዑ እዩ ዝኽበር። ኣብ ኔዘርላንድ ዝበዝሑ ሰባት ነዚ በዓላት ምስ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን እዮም ዘብዕልዎ። ብዛዕባ እዞም በዓላት ብኸመይ ከም ዝኽበሩ ብዝምልከት ድማ ኣብዚ ዓንቀጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ በዓላት እንታይ ከተስተብህል ከም እትኽእል ብዝምልከት እውን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ርችት ኣብ ኔዘርላንድ

ኣብ ዕለት 31 ታሕሳስ ኔዘርላንዳውያን ንምእታው ሓድሽ ዓመት ብዘበስር ርችት የብዕሉ። እዚ ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኢልና እንጽውዖ እዩ። ካብ 31 ታሕሳስ ናብ 1 ጥሪ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ድማ ኣብ መላእ ኔዘርላንድ ናይ ርችት ምርኢት ይካየድ። ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳር ከተማታት ካብ ሰዓት 18:00 ክሳብ 02:00 ባዕልኻ ርችት ክትትኩስ እውን ትኽእል ኢኻ።