ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ
ናይ 5 ዓመት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፈቓድ ኣለካ ድዩ? ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ምምልካት ምጥርናፍ ስድራ-ቤት፣ መንበሪ-ቤት፣ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ብነጻ ናብ ቤተ-መዘክር!

ምስ ባህሊ ኔዘርላንድ ብዝበለጸ ክትላለይ ትደልይ ዲኻ? ስለዚ ሕጂ ናብ ልዕሊ 150 ኣብያተ-መዘክር ኔዘርላንድ መእተዊ ትኬት ብነጻ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ናብኡ ንኽትበጽሕ ድማ VluchtelingenWerk Nederland ምስ ኣብያተ-መዘክር ብሓባር ይዕድሙኻ ኣለዉ።