ዜናዕዳጋ
ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ጎኒ ላፕቶፓ ኣብ ዝርከብ መዘኻኸሪ ጥራዝ ትጽሕፍ
ምንጪ፡ Roberto Hund
ሓበሬታ
ምውህሃድ ብዝምልከት ነዚ ክትፈልጥ ኣለካ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 18/1/2024 10:01 ቅ.ቀ.

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ድዩ፣ ከምኡ እውን ዕድሜኻ ካብ 18 ​​ክሳብ 67 ዓመት ድዩ? ስለዚ መንግስቲ ኔዘርላንድ ክትመሃርን ምስ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድ ክትላለይን ከምዘለካ ይጠልብ እዩ። እዚ ድማ ምውህሃድ ይበሃል። መዓስን ብኸመይን ምውህሃድ ከም እትጅምር ኣብዚ ኣንብብ።

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ ክትወሃሃድ ኣለካ

ዕድሜኻ ካብ 18 ​​ክሳብ 67 ዓመት ድዩ፣ ከምኡ እውን ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ድዩ? ከምኡ ምስ ዝኸውን መንግስቲ ኔዘርላንድ ክትወሃሃድ ከምዘለካ ይጠልብ እዩ። ምውህሃድ ማለት ቋንቋ ኔዘርላንድን ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድን ትመሃር ማለት እዩ።

ነዚ ንምግባር ስልጠናታት ክትከታተልን ናይ ምውህሃድ ፈተናታት ክትወስድን ኣለካ።

ፈጻሚ ኣገልግሎት ትምህርቲ (DUO)
ድማ እዩ ኣብ ኔዘላንድ ንምውህሃድ ዘዋድድ።

ንምውህሃድ ዝምልከት ደብዳቤ ካብ DUO ክትቕበል ኢኻ

መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምቕባልካ ንምውህሃድ ዝምልከት ደብዳቤ ክትቕበል ኢኻ። እዚ ደብዳቤ ካብ DUO ብፖስታ ኣብ ውሽጢ 8 ሳምንታት ክመጽኣካ እዩ።

መብዛሕትኡ ግዜ ክትወሃሃድ ከምዘለካ ዝገልጽ ደብዳቤ ትቕበል ኢኻ። ንኽትወሃሃድ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ከምዘለካ ዝገልጽ እውን። ሓደ ሓደ ግዜ 2 ደብዳቤታት ይመጸካ፡ ክትወሃሃድ ከምዘለካ ዝገልጽ ደብዳቤን ንኽትወሃሃድ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ከምዘለካ ዝገልጽ ደብዳቤን።

እዚኦም ሕግታት እዚ ንዓኻ ዝምልከቱ እዮም

ኔዘርላንድ ክልተ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ሲቪካዊ ምውህሃድ ኣለዋ፡ ስርዓት ምውህሃድ ካብ 2013 ጀሚሩ፣ ከምኡ እውን ስርዓት ምውህሃድ 2021። ንኽልቲኦም ስርዓታት ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣለዎም።

ኣየኖት ሕግታት ከም ዝምልከቱኻ ንምፍላጥ፣ ኣብቲ መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ ምዃንካ ዝገልጽ ካብ

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ዝመጸካ ደብዳቤ ተመልከት። እዚ ደብዳቤ 'beschikking' ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ንዓኻ ኣየናይ ስርዓተ-ምውህሃድ ከም ዝምልከተካ ተጠቒሱ ይርከብ።

ኣብቲ ኣብ inburgeren.nl ዝርከብ ውልቃዊ ፋይልካ እውን ኣየናይ ስርዓተ-ምውህሃድ ከም ዝምልከተካ ተጠቒሱ ይርከብ።

ብዛዕባ ሲቪካዊ ምውህሃድ ኣብ ውልቃዊ ኩነትካ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ኣብዚ ታሕቲ ኣየናይ ስርዓተ ሲቪካዊ ምውህሃድ ከም ዝምልከተካ ምረጽ፡

ምስ DUO ርክብ ግበር
ብዛዕባ ምውህሃድ ዝምልከት ደብዳቤ ገና ኣይመጸካን ድዩ፣ መንበሪ ፍቓድ ካብ እትረክብ ድማ 8 ሳምንታት ኣሕሊፍካ ዲኻ? ስለዚ ምስ DUO ርክብ ግበር።

ኣብቲ ደብዳቤ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ተጠቒሱ ይርከብ

እቲ ካብ DUO እትቕበሎ ደብዳቤ ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ደብዳቤ ምውህሃድ ብዝምልከት ዳሕራይ ዘድልዩኻ 3 ነገራት ተጠቒሶም ኣለዉ፡

 • ምውህሃድ መዓስ ክትጅምር ከምዘለካ።

 • ንኽትወሃሃድ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ከምዘለካ። መንግስቲ ነዚ 'ናይ ምውህሃድ ገደብ-ግዜ' ኢሉ ይጽውዖ። መብዛሕትኡ ግዜ ንኽትወሃሃድ 3 ዓመት ኣለካ።

 • ኣብ ኔዘርላንድ 2 ዝተፈላለዩ ስርዓታት ናይ ምውህሃድ ኣለዉ። ኣብ ኣየናይ ስርዓት ክትወሃሃድ ከምዘለካ ድማ ኣብቲ ናይ DUO ደብዳቤ ተጠቒሱ ይርከብ።

ሓደ ሓደ ግዜ ክትወሃሃድ ኣየድልየካን እዩ

ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ምውህሃድ ኣየድልየካን እዩ፡

 • ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ወይ መሰል ጡረታ ዘለካ ልዕሊ 67 ዓመት ምስ እትኸውን።

 • ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ግዜ ብውሑዱ

  ደረጃ mbo 2
  ናይ ቤት-ትምህርቲ ዲፕሎማ ምስ እትረክብ።

 • ካብ ምውህሃድ ዝዓግተካ ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ስንክልና ምስ ዝህልወካ። DUO ድማ ምውህሃድ ከም ዘየድልየካ ከጽድቖ ኣለዎ።

 • ካብ ምውህሃድ ዝዓግቱኻ ካልኦት ውልቃዊ ምኽንያታት ምስ ዝህልዉኻ። ንኣብነት ንሓደ ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ትከናኸን ብሰንኪ ምዃንካ። DUO ድማ ምውህሃድ ከም ዘየድልየካ ከጽድቖ ኣለዎ።

ብመሰረት 1 ካብ 2 ሕግታት ክትወሃሃድ ኣለካ

ኣብ ኔዘርላንድ ንምውህሃድ ዝምልከቱ 2 ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣለዉ። ኣብቲ ካብ DUO እትቕበሎ ደብዳቤ ንዓኻ ኣየናይ ሕጊ ማለት ኣየናይ ስርዓተ-ምህውሃድ ከም ዝምልከተካ ተጠቒሱ ይርከብ። ብዛዕባ ውልቃዊ ኩነትካ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ታሕቲ ኣየናይ ስርዓተ-ምውህሃድ ከም ዝምልከተካ ምረጽ፡

ካብ 1 ጥሪ 2022 ጀሚሩ ምውህሃድ
ኣብቲ መንበሪ ፍቓድ ክትቕበል ምዃንካ ዝገልጽ ካብ IND ዝተቐበልካዮ ደብዳቤኻ ዘሎ ዕለት 1 ጥሪ 2022 ወይ ድሕሪኡ ድዩ? ስለዚ ንዓኻ "ሕጊ ምውህሃድ 2021" እዩ ዝምልከተካ።
ቅድሚ 1 ጥሪ 2022 ምውህሃድ
ኣብቲ መንበሪ ፍቓድ ክትቕበል ምዃንካ ዝገልጽ ካብ IND ዝተቐበልካዮ ደብዳቤኻ ዘሎ ዕለት ቅድሚ 1 ጥሪ 2022 ድዩ? ስለዚ ንዓኻ "ሕጊ ምውህሃድ 2013" እዩ ዝምልከተካ።
ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?