ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ስርዓት ሲቪካዊ ምውህሃድ 2013

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 20/3/2023 1:52 ድ.ቀ.

እንተድኣ ካብ Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ቅድሚ 1 ጥሪ 2022 ብዛዕባ ግዴታ ሲቪካዊ ምውህሃድ ደብዳቤ መጺኡካ፣ ንዓኻ ስርዓት ሲቪካዊ ምውህሃድ 2013 እዩ ዝምልከተካ። ኣብዚ ገጽ እዚ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ቤት-ትምህርቲ ባዕልኻ ትመርጽ

ናይ ምውህሃድ ቤት-ትምህርቲ ባዕልኻ ክትመርጽ ኣለካ። ኣብ

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ዝርከብ ኣማኻሪኻ ወይ ማሕበራዊ ኣማኻሪኻ ብዛዕባ እዚ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ንምውህሃድ ንምኽፋል ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ።

ንናይ ምውህሃድ ስልጠናኻን ንፈተናታትካን ባዕልኻ ክትከፍሎም ኣለካ። ንናይ ምውህሃድ ስልጠናን ፈተናታትን ድማ ካብ

DUO
ብእትረኽቦ ልቓሕ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ።

ገንዘብ ክትልቃሕ ትደልይ ዲኻ? ስለዚ እቲ ስልጠና እትከታተለሉ ቤት-ትምህርቲ undefinedBlik op Werkundefined ዝብል ናይ ብቕዓት መለለዪ ክህልዎ ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ እቲ ቤት-ትምህርቲ ዝተወሰኑ ናይ ብቕዓት ረቛሒታት የማልእ እዩ ማለት እዩ።

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዘለካ ምስ እትኸውንን፣ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ምውህሃድ ገደብ-ግዜ ምውህሃድካ እንተድኣ ዛዚምካን፣ ነቲ ልቓሕ ክትመልሶ ኣየድልየካን እዩ። ናይ ምውህሃድ ፈተናኻ ኣብ ግዚኡ ክትሓልፍ ኣተዓወትካን ዲኻ? ስለዚ ነቲ (ክፋል) ልቓሕ ክትመልሶ ኣለካ።

ነዚኦም ትምህርትታት ትከታተል፡

ብዛዕባ ተሳትፎ ዝምልከት ስልጠና ትወስድ

ኣብ undefinedመስርሕ መግለጺ ተሳትፎundefined (PVT) እውን ትሳተፍ። PVT ግዴታዊ ኣካል ሲቪካዊ ምውህሃድ እዩ፣ ከምኡ እውን እንተወሓደ ፍርቂ መዓልቲ ይወስድ። ነዞም ዝስዕቡ ድማ የጠቓልል፡

  • ትምህርቲ ብዛዕባ ኣብ ኔዘርላንድ ምንባር።

  • undefinedመግለጺ ተሳትፎundefined ምፍራም።

እቲ undefinedመግለጺ ተሳትፎundefined መሰላትን ግዴታታትን ከምኡ እውን ኣገደስቲ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድ ንምሕባር ዝዓለመ እዩ። ሲቪካዊ ምውህሃድካ ብዓወት ንምዝዛም ድማ፣ ነቲ undefinedparticipatieverklaringundefined ክትፍርመሉ ኣለካ።

ከምዚ ምስ እትገብር ምውህሃድካ ብዓወት ዛዚምካ ማለት እዩ፡

  • ናይ ምውህሃድ ፈተናታት ምስ እትሓልፍ።

  • ኣብ undefinedመግለጺ ተሳትፎundefined ክታምካ ምስ እተስፍር።

ንኹሎም ክፋላት መስርሕ ምውህሃድ ዝምልከቱ ፈተናታት ትወስድ። ንኹሎም ፈተናታት እንተድኣ ሓሊፍካ ድማ ናይ ምውህሃድ ዲፕሎማኻ ትቕበል።

ዝያዳ ግዜ ደሊኻ?

ሲቪካዊ ምውህሃድካ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመታት ክትዛዝሞ ኣለካ። ገሊኦም ሰባት ነቲ ሲቪካዊ ምውህሃድ ኣብ ግዚኡ ንኽዛዝምዎ ኣይሰልጦምን እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ናይ ሲቪካዊ ምውህሃድ ገደብ-ግዜ ምንዋሕ ንኽግበረልካ ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር፣ ነዚ ብዝምልከት ዝተወሰኑ ሕግታት ተፈጻምነት ኣለዎም። ኣብ ዝተወሰኑ ኩነታት፣ ሲቪካዊ ምውህሃድ ናይ ምዝዛም ግዴታ ብዝምልከት ሕድገት ንምርካብ እውን ይከኣል እዩ። ንኣብነት ድሮ ሲቪካዊ ምውህሃድ ንምዝዛም ብዙሕ ዝሰራሕካን፣ ግን ድማ ዘይሰለጠካን ምስ እትኸውን። ወይ ድማ ኣዝዩ ብኸቢድ ምስ እትሓምም። ብዛዕባ እዚ እውን ዝተወሰኑ ሕግታት ኣለዉ።

ን DUO ነቲ ናይ ሲቪካዊ ምውህሃድ ገደብ-ግዜ ንኸናውሓልካ ወይ ካብቲ ናይ ሲቪካዊ ምውህሃድ ግዴታ ሕድገት ንኽገብረልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣብ VWN ዝርከብ ኣማኻሪኻ ወይ ማሕበራዊ ኣማኻሪኻ ብዛዕባ እዚ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።