ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Iemand zet een handtekening onder een document.

ምንጪ፡ Cytonn Photography

ንቀዋሚ መንበሪ ፍቓድካ ዝኾኑ ሰነዳት ምእካብ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 30/8/2023 7:44 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት እንተድኣ ደሊኻ፣ ሰነዳት ናብ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ከተረክብ ኣለካ። ኣብዚ ዓንቀጽ እዚ ቅድሚ ምምልካት ምጅማርካ ኣየኖት ሰነዳት ከም ዘድልዩኻ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

እዚኦም ሰነዳት የድልዩኻ

ቅድሚ መመልከቲ ምቕራብካ ብዝኾነ ነዚኦም ዝስዕቡ ሰነዳት ኣክብ፡

 1. ካብ

  ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  መሰረታዊ መዝገብ ሰባት (BRP)
  ዝተረኽበ ቅዳሕ።

 2. ናይ ምውህሃድ ፈተናኻ ብዓወት ከምዝዛዘምካ መረጋገጺ። ብዘይካ

  ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  IND
  ምውህሃድ ካብ ምግባር ሕድገት ዝገበረልካ ምስ እትኸውን። ከምኡ ምስ ዝኸውን ናይዚ መረጋገጺ ከተርእይ ኣለካ።

 3. ቅዳሕ ናይ ብቚዕ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድካ።

 4. ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  መግለጺ ድሕረ-ባይታ ገበን

 5. IND ሓደ ሓደ ግዜ ካልእ ሰነዳት ክሓተካ ይኽእል እዩ።

ነዞም ሰነዳት ናብ IND ከተረክቦም ኣለካ። ነቶም ሰነዳት ኣብ ግዚኡ ንኽትእክቦምን ናብ IND ከተረክቦምን ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ IND ንመመልከቲኻ ብዝተኻእለ መጠን ብዝቐልጠፈ ንኽግምግም የኽእሎ።

እቶም ሰነዳት ክትርጎሙ ኣለዎም

መብዛሕትኡ ግዜ ናብ IND ኣብ እተመልክተሉ እዋን ካብ መበቆል ሃገርካ ወግዓዊ ሰነዳት የድልየካ እዩ። እዞም ሰነዳት

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ቃለ-መሓላ ብዝፈጸመ ኣተርጓሚ
ናብ ቋንቋ ኔዘርላንድ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳ ወይ ጀርመን ክትርጎሙ ኣለዎም።

ነቶም ሰነዳት ብኢንተርነት ኣረክቦም ወይ ቅዳሓት ግበር

ብኢንተርነት ዲኻ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ትሓትት ዘለኻ? ስለዚ ነቶም ሰነዳት ካብ ኮምፒተርካ ክትጽዕኖም ማለት ኣፕሎድ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ብመልክዕ ብንጹር ዝንበብ ስእልታት ወይ ስካን።

ብፖስታ ዲኻ ከተመልክት? ስለዚ ነቶም መበቆላውያን ማለት ኦርጅናል ሰነዳት ናብ IND ኣይትስደዶም። ብንጹር ዝንበብ ቅዳሓት ግበር፣ ከምኡ እውን ኣብ ነፍስወከፍ ቅዳሕ ውልቃዊ ሓበሬታታትካ ጸሓፈሉ። A4 ወረቐት ጥራይ ተጠቐም፣ ከም USB፣ ዲቪዲ ወይ ናይ ስእሊ ኣልቡም ዝኣመሰሉ ነገራት ድማ ኣይትስደድ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?

መርሓ ስጉምቲ

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ምምልካት

ኣብዚ መርሓ ስጉምቲ