ዜናዕዳጋ
መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ጉጅለ ሰባት ኣብ 'መስርሕ መግለጺ ተሳትፎ' (PVT) ይሳተፉ።
ምንጪ፡ VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens
ሓበሬታ
ኣብ ሓደ ንተሳትፎ ዝምልከት ግዴታዊ መስርሕ ትሳተፍ (PVT)
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 12/6/2024 3:59 ቅ.ቀ.

ንምውህሃድ ኣብቲ ብነጻ ዝካየድ 'መስርሕ መግለጺ ተሳትፎ' (PVT) እውን ትሳተፍ። እዚ ካብ 1 ጥቅምቲ 2017 ጀሚሩ ክወሃሃድ ንዘለዎ ነፍስወከፍ ሰብ ዝምልከት ግዴታዊ ክፋል እዩ።

PVT ብዛዕባ እዚ ዝምልከት እዩ

ኣብ እዋን መስርሕ መግለጺ ተሳትፎ (PVT) ክትወሃሃድ ምእንቲ ካብ መንግስቲ ኔዘርላንድ ክትፈልጦ ዘለካ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እቲ PVT እንተወሓደ ን12 ሰዓታት ዝጸንሕ ኮይኑ ንኻልኦት ነገራት ሓዊሱ ነዞም ዝስዕቡ ዝሽፍን እዩ፡

  • ናይ ኔዘርላንድ ቅዋም፤

  • ትርጉም ናይ ናጽነት ኣብ ኔዘርላንድ፤

  • ትርጉም ናይ ማዕርነት ኣብ ኔዘርላንድ፤

  • ትርጉም ናይ ስምረት ኣብ ኔዘርላንድ፤

  • ትርጉም ናይ ተሳትፎ ኣብ ኔዘርላንድ፤

  • ዑደት ኣብቲ እትነብረሉ ምምሕዳር ከተማ፤

  • ኣብ መወዳእታ ንስኻን ምምሕዳር ከተማን ኣብ ትሕቲ እቲ 'መግለጺ ተሳትፎ' ክታምኩም ተንብሩ።

ነቲ PVT ኣብ ተግባር ምውዓል ድማ ናይ ምምሕዳራት ከተማ ዕማም እዩ።

PVT ንኽትዛዝሞ 3 ዓመት ግዜ ኣለካ

PVT ንኽትዛዝሞ 3 ዓመት ግዜ ኣለካ። እዞም 3 ዓመታት ምቚጻር ዝጅምሩ እቲ ምምሕዳር ከተማ ነቲ

'ውጥን ምውህሃድን ተሳትፎን' (PIP)
ድሕሪ ምጽዳቚ እዩ። ነቲ መስርሕ ኣብቲ ዝተመደበሉ ገደብ-ግዜ ኣይወዳእካዮን ዲኻ? ከምኡ እውን እቲ ምምሕዳር ከተማ እዚ ብናትካ ጥፍኣት ኮይኑ ረኺብዎ ድዩ? ስለዚ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክወሃበካ እዩ።

እዚኦም ነቲ 'መግለጺ ተሳትፎ' ክታምካ ምስ ዘይተንብረሉ ክህልዉ ዝኽእሉ ሳዕቤናት እዮም

ነቲ ‘መግለጺ ተሳትፎ’ ምፍራም፣ ብዓወት ንምውህሃድ ዝምልከት ጠለብ ናይ

ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
እዩ።

ነቲ መግለጺ ክታምካ ኣይከተንብረሉን ዲኻ? ስለዚ እንተበዝሐ ክሳብ €340 ዝበጽሕ መቕጻዕቲ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ። እዚ መቕጻዕቲ ካብ 1 ግዜ ንላዕሊ ክወሃበካ ድማ ይኽእል እዩ።

ነቲ 'መግለጺ ተሳትፎ' ክታምካ እንተድኣ ዘየንበርካሉ ምናልባት ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ናይ ኔዘርላንድ ዜግነት ዘይትረክብ ክትከውን እውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ክትረኽቦ እትኽእል ብዓወት እንተድኣ ተዋሃሂድካ ጥራይ እዩ።

ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?