ዜናዕዳጋ
ሓደ ሰብ ካልኩሌተር ይጥቀምን ሰነዳት ይመልእን
ምንጪ፡ Pavel Danilyuk
ሓበሬታ
መድሕን ጥዕና ክትመርጽ እንከለኻ ነዚ ከተቕልበሉ ትኽእል ኢኻ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 9/4/2024 3:43 ድ.ቀ.

ዝተፈላለዩ መድሕናትን ኣቕረብቲ መድሕናትን ኣለዉ። መድሕን ጥዕና ክትመርጽ እንከለኻ እንታይ ከተቕልበሉ ከም ዘለካ ኣብዚ ኣንብብ። ንዓኻ ዝኾኑ መድሕናት ዘነጻጽሩ መርበባት-ሓበሬታ እውን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

መሰረታዊ መድሕን ክትመርጽ እንከለኻ ነዚ ከተቕልበሉ ትኽእል ኢኻ

ነፍስወከፍ መሰረታዊ መድሕን ጥዕና ዝተፈላለየ እዩ፣ ብዋጋ ድማ ክፈላለይ ይኽእል። ነፍስወከፍ ዓመት መንግስቲ ኣየናይ ክንክን ኣብቲ መሰረታዊ ጥምሮ ከምዝጠቓለል ይውስን። ትካላት መድሕን ጥዕና ድማ ነቲ መሰረታዊ ጥምሮ ብኸመይ ብልክዕ ከምዘዋድድዎ ክመርጹ ይኽእሉ። ስለዚ ዋላ እኳ እቲ መሰረታዊ ጥምሮ ንነፍስወከፍ ሰብ ሓደ ዓይነት እንተኾነ፣ ኣብዞም ዝስዕቡ ንኣሽቱ ፍልልያት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም፡

  • ወርሓዊ እትኸፍሎ መጠን ገንዘብ።

  • ናብ ኣየኖት ሆስፒታላት ወይ ካልኦት ወሃብቲ ክንክን ጥዕና ክትከይድ ከም እትኽእል። እዚ ኣብቲ መድሕን ጥዕናኻ ምስ ከም ሆስፒታላት ዝኣመሰሉ ወሃብቲ ክንክን ጥዕና ዝገብሮ ስምምዓት ዝምርኮስ እዩ።

  • ገሊኦም መድሕናት ጥዕና ኣብቲ ርእሲ እቲ መሰረታዊ ጥምሮ ገለ ተወሳኺ ነገር የቕርቡ። ንኣብነት ገሊኦም መድሕናት ጥዕና ናብ መንእሰያት ዘተኮሩ እዮም፣ ንመከላኸሊ ጥንሲ ዝኸውን ገንዘብ ድማ ይኽሕሱ።

  • ንገሊኦም ትካላት መድሕን ጥዕና ኣዝዩ ብቐሊሉ ክትረኽቦም ዝከኣል እዩ፣ ገሊኦም ትካላት መድሕን ግን ንምርካቦም ዝያዳ ኣጸጋሚ እዩ።

መመላእታ መድሕን ክትመርጽ እንከለኻ ነዚ ከተቕልበሉ ትኽእል ኢኻ

ብተደጋጋሚ ንእትጥቀመሉ ክንክን ዝኽሕስ መመላእታ መድሕን ምረጽ። መመላእታ መድሕን ኣብ መሰረታዊ ጥምሮ ንዘይተኻተተ ክንክን ዝሽፍን እዩ። ንኣብነት ንፊዚዮቴራፒ ወይ ንሓኪም-ስኒ ዝሽፍን መመላእታ መድሕን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ልዑል ክፍሊት መድሕን ካብቲ ሕክምና ንላዕሊ ወጻኢታት ዝሓትት ከይከውን ኣቐዲምካ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ውሑድ ናይ ኣስናንካ ጸገማት እንተሃልዩካ፣ ሓደ ሓደ ግዜ መድሕን ካብ ምግባር ንሓኪም-ስኒ ባዕልኻ ምኽፋል ይሓይሽ። ኣብ ኣስናንካ ብዙሕ ጸገም ኣለካ ድዩ? ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ መመላእታ መድሕን ምግባር ዝሓሰረ እዩ።

ነፍስወከፍ ዓመት ሓድሽ መድሕን ጥዕና ክትመርጽን መድሕናት ከተነጻጽርን ትኽእል ኢኻ

ነፍስወከፍ ዓመት ኣብ ወርሒ ሕዳር ትካላት መድሕን ጥዕና ንዝቕጽል ዓመት ዘለዎም መድሕናት የፍልጡ እዮም። በዚ ድማ ነፍስወከፍ ትካል መድሕን ጥዕና እንታይ ከምዘቕርብን፣ ወርሓዊ ክንደይ ወጻኢታት ከምዝሓትትን ብልክዕ ክትርእይ ትኽእል።

ትካላት መድሕን ጥዕና ከተነጻጽር ዲኻ? ስለዚ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ መርበባት-ሓበሬታ ኣለዉ። እቶም 2 ዝዓበዩ መነጻጸሪ መርበባት-ሓበሬታ Independer ከምኡ እውን Zorgkiezer እዮም። እዚኦም ንግዳዊ መርበባት-ሓበሬታ እዮም፣ ገለልተኛ ድማ ኣይኮኑን። ኮይኑ ግን እዞም መርበባት-ሓበሬታ ጽቡቕ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።

Independer
ኣብ Independer ንመድሕናት ጥዕና ብቋንቋ ኔዘርላንድ ከተነጻጽሮም ትኽእል ኢኻ።
Zorgkiezer
ኣብ Zorgkiezer ንመድሕናት ጥዕና ብቋንቋ ኔዘርላንድ ከተነጻጽሮም ትኽእል ኢኻ።
ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?