ዜናዕዳጋ
ሓደ ሰብኣይ ኣብ መኽዘን ምስ ኣስራሒኡ ይዘራረብ።
ምንጪ፡ VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens
ሓበሬታ
ኣብ ኔዘርላንድ ብናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንምስራሕ ዘለዉ ቅድመ-ኩነታት
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 2/5/2024 12:21 ድ.ቀ.

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ድዩ፣ ኣብ ኔዘርላንድ ክትሰርሕ ድማ ትደልይ ዲኻ? ስለዚ ከምቶም ናይ ኔዘርላንድ ፓስፖርት ዘለዎም ሰባት ማዕረ መሰላትን ግዴታታትን ኣለካ። ክትሰርሕ ንኽትክእል ኣየኖት ቅድመ-ኩነታት ከተማልእ ከምዘለካ ድማ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ንኽትሰርሕ BSN የድልየካ

ብተግባር መብዛሕትኦም ኣስራሕቲ

ቁጽሪ ኣገልግሎት ዜጋ (BSN)
ክህልወካ ይደልዩ እዮም። ድሕሪኡ ኣስራሒኻ ብቐሊሉ ውዕል ከዳልወልካን ደሞዝ ናብ ናይ ባንክ ሕሳብካ ከእትወልካን ይኽእል። ናይ ባንክ ሕሳብ ንምኽፋት ድማ BSN የድልየካ።

ኣብ

መሰረታዊ መዝገብ ሰባት (BRP)
ድሕሪ ምምዝጋብካ BSN ክትረክብ ኢኻ። ኣብ ኔዘርላንድ ክትምዝገበሎም እትኽእል 5 ቦታታት ኣለዉ። ንኽትምዝገብ ድማ ዕድመ ክትቕበል ኢኻ።

ኣብ ኔዘርላንድ ጉዳይካ ንምስላጥ ውልቃዊ ቁጽሪ (BSN) ብኸምዚ ኢኻ እትረክብ
ኣብዚ ገጽ ብኸመይ ቁጽሪ ኣገልግሎት ዜጋ (BSN) ከም እትረክብ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ገና ኣብ መዕቆቢ ናይ

ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA)
ዲኻ ትነብር ዘለኻ? ኣብ ገሊኦም ኣጋጣሚታት ግን ሓደ ኣስራሒ ብዘይ BSN ውዕል ክገብር ይደልይ እዩ። ገና BSN ዘይብልካ ምስ እትኸውን ድማ ደሞዝካ ናብ ናይ COA Yoursafe ኣካውንትኻ ክኸፍሉኻ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ኣብ Yoursafe ኣካውንትኻ ክንደይ ገንዘብን ካብ መንን ክትቕበል ከም እትኽእል ኣብ ዓይነት ዘለካ YourSafe ኣካውንት እዩ ዝምርኮስ። BSN የብልካን ድዩ፣ ግን ድማ Yoursafe ኣካውንት ኣለካ ድዩ? ስለዚ ንኽሕግዘካ ንሰራሕተኛ ናይ COA ሕተት።

ኣብ ኔዘርላንድ ሕሳብ ባንክ ምኽፋት
ኣብዚ ገጽ ኣብ ኔዘርላንድ ብኸመይ ናይ ባንክ ሕሳብ ከም እትኸፍት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ሓደ ግዜ ምስክር ወረቐት ጽቡቕ ጠባይ (VOG) የድልየካ እዩ

ሓደ ሓደ ግዜ ንስራሕ ወይ ወለንታዊ ስራሕ

ምስክር ወረቐት ጽቡቕ ጠባይ (VOG)
የድልየካ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ትካል እዩ ነዚ VOG ንኽትረክብ ዘመልክተልካ። VOG ንምምልካት ድማ
BSN
ኣየድልየካን እዩ።

ኣበላት ወይ ማሕበራዊ ጥቕሚ ትቕበል ምስ እትኸውን ነዚ ከተዋድድ ኣለካ

ማሕበራዊ ደገፍ ጥቕሚ ወይ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ደገፍ ትቕበል ዲኻ? ስለዚ ነዚ ደው ንምባል ብቐጥታ ምስ ምምሕዳር ከተማ ወይ

ተቕዋም መድሕን ሰራሕተኛታት (UWV)
ርክብ ክትገብር ኣለካ።

ከም በዓል ኣበል ክራይ-ገዛ ወይ ኣበል ጥዕና ዝኣመሰሉ ኣበላት ትቕበል ዲኻ? ስለዚ ብቐጥታ ምስ በዓል-መዚ ግብሪ ርክብ ብምግባር ኣታዊኻ ከም ዝተቐየረ ክትሕብር ኣለካ። ውሑድ ኣበል ክትረክብ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። ኣታዊኻ ከም ዝተቐየረ እንተድኣ ዘይሓበርካ፣ ነቲ ካብ ዝግባኣካ ንላዕሊ ዝተቐበልካዮ ኣበላት ንኽትመልሶ ክትግደድ ኢኻ።

ገና ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ትነብር ዘለኻ ምስ እትኸውን ነዚ ከተዋድድ ኣለካ

ምናልባት ገና ገዛ ንምርካብ ትጽበይን፣ ኣብ መዕቆቢ ናይ

ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA)
ትነብር ዘለኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

ኣብ መጠን እትረኽቦ ገንዘብ ዝኾነ ለውጢ ምስ ዝህሉው ብቐጥታ ንCOA ክትሕብር ኣለካ። ንኣብነት ኣብ ኔዘርላንድ ስራሕ ምስ እትጅምርን ገንዘብ ክትረክብ እንተድኣ ጀሚርካን።

ስለዚ ሽዕኡ ንናትካን ናይ ስድራኻን መዕቆቢ ዝኸውን ገንዘብ ንCOA ክትከፍል ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። ክንደይ ክትከፍል ከምዘለካ ድማ ኣብ መጠን እትረኽቦ ገንዘብ እዩ ዝምርኮስ።

ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?