• ጀምር
  • እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናብ ቱርኪ ወይ ሶርያ ንኽትከይድ ምስ ዝድርኸካ ክትፈልጦ ዘለካ
ኣብ ቱርኪ ኣብ ፍርስራስ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝርከቡ ሰባት
ምንጪ፡ Voice of America
ዜና
እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናብ ቱርኪ ወይ ሶርያ ንኽትከይድ ምስ ዝድርኸካ ክትፈልጦ ዘለካ
ዝተሓትመሉ ኣብ: 17/2/2023 3:07 ድ.ቀ.

ኣብ ቱርኪ ወይ ሶርያ ኣብቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዘጋጠመሉ ከባቢ ኣዝማድ እንተድኣ ኣለዉኻ ኮይኖምን፣ ከምኡ እውን ናብኡ ክትከይድ እንተድኣ ደሊኻን፣ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ዘመልከትካዮ ወይ መንበሪ ፍቓድካ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ታሕቲ እንታይ ኣብ ግምት ከተእትዎ ከም ዘለካ ኣንብብ።

ኣብ ቱርኪ ወይ ሶርያ ዝጠፍኡ ኣዝማድ

  • ኣብ ቱርኪ ዝርከቡ ኣባላት ስድራ-ቤት ትደልይ ምስ እትህሉው፣ ምስ

    ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
    በዓል-መዚ ምሕደራ ሓደጋን ህጹጽ እዋንን ቱርኪ (AFAD)
    ብተሌፎን ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ

  • ቀይሕ መስቀል ኣብ ቱርኪን ሶርያን ንዝጠፍኡ ኣዝማድ ንምድላይ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እቲ ከባቢ ድኹም ተበጻሕነት ዘለዎ እዩ፣ ከምኡ እውን ህጹጽ ሓገዝ ገና ሕጂ እዩ ዝጅምር ዘሎ። ስለዚ ቀይሕ መስቀል ብኡ ንብኡ ክሕግዘካ ዘይክእል ክኸውን ይኽእል እዩ።

ዝርዝር መወከሲ ናይ AFAD ኣብቶም ጒድኣት ዝበጽሖም ከባቢታት ቱርኪ
ቀይሕ መስቀል
ዝጠፍኡ ኣባላት ስድራ-ቤት ንምድላይ ሓገዝ ንምርካብ ንኸተመዝግብ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ ቀይሕ መስቀል ተወከስ።

ኣነ ቱርካዊ ስደተኛ እየ፣ ከምኡ እውን ናብ ቱርኪ ክኸይድ ይደልይ ኣለኹ

ናብ ቱርኪ ምምላስ ኣብ መስርሕ ዑቕባኻ ወይ ኣብ ኔዘርላንድ ብዛዕባ ምጽናሕካ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ።እዚ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ንዘመልክተካዮ ዑቕባ ንኽነጽጎ ወይ ንመንበሪ ፍቓድካ ንኽስርዞ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ናብታ ኣብ ሓደጋ ዝወደቕካላ ሃገር ትምለስ ስለ ዘለኻ እዩ።

ኣብ ታሕቲ ንውልቃዊ ኩነትካ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ፡

ኣነ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪተ ኣለኹ፣ ከምኡ እውን ንግዚኡ ናብ ቱርኪ ክምለስ ደልየ ኣለኹ
ኣነ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለኒ፣ ከምኡ እውን ንግዚኡ ናብ ቱርኪ ክምለስ ደልየ ኣለኹ

ኣነ ሶርያዊ ስደተኛ እየ፣ ከምኡ እውን ናብ ሶርያ ክኸይድ ይደልይ ኣለኹ

ናብ ሶርያ ምምላስ ኣብ መስርሕ ዑቕባኻ ወይ ኣብ ኔዘርላንድ ብዛዕባ ምጽናሕካ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ።እዚ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ንዘመልክተካዮ ዑቕባ ንኽነጽጎ ወይ ንመንበሪ ፍቓድካ ንኽስርዞ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ናብታ ኣብ ሓደጋ ዝወደቕካላ ሃገር ትምለስ ስለ ዘለኻ እዩ።

ኣብ ታሕቲ ንውልቃዊ ኩነትካ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ፡

ኣነ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪተ ኣለኹ፣ ከምኡ እውን ንግዚኡ ናብ ሶርያ ክምለስ ደልየ ኣለኹ
ኣነ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለኒ፣ ከምኡ እውን ንግዚኡ ናብ ሶርያ ክምለስ ደልየ ኣለኹ

ኣነ ሶርያዊ ስደተኛ እየ፣ ከምኡ እውን ናብ ቱርኪ ክኸይድ ይደልይ ኣለኹ

ከም ሶርያዊ ስደተኛ መጠን ነቶም ቅድመ-ኩነታት እንተድኣ ኣማሊእካ፣ ናብ ቱርኪ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ናብ ሶርያ ክትከይድ ዘይትኽእል፣ ግን ከኣ ናብ ቱርኪ ክትከይድ እትኽእለሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ሶርያ ኣብ ሓደጋ ብምህላውካ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ስለ ዘመልከትካ እዩ።

ኣብ ኩነትካ ነየኖት ቅድመ-ኩነታት ከተማልእ ከም ዘለካ ኣብ ታሕቲ ኣንብብ፡

ኣነ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪተ ኣለኹ፣ ከምኡ እውን ንግዚኡ ናብ ቱርኪ ክኸይድ ደልየ ኣለኹ
ኣነ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለኒ፣ ከምኡ እውን ንግዚኡ ናብ ቱርኪ ክምለስ ደልየ ኣለኹ

ኣገደስቲ መርበባት-ሓበሬታ

ኣብ ታሕቲ ብዛዕባ ኩነታት እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘጋጠመሉ ዞባ ንኽትፈልጡን፣ ናይ መምለሲ ቪዛ ንምሕታትን ኣገደስቲ መርበባት-ሓበሬታ ኣለዉ፡

ካብ IND ዝርከብ መምለሲ ቪዛ
ናብ ኔዘርላንድ ክትምለስ ምእንቲ፣ መምለሲ ቪዛ ንምርካብ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ IND ኣመልክት።
Refugee Rights Turkey
ኣብ ቱርኪ ናይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኩነታት ብዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ 'መሰላት ስደተኛታት ቱርኪ' ኣንብብ።
UNHCR ቱርኪ
ናይ ቱርኪ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት [UNHCR] መርበብ-ሓበሬታ፣ ብዛዕባ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘጋጠመሉ ዞባ ሓበሬታ ኣለዎ። ንነፍስወከፍ ዞባ ድማ ብዛዕባ ውሑስ ቦታታት፣ ሆስፒታላትን ነቚጣታት መከፋፈሊ መግብታትን ዝምልከት ሓበሬታ ኣሎ።
እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?