ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ሕክምናዊ ህጹጽነት ጥራይ እዩ ኣብ ዞባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምስ ዝርከቡ ስድራ-ቤት ዳግማይ ምጥርናፍ ዘቀላጥፍ

ዝተሓትመሉ ኣብ: 17/2/2023 5:17 ድ.ቀ.

ኣብ ቱርኪን ሶርያን ኣብ ዞባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘለዉ ኣባላት ስድራ-ቤት ኣለዉኻ ድዮም? ከምኡ ምስ ዝኸውን፣ ንጥርናፍ ስድራ- ቤት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ነቲ መስርሕ ንምቅልጣፍ (ዳርጋ) ዝኾነ ተኽእሎ የለን። ብዛዕባኡ ዝያዳ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

"ምንቅጥቃጥ መሬት ሕቶ ዑቕባ ንምቅልጣፍ ምኽንያት ኣይኮነን"

ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ምስ እትህሉውን፣

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ንመመልከቲኻ ገና ዘየጽደቖ ምስ ዝኸውንን፣ ኣብቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘጋጠመሉ ከባቢ ንዝርከቡ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ።

ብተወሳኺ IND ኣብ ቱርኪን ሶርያን ዘሎ ኩነታት፣ ዑቕባ ንምርካብ ንዝተገብሩ መመልከቲታት ንምቅልጣፍ ምኽንያት ከምዘይኮነ ሓቢሩ።

ህጹጽ ሕክምናዊ ምኽንያት ሕቶ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ንምቅልጣፍ

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዘለካ እንተድኣ ኮይንካ፣ ከምኡ እውን ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣመልኪትካ ዘለኻ ምስ እትኸውን ወይ ከተመልክት ምስ እትደልይ፣ IND ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ሕቶኻ ኣብ እዋን ሕክምናዊ ህጹጽ ኩነታት ጥራይ እዩ ከቀላጥፎ ዝኽእል። IND ናይ ኣባል ስድራ-ቤትካ ሕክምናዊ ኩነታት ብዝምልከት መርትዖ ክርእይ ድማ ይደልይ እዩ። ሽዕኡ እውን እቲ ዝተቐላጠፈ መስርሕ ገና ካብ ሳምንታት ክሳብ ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ።

  • እቲ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት መመልከቲኻ ድሮ ብሰራሕተኛ ናይ IND ዝምስራሕ ዘሎ ምስ ዝኸውን፣ ኣብ VluchtelingenWerk Nederland (VWN) ንዝርከብ ኣማኻሪኻ ወይ ንማሕበራዊ ኣማኻሪኻ ምስ IND ርክብ ንኽገብር ሕተቶ። IND ድማ መመልከቲኻ ክቀላጠፍ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክውስን እዩ።

  • እቲ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት መመልከቲኻ ገና ብ IND ዘይተመስርሐ ምስ ዝኸውን፣ ኣብ VWN ንዝርከብ ኣማኻሪኻ ወይ ንማሕበራዊ ኣማኻሪኻ ናይ ሕጹጽነት ሕቶ ንኸቕርብ ሕተቶ። IND ድማ መመልከቲኻ ብህጹጽ ክምስራሕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክውስን እዩ።

ኣስተውዕል ሕክምናዊ ህጹጽ ኩነት እንተድኣ ኣሎ ኮይኑ፣ IND ነቲ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት መመልከቲኻ ስቕ ኢሉ ኣየቀላጥፎን እዩ። ኣብ ሶርያ ወይ ቱርኪ ዝርከብ ኣባል ስድራ-ቤትካ ኣብ ዘጨንቕ ኩነታት ምስ ዝህሉው፣ ኣብ VWN ንዝርከብ ኣማኻሪኻ ወይ ንማሕበራዊ ኣማኻሪኻ ንመመልከቲኻ ንምቅልጣፍ ኣየኖት ኣማራጺታት ምህላዎም ሕተት።

ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝጠፍኡ ሰነዳት

ኣባል ስድራ-ቤትካ ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣድለይቲ ሰነዳት ዝጠፍኦ ምስ ዝኸውን፣ IND ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ሕቶኻ ክግምግም እንከሎ ነዚ ኣብ ግምት ከእትዎ እዩ።