ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Het Nederlandse team op de EURO Unity Cup

ምንጪ፡ RefugeeHelp

"ሕጂ ንኹሉ ሰብ ዝደለኻዮ ክትበጽሖ ከም እትኽእል ከርእይ ይኽእል እየ"

ዝተሓትመሉ ኣብ: 6/7/2023 11:24 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ጋንታ ኔዘርላንድ ብ28 ሰነ ኣብ ፍራንክፈርት ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ሓድነት ኤውሮጳ -EURO UNITY Cup- ዝበሃል ናይ ስደት ድሕረ-ባይታ ንዘለዎም ተጻወትቲ ዝዓለመ ዋንጫ ሻምፕዮና ኤውሮጳ ተሳቲፋ። "ማልያ ኦራንየ ለቢስካ ምጽዋት ደስ ዝብል እዩ። ድሕሪ ናይ ምምራጽን ልምምድን መዓልቲ ድማ ንኽንዕወት ድሉዋት ኢና!"

ዋንጫ ሓድነት ኤውሮጳ ክጅምር እዩ

ድሮ ንግሆ ብጊሓቱ እተን ጋንታታት ኣብቲ ኣብ ፍራንክፈርት ዝርከብ ናይ ኣማተር ክለብ ቫይስ-ብላው [Weiss-Blau] ስፖርታዊ ህንጻ ይእከባ። እታ ክለብ ንዝተወሰነ ግዜ ነቲ ናይ ኤውሮጳ ናይ ሻምፕዮና ውድድር ዝኾነ ዋንጫ ሓድነት ኤውሮጳ ውፍይቲ ኮይና ኣላ። እዚ ናይ ኤውሮጳ ሻምፕዮና ብሕብረት ፌዴሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ [UEFA] ከምኡ እውን ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት [UNHCR] ዝተወደበ እዩ።

ኣብዚ ዙርያ ውድድር 16 ሃገራት ኤውሮጳ ይሳተፋ ኣለዋ። ተጻወትቲ መነቃቕሒ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ይገብሩ፣ ኣሰልጠንቲ ድማ ብዛዕባ ኣሰላልፋ ይዛተዩ። ዋንጫ ሓድነት ኤውሮጳ ክጅመር ቀሪቡ ኣብ ጫፍ በጺሑ ኣሎ!

"ቋንቋ ጸገም ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ"

ኔዘርላንድ ን1ይ ግዜኣ እያ ኣብዚ ውድድር ትሳተፍ ዘላ። ምምራጽ ጋንታ ኔዘርላንድ ቅድሚ ሒደት ሳምንታት እዩ ተኻይዱ። ኣብ ዛይስት ኣብ ዝርከብ ናይ KNVB ቀጽሪ ድማ ብሉጻት ተጻወትቲ ተመሪጾም። 

መበቆል ናይዞም ሰብ ተውህቦ ካብ ኣፍጋኒስታን፣ ዒራቕ፣ የመንን ሶርያን እዩ። "ቋንቋ ንዓና ጸገም ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። ድሮ ንነዊሕ እዋን ብሓባር ክንጻወት ጸኒሕና ኢና፣ ጽቡቕ ገይርና ድማ ንፋለጥ ኢና" ይብል ወዲ 29 ዓመት ኑሪ። "ቅድሚ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ምዃንና ኣዕሩኽ ኢና"።

እቲ ጽሑፍ ኣብ ትሕቲ እቲ ስእሊ ቀጺሉ ኣሎ፡

ምንጪ፡ RefugeeHelp / Aline Bleeker

"ነፍስወከፍ ሰብ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ይርኢ ኣለኹ"

ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ኣብ ዝካየድ ናይ ፈለማ ናይ ምድብ መድረኽ ጋንታ ኔዘርላንድ ኣንጻር ስጳኛ፣ ስዊዘርላንድን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተዋሃሃደት ጋንታን ክትገጥም ኢያ። እተን ጋንታታት ብደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን ዝቖማ እየን። ኣብ ነፍስወከፍ ጸወታ ድማ እንተወሓደት 1 ጓል-ኣንስተይቲ ኣብ ሜዳ ክትህሉው ኣለዋ። ኣብ ኩሉ እቲ ናይ ፈለማ ናይ ምድብ መድረኽ ዝተኻየዱ ግጥማት ጋንታ ኔዘርላንድ ተዓዊታ። ኑሪ፡ "ሓያል ጋንታ ኢና። ነፍስወከፍ ሰብ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ይርኢ ኣለኹ!"

ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምጽዋት ናይ ብዙሓት ተጻወትቲ ሕልሚ እዩ። ሕልሚ ናይ ኑሪ እውን ከምኡ እዩ። "ኣብ የመን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ተጻዊተ። ናይዚ ደሞዝ ኣይትረክብን ኢኻ። ስለዚ ኣብ መወዳእታኡ ኣብ ግብጺ ክመሃር መሪጸ። ኣብኡ ዝሓሸ መጻኢ ርእየ።"

"ኣብ ክንዲ ዘረባ ተምሪ"

ኣብ ጋንታ ኦራንየ ብዙሕ ሰሓቕ እውን ኣሎ። ነቲ 'geen woorden, maar daden' [ኣብ ክንዲ ዘርባ ግብሪ] ዝብል ናይ ኔዘርላንድ ምስላ ናብ 'geen woorden, maar dadels' [ኣብ ክንዲ ዘርባ ተምሪ] ቀይሮምዎ ኣለዉ። ነቲ ‘daden' [ግብሪ] ዝብል ቃል ናብ 'dadels' [ተምሪ] ምቕያር ጽቡቕ ምህዞ ምዃኑ ኑሪ ይዛረብ። ኑሪ፣ ዴትስ ዝበሃል ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ተምሪ ትካል ኣለዎ። 

"ክሃድም ኣብ ዝተገደድክሉ እዋን፣ ድሒረ ብዙሕ ገንዘብ ክረክብ ዝደልይ ምዃነይ ፈሊጠ ነይረ። ገንዘብ ተጠቂመ ካብ የመን ንዝመጹ ሰባት ንምሕጋዝ ገለ ነገር ከም ኣምሳያ ክገብር እኽእል እየ።" ኑሪ ኣብ የመን ድሮ ወናኒ ትካል እዩ ነይሩ። ኣብ ዓለምና ዝበለጸ ተምሪ ካበይ ክረኽቦ ከምዝኽእል ይፈልጥ እዩ፣ ሕጂ ድማ ነዚ ንደቂ ጋንታኡ እውን የምጽኣሎም ኣሎ። 

እቲ ጽሑፍ ኣብ ትሕቲ እቲ ስእሊ ቀጺሉ ኣሎ፡

ምንጪ፡ RefugeeHelp / Laika Swinkels

"ንኻልኦት ኣወንታዊ ኣብነት ክኸውን ተስፋ እገብር"

ኔዘርላንዳዊት ጋንታ ኣንጻር ኣየርላንድ ንኽትጻወት ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ። እቲ ውጽኢት 0 - 0 ኮይኑ ስለ ዝተወድአ ናብ ፍጹም ቅላዕ በጺሑ። እዚ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ኔዘርላንድ ጽቡቕ ፋል ዘለዎ ኣይኮነን።

እቲ ጸወታ ንነዊሕ እዋን መሳጢ ኮይኑ ቀጺሉ፣ እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታኡ ኣየርላንዳውያን ዓወት ጨቢጦም ክኸዱ ክኢሎም። ቅር ዝብል እዩ፣ ግን ድማ እቶም ተጻወትቲ ርእሶም ኣቕኒዖም እዮም ካብ ሜዳ ወጺኦም። ኑሪ ብዛዕባ እዚ "ማልያ ኦራንየ ለቢሰ ምጽዋት ንዓይ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ቆልዓ እንከለኹ ኣትሒዘ ዝሓልሞ ዝነበርኩ እዩ። ሕጂ ንኹሉ ሰብ ዝደለኻዮ ክትበጽሖ ከም እትኽእል ከርእይ ይኽእል እየ። ንኻልኦት ኣወንታዊ ኣብነት ክኸውን ተስፋ እገብር ።"

እዚ ዓንቀጽ ንዓኻ ሓጋዚ ድዩ?