Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Sharuudaha sharciga magangelyada ee deganaanshaha

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 5/30/2023 1:32 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Waxaad Nederlaan magangelyo ka heleysaa haddii aad sharuudaha ka soo baxeyso. Adeega Socdaalka iyo Jinsiyada(IND) ayaa go'aamineysa codsigaaga magangelyo. Halkan ka aqri sida wanaagsan ee aad u sharaxeyso sababta aad magangelyo u weydiisaneyso.

Sababahan ayaad sharci magangelyo u weydiisan kartaa

waxaad sharci deganaansho magangelyodoonka weydiisan kartaa haddii:

  1. waxaad ka baqaysaa dacwad oogid la xidhiidha isirkaaga, diintaada, asalkaaga, fikirkaaga siyaasadeed ama waxaad ka tirsan tahay koox la takooro.

  2. waxaad khatar ugu jirtaa inaad waajahdid ciqaab dil, jir-dil ama qaab kale oo binaadanimada ka baxsan dalkaagii asliga.

  3. waxaad ka cabsanaysaa inaad dhibane u noqotid rabshad khilaaf dagaal, sida dagaal, dalkaagii hooyo ka jira.

Waxaa 3 dan sababood la iskugu raacay

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Xeerka Caalamiga ee Qaxootiga
. taasoo Nederlaan ay saxiixday. Heshiiskani wuxuu sheegayaa sida qaxootiga loola dhaqmaayo.

Sifiican u sharax sababta aad u soo qaxday

Waa muhiim inaad u sheegto u dhammaan macluumaadka ku saabsan sababta aad u soo qaxday oo si cad oo buuxda

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
ugu sheegto
IND. IND ayaa goundefinedaansata haddii aad heli doonto ogolaanshaha magangalyada iyadoo ku saleyneyso dukumiintiyada aad bixisay iyo wareysiyada ay kula yeelatay IND.

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
ururka qaxootiga Caawiya VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
wey kaa caawini karaan iney kuu diyaariyaan wadahadalada aad IND la yeelan doonto.

Fiidiyowgaan waxaa lagu sharaxayaa dacwada magangelyodoonka:

Waxaa qoraalkan isku duba riday urur seddexaad(www.youtube.com).maadaama aad diiday inaad ogolaato (cookies) waxa keliya aan awoodnaa inaan kuu jiheyno YouTube halkii aan ka fidin lahayn websaaytkeena: YouTube.com

Jadwalka waxyaabaha ku jira

Maqaalkan ma ku caawiyey?