Isdhexgalka bulshada
Haddii aad heysato deganaansho magangelyo ay da'daada u dhaxeyso 18 iyo 67 jir, waxaad qaadaneysa casharada luqada Nederlaanka. Waxaad kaloo baraneysaa waxyaalaha ku saabsan bulshada Nederlaanka. Taasi waxaa lagu magacaabaa 'isdhegalka bulshada'. Isdhexgalka bulshada waa mid waajib ah. Wixii dheeraad ka aqriso halkan.

Qorshayaasha tillaabo-tallaabo (2)
Bilaabida la qabsashada bulshada ka dib 1 janaayo 2022
6 Talaabooyinka

Ma heysataa 1 janaayo ama ka dib 2022 warqad aad ka heshay Adeega Fulinta waxbarashada (DUO) warqad aad ka heshay waajibka la qabsashada bulshada? mashruucan tallaabooyinka waxaa ka aqrineysaa sida uu la qabsashada bulshada u shaqeeyo.

Bilaabida la qabsashada bulshada ka hor 1 janaayo 2022
5 Talaabooyinka
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?