• መበገሲ
  • ዑቕባ ክትሓትት ምስ እትደልይ ኣብ ኔዘርላንድ ምስ ኣተኻ ነዚ ክትገብር ኣለካ
ባቡር ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዝርከብ መደበር ባቡር በጺሓ
ምንጪ፡ Pexels Skitterphoto
ሓበሬታ
ዑቕባ ክትሓትት ምስ እትደልይ ኣብ ኔዘርላንድ ምስ ኣተኻ ነዚ ክትገብር ኣለካ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 3/6/2024 7:19 ቅ.ቀ.

ኣብ ኔዘርላንድ በጺሕካ ዲኻ፣ ብመንገዲ ማዕርፎ ነፈርቲ ስኺፖል ወይ ብወደብ ድማ ኣይኮንካን ዲኻ መጺእካ? ስለዚ ዑቕባ ንምርካብ ንኸተመልክት ኣብ ቁሸት ተር ኣፐል ናብ ዝርከብ ማእከል ምዝገባ ኪድ። ካብቲ ዘለኻዮ ቦታ ናብ ተር ኣፐል ብህዝባዊ መጓዓዝያ ብነጻ ክትጓዓዝ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ቁሸት ተር ኣፐል ኣብ ዝርከብ ማእከል ምዝገባ ዑቕባ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኔዘርላንድ ካብ ዝበጻሕካሉ ግዜ ጀሚርካ ድማ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ኣብ ተር ኣፐል ክትምዝገብ ኣለካ። ተር ኣፐል ኣብ ሰሜናዊ ኔዘርላንድ፣ ኣብ ኣውራጃ ኽሮኒንገን (Groningen) እትርከብ ቁሸት እያ። ኣድራሻ ናይቲ ማእከል ምዝገባ እዚ ዝስዕብ እዩ፡ 

Ter Apelervenen 3

9561 MC 

Ter Apel

ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ኣይተመዝገብካን ዲካ? ስለዚ እዚ ንመስርሕ ዑቕባኻ ቊሩብ ከቢድ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ኣብ ተር ኣፐል ከም እትምዝገብ ኣረጋግጽ።

ኣብ ተር ኣፐል ዝርከብ ማእከል መመልከቲ
ኣብዚ ነቲ ኣብ ተር ኣፐል ዝርከብ ማእከል መመልከቲ ኣብ ካርታ ክትረኽቦ ኢኻ

ናብ ተር ኣፐል ብህዝባዊ መጓዓዝያ ምጉዓዝ

ናብ ተር ኣፐል ብነጻ ብህዝባዊ መጓዓዝያ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ብህዝባዊ መጓዓዝያ ንኽትጎዓዝ ምእንቲ ትኬት ክትገዝእ ወይ ድማ ካብ መደበር ፖሊስ ነጻ ትኬት ክትረክብ ኣለካ። መጀመርታ ብባቡር ብ Zwolle ኣቢልካ ናብ Emmen ትኸይድ፣ ድሕሪኡ ድማ ብኣውቶቡስ ናብ ተር ኣፐል ትኸይድ። ንባቡር ዝኸውን ትኬት ካብ መደበር ባቡር ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። ናይ ኣውቶቡስ ትኬት ድማ ካብቲ መራሒ ኣውቶቡስ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ።

ንትኬት ዝኸውን ገንዘብ የብልካን ድዩ? ስለዚ ካብ ፖሊስ ን1 መዓልቲ ዝኸውን ብነጻ ትኬት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ንምርካብ ናብ መደበር ፖሊስ ክትከይድ ኣለካ። ኣብቲ መደበር ፖሊስ ምስ በጻሕካ ስደተኛ ምዃንካን፣ ኣብ ተር ኣፐል ዑቕባ ንምርካብ ከተመልክት ከም እትደልይን ንገሮም። ኣብ ህድማ እንከለኻ ናብ ፖሊስ ምቕራብ ዘፍርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ፖሊስ ኔዘርላንድ ንዓኻ ንምሕጋዝ እዮም ኣብኡ ዘለዉ። በቲ ካብ ፖሊስ እትረኽቦ ናይ መዓልቲ ትኬት ኣብ 2ይ ማዕርግ ብባቡር ክትጓዓዝ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ግዳማዊ ሸነኽ ናይታ ባቡር ድማ ኣየናይ ባጎኒ 2ይ ማዕርግ ምዃኑ ተጠቒሱ ይርከብ።

ኣስተውዕል፡ ብዘይ ትኬት እንተድኣ ተጓዒዝካ ክትቅጻዕ ትኽእል ኢኻ። እቲ መቕጻዕቲ ኣስታት € 50 እዩ። ብተወሳኺ ናይ 2ይ ማዕርግ ትኬት ሒዝካ ክነስኻ ኣብ 1ይ ማዕርግ ኮፍ ምስ እትብል እውን ክትቅጻዕ ትኽእል ኢኻ። ብዘለካ ትኬት ኣበይ ኮፍ ክትብል ከም እትኽእል ኣብ ባጎኒ ናይታ ባቡር ተጻሒፉ ይርከብ።

ብኸምዚ ኢኻ ካብ መደብር ባቡር Zwolle ናብ Ter Apel እትጎዓዝ

ናብ መደብር ባቡር ኤመን እትኸይድ ባቡር ውሰድ። ዑቕባ ክሓቱ ንዝደልዩ ሰባት እተጎዓዕዝ ካብ መደብር ባቡር ኤመን ናብ ማእከል መመልከቲ ተርኣፐል እትኸይድ ተመላላሲት ኣውቶቡስ ኣላ። እታ ተመላላሲት ኣውቶቡስ ኣብ መንጎ ህንጻ መደብር ባቡር ኤመንን፣ ናይ Werkplein UWV ህንጻን ካብ ዝርከብ ነቑጣ እያ እትብገስ። ትኬት ድማ የድልየካ እዩ።

እታ ተመላላሲት ኣውቶቡስ መዓልታዊ ኣብዞም ዝስዕቡ ሰዓታት ትብገስ፡ 9:15 - 10:15 - 11:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 20:15 - 21:15 - 22:15።

እዛ ኣውቶቡስ ኣይትኸይድን ድያ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ካብ መደበር ባቡር ኤመን ብተርኣፐል ኣቢላ እትሓልፍ ናብ Stadskanaal እትኸይድ ኣውቶቡስ 73 ውሰድ። ኣብ መዕረፊ ኣውቶቡስ Nulweg ውረድ። ካብ መዕረፊ ኣውቶቡስ Nulweg ናብቲ ኣብ ጎደና Ter Apelervenen 3 ዝርከብ ማእከል መመልከቲ ንምኻድ ብእግሪ ናይ 20 ደቓይቕ ርሕቀት ኣለዎ።

ኣብ መገሻኻ ንትኬትካ ብማሽን ኣመዝጊብካ ክትኣቱን ክትወጽእን ኣለካ

በቲ ናይ መዓልቲ ትኬትካ ኣብ ባቡር ወይ ኣውቶቡስ ብማሽን ኣመዝጊብካ ክትኣቱን ክትወጽእን ኣለካ።

  • ብባቡር ንኽትጎዓዝ ኣብቲ መድረኽ ትኬትካ ብማሽን ኣመዝጊብካ ክትኣቱ ኣለካ። ንትኬትካ ኣብ ፊት እቲ መድረኽ ዝርከብ ኣንባቢ-ካርድ ናይቲ ኣፍደገ ሒዝካ ኣጸግዓዮ። ብኸምዚ ኢኻ ትኬትካ ኣመዝጊብካ ትኣቱን ኣፍደገ ትኸፍቶን። 1 ፒጵ ዝብል ድምጺ ድማ ክትሰምዕ ኢኻ።

  • ብኣውቶቡስ ንኽትጎዓዝ፣ ክትድይብ እንከለኻ ትኬትካ ብማሽን ኣመዝጊብካ ክትኣቱ ኣለካ። ንትኬትካ ኣብቲ ማዕጾ ኣብ ዝርከብ ኣንባቢ-ካርድ ሒዝካ ኣጸግዓዮ። 1 ፒጵ ዝብል ድምጺ ድማ ክትሰምዕ ኢኻ። ብኸምዚ ኢኻ ትኬትካ ኣመዝጊብካ ትኣቱው።

ኣብ መወዳእታ ጉዕዞኻ ድማ ልክዕ ብተመሳሳሊ መንገዲ ትኬትካ ብማሽን ኣመዝጊብካ ክትወጽእ ኣለካ። ሽዕኡ 2 ፒጵ ዝብል ድምጺ ክትሰምዕ ኢኻ። እንተድኣ ትኬትካ ብማሽን ኣመዝጊብካ ዘይኣተኻ ወይ ዘይወጻእካ ክትቅጻዕ ትኽእል ኢኻ። ከምዚ ንምግባር ኣይሰለጠካን ድዩ? ኣብቲ መደብር ባቡር ካብ ዝርከብ ሰራሕተኛ ወይ ካብ መራሕ ኣውቶቡስ ሓገዝ ሕተት።

ኣብ ተር ኣፐል ምስ በጻሕካ ኣብ ማእከል ምዝገባ ትምዝገብ

ኣብ ተር ኣፐል ምስ በጻሕካ ክትምዝገብ ኣለካ። እዚ ብኸመይ ከምዝሰርሕ ኣብዚ ኣንብብ።

ኣብ Ter Apel ምምዝጋብ
ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ምምልካት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ነዚ ንምግባር ኣብ ገጠር ተር ኣፐል ኣብ ዝርከብ ማእከል መመልከቲ ትምዝገብ። ኣብዚ ዑቕባ ንምርካብ ናብ IND ተመልክት፣ ፖሊስ ኔዘርላንድ ድማ ንመመልከቲኻ ይምዝግቦ።

ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?