ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Een poster van UNCHR hangt in een kantoor

ምንጪ፡ Google Images

ቅድመ-ኩነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 30/8/2023 11:16 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ቅድመ-ኩነታት ዑቕባ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ነቶም ቅድመ-ኩነታት ተማልእ ምዃንካን ዘይምዃንካን ይግምግም። ኣብ ትሕቲ ኣየኖት ቅድመ-ኩነታት ዑቕባ ክትሓትት ከም እትኽእል ኣብዚ ኣንብብ።

በዚኦም ምኽንያታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል

ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል፡

  • ብምኽንያት ዓሌትካ፣ ሃይማኖትካ፣ ብሄርካ፣ ፖለቲካዊ ኣረኣእያኻ ወይ ድማ ኣባል ናይ ሓደ ኣድልዎ ዝግበረሉ ማሕበራዊ ጉጅለ ብምዃንካ ካብ ምግፋዕ ትፈርሕ እንተድኣ ኮይንካ።

  • ኣብ መበቆል ሃገርካ ናይ ሞት መቕጻዕቲ፣ ስቅያት ወይ ካልእ ዓይነት ኢ-ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ከጋጥመካ ዝኽእለሉ ስግኣት ምስ ዝህልወካ።

  • ኣብ መበቆል ሃገርካ ብሰንኪ ከም ኲናት ዝኣመሰለ ዕጥቃዊ ግርጭት፣ ግዳይ ዓመጽ ከይትኸውን ትፈርሕ ምስ እትኸውን።

እዞም 3 ምኽንያታት ኣብ ኣህጉራዊ ውዕላት ስምምዕ ዝተገብረሎም እዮም። ንኣብነት ኣብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ዋዕላ ስደተኛታት
። ኔዘርላንድ ድማ ነዞም ውዕላት ፈሪማትሎም እያ። እዞም ውዕላት ስደተኛታት ከመይ ዝበለ ኣተሓሕዛ ክግበረሎም ከምዘለዎ ዝገልጹ እዮም።

ስለምንታይ ከም ዝሃደምካ ብንጹር ግለጽ

ስለምንታይ ከም ዝሃደምካ ብዝምልከት ኩሉ ሓበሬታ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ንኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ብንጹርን ምሉእ ብምሉእን ክትነግር ኣገዳሲ እዩ። IND ድማ ብመሰረት እቶም ዘረከብካዮም ሰነዳትን፣ ምስ IND ዝገበርካዮም ቃለ-መሕትታትን ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ ምዃንካን ዘይምዃንካን ይውስን።

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ምስ IND ንእትገብሮም ቃለ-መሕትታት ንምድላው ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ክትሓትት እትኽእል ኣብ ኔዘርላንድ እንተሃሊኻ ጥራይ እዩ

ኣብ ኔዘርላንድ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ሃገር ዲኻ ዘለኻ? ስለዚ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ። ብኢንተርነት እውን ዑቕባ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ። ዑቕባ ንምሕታት ኣብ ኔዘርላንድ ክትህሉው ኣለካ፣ እዚ ድማ ኣብ ተር ኣፐል ዝበሃል ገጠር ወይ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ስኺፖል -Schiphol- ኢኻ እትገብሮ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?