ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ክልተ ጉዳያቶም ብኮምፒተር ኣብ ምውዳድ ዝርከቡ ሰብኡት

ክትሰርሕ እንተድኣ ደሊኻ እንታይ ክተዋድድ ኣለካ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 22/11/2023 1:50 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ ኔዘርላንድ ደሞዝ ዝኽፈሎ ስራሕ ክትሰርሕ እንተድኣ ደሊኻ ብርክት ዝበሉ ነገራት ከተዋድድ ኣለካ። መሰላት እውን ኣለካ። እንታይ ከተዋድድ ከምዘለካን ኣየኖት መሰላት ከምዘለካን ኣብዚ ኣንብብ።

ናይ ባንክ ሕሳብ ንምኽፋት ቁጽሪ-BSN የድልየካ

ክትሰርሕ ምእንቲ ክትክእል ናይ ኔዘርላንድ ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልወካ ኣለዎ። ምስ ኣስራሒኻ ውዕል ንምፍጻም ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልወካ ግዴታ እዩ። ኣስራሒኻ ድማ ደሞዝ ናብ ናይ ባንክ ሕሳብካ ከመሓላልፈልካ ኣለዎ። ኣስራሒኻ ደሞዝካ ብጥረ ገንዘብ ክኸፍለካ ኣይፍቀደሉን እዩ። ኣስራሒኻ ንደሞዝካ ናብቲ ናይ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA)
ናይ ገንዘብ ካርድኻ -moneycard- ከመሓላልፈልካ ኣይክእልን እዩ።

ናይ ባንክ ሕሳብ ንምኽፋት

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ቁጽሪ-BSN
የድልየካ እዩ። ኣብ
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
መሰረታዊ መዝገብ ሰባት (BRP)
ኣብ እትምዝገበሉ እዋን ድማ እዚ ቁጽሪ ኣገልግሎት ዜጋ ክትቕበል ኢኻ። ኣብ ኔዘርላንድ ክትምዝገበሎም እትኽእል 5 ቦታታት ኣለዉ። ንኽትምዝገብ ድማ ዕድመ ክመጽኣካ እዩ።

ኣብዚ እዋን ኣብ BRP ክትምዝገብ ኣይትኽእልን ኢኻ

ብዙሓት W-document ዘለዎም ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ BSN ንምርካብ ከመልክቱ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ድማ ብሰንኪ እቲ ነዊሕ ​​ናይ ምጽባይ ግዜ እዩ። በቶም ናይ 5 ዓመት መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ዝቐርቡ መመልከቲታት ድማ ቀዳምነት ይወሃቦም። ብድሕሪኡ ተራ ናይቶም W-document ዘለዎም ሰባት እዩ። ኣብ ኔዘርላንድ ን6 ኣዋርሕ ዝጸናሕካን ክትሰርሕ ዝፍቀደልካን ምስ እትኸውን እውን ቀዳምነት ኣይወሃበካን እዩ

ኣስተውዕል፡ ኣስራሒኻ ድሮ ንዓኻ ዝኸውን ናይ ስራሕ ፍቓድ -TWV- ኣለዎ ድዩ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ግን ኣብ BRP ንምምዝጋብ ቀዳምነት ይወሃበካ እዩ። ኣብ እትነብረሉ መቐበሊ ምስ ዝርከብ ሰራሕተኛ ናይ COA ርክብ ግበር።

ስራሕ ምስ ዝህልወካ ንመዕቆቢ ኣበርክቶ ክትከፍል ኣለካ

ኣብ መዕቆቢ ናይ COA ዲኻ ትነብር ዘለኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ኣታዊኻ ናብ COA ክትሕብር ኣለካ። ስለዚ ድማ ንወጻኢታት ናይቲ መዕቆቢ ዝኸውን ኣበርክቶ ክትከፍል ኣለካ። ካብ ኣታዊኻ 25 ሚእታዊት ንባዕልኻ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ፣ እንተበዝሐ ክሳብ € 246 ኣብ ወርሒ።

ካብቲ ንመዕቆቢ ክትከፍሎ ዘለካ መጠን ገንዘብ ንላዕሊ ትረክብ ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን እቲ ዝተረፈ ኣታዊ እውን ንባዕልኻ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ሓደ ግዜ ንኽትሰርሕ ምስክር ወረቐት ጽቡቕ ጠባይ (VOG) የድልየካ እዩ

ንገሊኦም ዓይነታት ስራሕ ክትሰርሕ ምእንቲ ክትክእል ምስክር ወረቐት ጽቡቕ ጠባይ (VOG) የድልየካ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣስራሒ እዩ ንዓኻ ነዚ VOG ዘመልክተልካ። ነዚ ባዕልኻ ክትገብሮ ኣየድልየካን እዩ።

ኣብ ኔዘርላንድ ትሰርሕ እንተድኣ ኮይንካ ናይ ዕዮ መሰላት ኣለካ

ከምቶም ናይ ኔዘርላንድ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ልክዕ ሓደ ዓይነት ናይ ዕዮ መሰላት ኣለካ። ዋላ ን1 ዓመት ጥራይ ዘገልግል W-document ዘለካ እንተድኣ ኮይንካ እውን። እቶም መሰላትካ እዚኦም ዝስዕቡ እዮም፡ 

  • ኣስራሒኻ ካብቲ ኣብ ኔዘርላንድ ዝወሃብ ዝተሓተ-ገደብ ደሞዝ ንታሕቲ ክኸፍለካ ኣይፍቀደሉን እዩ። ኣብ 2024 እቲ ዝተሓተ-ገደብ ደሞዝ ካብ 21 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ 13,27 ኤውሮ ንሰዓት እዩ።

  • ናይ ዕረፍቲን ነጻ መዓልታትን መሰል ኣለካ።

  • ከም ዝሓመምካ ክትሕብር መሰል ኣለካ።

  • ኣስራሒኻ ንደሞዝካ ኣብ ነፍስወከፍ ወርሒ ናብ ናይ ባንክ ሕሳብካ ከመሓላልፈልካ ኣለዎ። 

  • ኣስራሒኻ ውሑስን ጥዑይን ናይ ስራሕ ሃዋህው ከምዝህሉው ከረጋግጽ ኣለዎ።

  • ኣብ ሰሙን እንተበዝሐ 60 ሰዓታት ትሰርሕ፣ ነፍስወከፍ ሰሙን ግን ኣይኮነን። 

  • ኣስራሒኻ ምስ ዕዳጋ ዝሰማማዕ ደሞዝ ክኸፍለካ ኣለዎ። እዚ ማለት እቲ ደሞዝ ነቲ ብፍልጠትካን ተመኩሮኻን እትሰርሖ ስራሕ ንቡር እዩ ማለት እዩ።

  • ትሕቲ ዕድመ ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ኣብ እዋን ለይቲ ወይ ሓደገኛ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይፍቀደልካን እዩ። 

ኣስተውዕል፡ ዘይፍቀድ ኮይኑ እናሃለወ ትሰርሕ እንተድኣ ኮይንካ፣ ልክዕ ከምኡ ሓደ ዓይነት ናይ ዕዮ መሰላት ኣለካ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?