ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
መንበሪ-ቤት

መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ ናብ ሓደ ምምሕዳር ከተማ ክትግዕዝ ትኽእል ኢኻ። ናብ ኣየናይ ምምሕዳር ከተማ ከም እትግዕዝ መንግስቲ እዩ ዝውስን። እቲ ምምሕዳር ከተማ መንበሪ ገዛ ይህብን ንውልቃዊ ኩነታትካ ኣቓልቦ ዝህብን እዩ ክኸውን።


መርሓ ስጉምቲ

ብኸምዚ ኢኻ ገዛ ትረክብ


ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።