ምንጪ፡ Cottonbro Studio
ሓበሬታ
ቤት ብኣቚሑት ምውቃብ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 9/4/2024 3:56 ድ.ቀ.

ኣብዚ ገጽ እዚ ንቤትካ ብኣቚሑት ንምውቃብ ዝሕግዙ ምኽርታት ክትረክብ ኢኻ።

ንኣቑሑት ገዛኻ ዝኸውን ገንዘብ ምልቓሕ

ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳራት ከተማ ነቲ ናይ መጀመርታ ገዛኻ ኣቑሑት ንኽትገብረሉ ልቓሕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ልቓሕ ኣቑሑት-ገዛ ይበሃል። መጠን ናይቲ ልቓሕ ኣቑሑት-ገዛ ኣብ ነፍስወከፍ ምምሕዳር ከተማ ይፈላለይ እዩ።

እዚ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ልቓሕ እዩ። እዚ ማለት ኣብ መወዳእታ ነቲ ንኣቕሑት ገዛ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ናብቲ ምምሕዳር ከተማ ክትመልሶ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ገሊአን ምምሕዳራት ከተማ ነቲ ገንዘብ ትቕበሎ እሞ ክትመልሶ ድማ ኣየድልየካን። እዚ ብኸመይ ከም ዝዋደድ ንናትካ ተጸዋዒ-ሰብ ናይ ምምሕዳር ከተማ ሕተት።

ዱኳን መሸጣ ካልኣይ-ኢድ

ካብ ዱኳን መሸጣ ካልኣይ-ኢድ፣ ንገዛኻ ዝኸውን ብዙሕ ኣቑሑት ገዛን ካልኦት ነገራትን ብኣዝዩ ውሑድ ገንዘብ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። ዱኳን መሸጣ ካልኣይ-ኢድ ማለት ዝተለገሱ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ኣቑሑት ዝሸይጥ ድኳን እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዱኳን መሸጣ ካልኣይ-ኢድ ዝመጽእ ነገራት ካብ ካልኦት ድኳናት ንላዕሊ ኣዝዩ ዝሓሰረ እዩ።

AlleKringloopwinkels.nl
ነቶም ኣብ መላእ ኔዘርላንድ ዝርከቡ ድኳናት መሸጣ ካልኣይ-ኢድ ንብረት ዘርእይ ካርታ ተመልከት
ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?