ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ክልተ ሰባት ኣብ ናይ ቆጻሪት ከብሒ ደው ኢሎም ንባባት ቆጻሪት ይጽሕፉ

ምንጪ፡ VluchtelingenWerk Nederland/Goedele Monnens

ገዛ እንተሃልዩካ ነዚ ከዋድድ ኣለካ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 12/1/2024 11:51 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ገዛ ምስ ዝምደበልካ፣ ከትሳልጦም ዘለካ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት ናይ ጸዓት ውዕል ክትገብር ኣለካ ከምኡ እውን ኣድራሻ ምቕያርካ ከትሕብር ኣለካ። ኣብዚ ገጽ እዚ ዝርዝር ናይ ኩሎም ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ክትረክብ ኢኻ።

ንኣቑሑት ገዛኻ ዝኸውን ገንዘብ ምልቓሕ

ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳራት ከተማ ነቲ ናይ መጀመርታ ገዛኻ ኣቑሑት ንኽትገብረሉ ልቓሕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ልቓሕ ኣቑሑት-ገዛ ይበሃል። መጠን ናይቲ ልቓሕ ኣቑሑት-ገዛ ኣብ ነፍስወከፍ ምምሕዳር ከተማ ይፈላለይ እዩ።

እዚ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ልቓሕ እዩ። እዚ ማለት ኣብ መወዳእታ ነቲ ንኣቕሑት ገዛ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ናብቲ ምምሕዳር ከተማ ክትመልሶ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ገሊአን ምምሕዳራት ከተማ ነቲ ገንዘብ ትቕበሎ እሞ ክትመልሶ ድማ ኣየድልየካን። እዚ ብኸመይ ከም ዝዋደድ ንናትካ ተጸዋዒ-ሰብ ናይ ምምሕዳር ከተማ ሕተት።

ገዛ እንተሃልዩኒ እንታይ ከዋድድ የድልየኒ?

እዚ ክተዋድዶ ዘለካ ነገር እዩ፡

ክራይ
ኤሌክትሪክን ጋዝን
ማይ
ትሕዝቶ መድሕን
ቴሌቪዥንን ኢንተርነትን
ግብሪታት
እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?