ክልተ መንእሰያት ጎኒ ንጎኒ ኮፍ ኢሎም ኣብ መጽሓፍ መዘኻኸሪ እናወሰዱ።
ምንጪ፡ Studeren
ሓበሬታ
ላዕለዋይ ትምህርቲ ምክትታል
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 9/4/2024 3:47 ድ.ቀ.

ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፣ ላዕለዋይ ትምህርቲ ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። እትከታተሎ ደረጃ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዲፕሎማኻ እዩ ዝምርኮስ። ኣብዚ ዓንቀጽ ላዕለዋይ ትምህርቲ ክትጅምር ምስ እትኸውን ብዛዕባ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ላዕለዋይ ትምህርቲ

ኣብ ኔዘርላንድ ላዕለዋይ ትምህርቲ ክትከታተለሉ እትኽእል 3 ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣለዉ፡

  • ማእከላይ ሞያዊ ትምህርቲ (mbo)

  • ላዕለዋይ ሞያዊ ትምህርቲ (hbo)

  • ዩኒቨርሲቲ፣ እዚ ስነ-ፍልጠታዊ ትምህርቲ (wo) ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ

ኣብዚ ታሕቲ ኣየኖት መለለይታት ምስ ኣየናይ ዓይነት ትምህርቲ ከም ዝተኣሳሰሩ ከተንብን ትኽእል ኢኻ።

Mbo

ማእከላይ ሞያዊ ትምህርቲ (mbo) ሞያ እትመሃረሉ ቤት-ትምህርቲ እዩ። ናይ vmbo ዲፕሎማ ድሕሪ ምርካብካ ናይ mbo ስልጠና ክትከታተል ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ትምህርትኻ ካብ ተግባር ብዙሕ ትመሃር

ኣብ mbo ኣብ እትመሃረሉ እዋን ካብ መጽሓፍ ጥራይ ኣይትመሃርን ኢኻ። ብተግባር እውን ብዙሕ ነገራት ትመሃር ኢኻ። ኣብ እዋን ትምህርትኻ ናብ ሓደ ትካል ትኸይድ እሞ ኣብኡ ከመይ ከም ዝሰርሑ ትመሃር። ብኸምዚ መንገዲ ኸኣ ምስራሕ ብሓቂ ከመይ ከም ዝመስል ክትመሃር ትኽእል። mbo ካብ ደረጃ 1 ክሳብ ደረጃ 4 ብዝተፈላለዩ ደረጃታት ስልጠናታት ይህብ። ኣብ ደረጃ 1 ዝበዝሕ ካብ ልምምድ ኢኻ ትመሃር። ኣብ ደረጃ 4 ድማ ብዛዕባ እቲ ክልሰ-ሓሳብ ዝያዳ ትመሃር።

ድሕሪ ናይ mbo ትምህርትኻ

ናይ mbo ትምህርትኻ ምስ ወዳእካ ክትሰርሕ ወይ ትምህርቲ ክትቕጽል ትኽእል ኢኻ። ዝያዳ ክትመሃር እንተድኣ ደሊኻ፣ ኣብ ተመሳሳሊ ወይ ካልእ ደረጃ ናይ mbo ስልጠና ክትከታተል ትኽእል ኢኻ። ናይ mbo ደረጃ 3 ወይ 4 ስልጠና ምስ እትውድእ እውን ናብ ላዕለዋይ ሞያዊ ትምህርቲ (hbo) ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ ኣብ mbo
ኣብነታት ኣብ mbo ናይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት

Hbo

ላዕለዋይ ሞያዊ ትምህርቲ (hbo) ናይ havo ዲፕሎማ ድሕሪ ምርካብካ ሞያ ወይ ዓውደ-ሞያ እትመሃረሉ ቤት-ትምህርቲ እዩ። ወይ ድማ ድሕሪ ማእከላይ ሞያዊ ትምህርቲ (mbo) ብዛዕባ ዓውደ-ሞያኻ ዝያዳ እትመሃረሉ ቦታ እዩ።

ኣብ እዋን ትምህርትኻ ካብ ተግባርን ክልሰ-ሓሳብን ብዙሕ ትመሃር

Hbo ካብ mbo ዝውሕድ ኣብ ተግባር ኣተኲሮ ዝገብር እዩ። ካብ ክልሰ-ሓሳብ ኢኻ ዝያዳ ትመሃር። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ርእሲ እቲ ትምህርቲ፣ ኣብ ስራሕ ንዘጋጥመካ ሓቀኛ ኩነታት ዘዳልወካ ፕሮጀክትታትን ዕማማትን ተካይድ። ኣብ እዋን ስልጠናኻ 1 ወይ ልዕሊኡ ናይ ስራሕ ልምምድ እውን ክትገብር ኢኻ።

ድሕሪ ናይ hbo ትምህርትኻ

ልክዕ ከምቲ ናይ mbo፣ ድሕሪ hbo እውን በቲ ዝተማሃርካሉ ዓውደ-ሞያ ንኽትሰርሕ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ወይ ድማ ትምህርትኻ ንኽትቅጽል ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፣ ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ ኣብ hbo
ኣብነታት ኣብ hbo ናይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት

ዩኒቨርሲቲ (wo)

ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊቅ ስነ-ፍልጠት ኢኻ እትኸውን። መብዛሕትኡ ግዜ ን1 ሞያ ጥራይ ኣይትመሃርን ኢኻ፣ የግዳስ ብዛዕባ ሓደ ዓውደ-ሞያ ወይ ዛዕባ ኣዝዩ ብዝሰፍሐ ኢኻ እትመሃር። ናይ vwo ዲፕሎማ ወይ ናይ hbo ዲፕሎማ ምስ ዝህልወካ ድማ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ቀዳማይ ዓመት ናይ hbo ስልጠናኻ እንተወዲእካ እውን ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ትምህርትኻ ካብ ክልሰ-ሓሳብ ብዙሕ ትመሃር

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ እትመሃረሉ እዋን፣ ቴማታት ወይ ዛዕባታት ብሰፊሑ ተጽንዕን ትምርምርን። እዚ ማለት ብዙሕ ተንብብን ትመራመርን ማለት እዩ። ውሑድ ተግባራዊ ተመክሮ ኢኻ ትረክብ። ኣብ ገሊኦም ትምህርትታት ግን ሓደ ዓይነት ናይ ስራሕ ልምምድ ትገብር ኢኻ። እንተኾነ ግን እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ትምህርትኻ ክልሰ-ሓሳብ እዩ።

ድሕሪ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትኻ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትኻ ምስ ወዳእካ ስራሕ ክትጅምር ወይ ማዕርግ ዶክተርነት ንምርካብ ክትቕጽል ትኽእል ኢኻ። ማዕርግ ዶክተርነት ምርካብ ማለት ብዛዕባ 1 ፍሉይ ኣርእስቲ ን4 ዓመታት ምርምር ክትገብር ማለት እዩ። ማዕርግ ዶክተርነት ድሕሪ ምርካብካ ድማ ክኢላ ስነ-ፍልጠት ትኸውን።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ
ኣብነታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት
ላዕለዋይ ትምህርቲ ብመንገዲ Study in Holland ድለይ
ኣብ መርበብ-ሓበሬታ Study in Holland ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ኩሎም ኣብ ኔዘርላንድ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝወሃቡ ስልጠናታት hboን woን ክትረክብ ኢኻ። ኣብዚ ብዛዕባ ወጻኢታት ትምህርቲ እውን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።
እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?