ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ንውህደት ስድራቤት ዝጠልብ ምልክታ ኣታዊ ንምግባር ክማልኡ ዘለዎም ኩነታት

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 15/3/2023 8:46 ቅ.ቀ.

ኣባላት ስድራቤትካ ናብ ሆላንድ ክመጹ እንተደሊኻ፡ ንውህደት ስድራቤት ዝጠልብ ምልክታ ናብ Immigration and Naturalization Service (IND) ኣታዊ ክትገብር ኣለካ። መንበሪ ፍቓድ ምስተውሃበካ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ንውህደት ስድራቤት ከተመልክት ኣለካ። እዚ ድማ 'ድሕሪ ምብጻሕ ዘሎ ግዜ' ይበሃል።

ንዝተረፉ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ፣ እንተድኣ፡

  1. ኣብ ዑቕባ ዝተመስረተ ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ።

  2. ስድራ-ቤታዊ ዝምድናኻ (ንኣብነት፡ ሓዳር ወይ መጻምድቲ) ቅድሚ ናብ ኔዘርላንድ ምህዳምካ ዝነበረ ምስ ዝኸውን።

መመልከቲኻ ንምቕራብ ሓገዝ ምስ እትደልይ፣ ኣብ መቐበሊ ቦታኻ ወይ ኣብ ምምሕዳር ከተማኻ ናብ ዝርከብ ናይ

VluchtelingenWerk (VWN)
ናይ ምኽሪ ሰዓት ኪድ። ናይ VWN ወለንተኛ ድማ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። VWN ብዛዕባ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ብብዙሕ ቋንቋታት ዝያዳ ሓበሬታ ዝሓዘ ወረቐት ሓበሬታ እውን ኣለዎ። ነዚ ወረቐት ሓበሬታ ድማ ኣብዚክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ንኣየኖት ኣባላት ስድራ-ቤት ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከመልክት ይኽእል?

ነዞም ዝስዕቡ ኣባላት ስድራ-ቤት ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ፡

  • በዓል/ቲ ሓዳርካ/ኪ ወይ መጻምድትኻ/ኺ። ኣስተውዕል፡ ካብ ሓደ ንላዕሊ መጻምድቲ እንተድኣ ሃልዩካ፣ 1 መጻምድቲ ጥራይ እዩ ምስ ደቅኻ ክመጽእ ይኽእል።

  • ባህርያዊ ደቅኻን፣ ኣብ መበቆል ሃገርካ ኣካል ናይታ ስድራ-ቤት ዝነበሩ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ተናበይቲ ወይ ዝተራዕሙ ቆልዑትን። ኣስተውዕል፡ እቲ ካልእ ወላዲ ናይቲ ቆልዓ ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተድኣ ተሪፉ፣ ውላድኩም ናብ ኔዘርላንድ ክኸይድ ፍቓድ ክህቡ ኣለዎም።

  • ኩሉ ግዜ ኣባል ስድራ-ቤትካ እንተድኣ ኮይኖምን፣ ዘይተመርዓዉ ወይ ኣብ ዝምድና ዘይብሎም ምስ ዝኾኑን፣ ባህርያዊ ደቅኻን፣ ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ ክሳብ ኣስታት 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ተናበይቲ ወይ ዝተራዕሙ ቆልዑትን። ሓደ ሓደ ግዜ ልዕሊ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ናብ ኔዘርላንድ ክመጹ ይፍቀደሎም እዩ።

ኣነ ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመ እየ

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንተድኣ ኮይኑ፣ ትሕቲ ዕድመ ኢኻ። ዝኾነ ካብ ወለድኻ ኣብ ኔዘርላንድ ዝነብር እንተድኣ ዘይኮይኑ፣ ነዞም ዝስዕቡ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡

  • ባህርያዊ ኣቦኻ ን/ወይ ኣዴኻ።

  • መዕበይቲ ወይ ናበይቲ ወለድኻ። እዚ መመልከቲ ገንዘብ ይሓትት እዩ።

  • ትሕቲ ዕድመ ኣሕዋትካ ን/ወይ ኣሓትካ። እዚ መመልከቲ ገንዘብ ይሓትት እዩ።

  • ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት፣ በጽሒታት ኣሕዋት ን/ወይ ኣሓት ናብ ኔዘርላንድ ከተምጽ እውን ትኽእል ኢኻ። እዚ መመልከቲ ገንዘብ ይሓትት እዩ።

ኣብundefinedዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ምምልካት ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።