• ጀምር
  • ቅድመ-ኩነታት ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣብ ኔዘርላንድ
ሓንቲ ኣደ ድሕሪ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ደቃ ትሓቑፍ።
ምንጪ፡ VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens
ሓበሬታ
ቅድመ-ኩነታት ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣብ ኔዘርላንድ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 20/6/2024 11:38 ቅ.ቀ.

መጻምድትኻ ወይ ስድራ-ቤትካ ናብ ኔዘርላንድ ከተምጽእ እንተድኣ ደሊኻ፣ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ኣለካ። ነዚ ዝምልከቱ ዝተወሰኑ ቅድመ-ኩነታት ኣለዉ። ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ቅድመ-ኩነታት ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣብ ኔዘርላንድ ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ንዝተረፉ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ፣ እንተድኣ፡

  1. ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ።

  2. ስድራ-ቤታዊ ዝምድናኻ (ንኣብነት፡ ሓዳር ወይ መጻምድቲ) ቅድሚ ናብ ኔዘርላንድ ምህዳምካ ዝነበረ ምስ ዝኸውን።

ኣስተውዕል፡ መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምርካብካ፣ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ኣለካ። እዚ ድማ "ገደብ-ግዜ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት" ይበሃል። ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ እንተድኣ ዘየመልከትካ ብድሕሪኡ ብናጻ ኣይኮነን።

መመልከቲኻ ንኽተቕርብ ደገፍ የድልየካ ድዩ? ኣብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ዝርከብ ኣማኻሪኻ ወይ ማሕበራዊ ኣማኻሪ ናይ ካልእ ውድብ ብዛዕባ እዚ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ንምጥርናፍ ስድራ-ቤት ዝምልከት ሓበሬታ ዘለዎ ማህደር
VWN ብዛዕባ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ዝሓዘ ማህደር እውን ኣለዎ። እዚ ማህደር ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተዳልዩ ይርከብ። ነቲ ማህደር ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ VWN ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ነዚኦም ዝስዕቡ ኣባላት ስድራ-ቤት ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከመልክት ትኽእል ኢኻ፡

በዓል/ቲ-ቤትካ/ኪ ወይ መጻምድትኻ/ኺ

ካብ 1 ንላዕሊ መጻምድቲ ድየን ዘለዋኻ? ስለዚ ን1 መጻምድቲ ጥራይ ኢኻ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት እትኽእል።

ባህርያዊ ደቅኻ፣ ተናበይቲ ደቅኻ ወይ ዝተራዕሙ ደቅኻ

  • ብሓፈሻ ውላድካ ዕድሚኡ ብዝዓበየ መጠን ደቅኻ ናብ ኔዘርላንድ ንኽመጽኡ ንኽፍቀደሎም ዘሎ ዕድል ዝነኣሰ እዩ። IND፣ ውላድካ ማዕረ ክንደይ ኣብቲ ንስኻ እትገብረሉ ክንክን ዝምርኮስ ምዃኑ እዩ ዝግምግም። 

  • ካልእ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ቅድመ-ኩነት ድማ ደቅኻ ዘይተመርዓዉ፣ መጻምድታዊ ዝምድና ዘይብሎምን ንሳቶም ንባዕሎም ክኣልይዎም ዘለዎም ቆልዑት ዘይብሎም ክኾኑን ዝብል እዩ።

  • ናይ ውላድካ ወይ ደቅኻ ወላዲት ኣብ ወጻኢ ሃገር ድያ ትርከብ፣ ከምኡ እውን ንመጻምድትኻ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣይተመልክተላን ዲኻ? ስለዚ መጻምድትኻ ውላድካ ወይ ደቅኻ ናብ ኔዘርላንድ ንክኸዱ ፍቓድ ክትህብ ኣለዋ።

  • ካብ 1 ንላዕሊ መጻምድቲ ድየን ዘለዋኻ? ስለዚ እቶም ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት እተመልክተሎም ካባኻን መጻምድትኻን ዝተወልዱ ቆልዑት ጥራይ እዮም ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ዕድል ዘለዎም።

ምናልባት ካልኦት ኣባላት ስድራ-ቤት

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ዝኸውን ከም ኣሕዋትካ ወይ ኣሓትካ ዝኣመሰሉ። ወይ ወለድኻ፡ ዕድሜኻ ልዕሊ 18 ዓመት ምስ እትኸውንን ወለድኻ ድማ ናትካ ጽግዕተኛታት ምስዝኾኑን። እዚ "ምጥርናፍ ስድራ-ቤት 8EVRM" ብዝበሃል መስርሕ ዝፍጸም እዩ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?

መርሓ ስጉምቲ

መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምቕባልካ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣመልክት