ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)Iemand vult belastingformulieren in

ግብሪ ምኽፋል

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 30/5/2023 12:17 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ ኔዘርላንድ ትሰርሕ ወይ ጥቕሚታት ትረክብ እንተድኣ ኮይንካ ግብሪ ትኸፍል። ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ናይ ገዛእ-ርእስኻ ግብሪ ኣታዊ ከተፍልጥ ኣለካ። እዚ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ኣብዚ ኣንብብ።

ግብሪ ምቕማር

ካብ ኣታዊኻ ግብሪ ክትከፍል ኣለካ። ምስ ኣስራሒ ትሰርሕ እንተድኣ ኮይንካ፣ ግብሪ ብኣውቶማቲክ ካብ ደሞዝካ እዩ ዝኽፈል። እዚ ደገፍ ጥቕሚታት ትረክብ ምስ እትኸውን እውን ብኣውቶማቲክ እዩ ዝኸውን። በዓል ዋኒን እንተድኣ ኮይንካ ባዕልኻ ክትቅምሮን ግብሪ ክትከፍልን ኣለካ።

ኣታዊኻ ንበዓል-መዚ ግብሪ ምፍላጥ

ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ በዓል-መዚ ግብሪ ኔዘርላንድ ብዛዕባ ኣታዊኻ ዝምልከቱ መረዳእታታት ብዲጂታላዊ ክትመልእ ክሓቱኻ እዮም። እዚ ድማ undefinedbelastingaangifteundefined ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ዓመታዊ ኣብ መንጎ 1 መጋቢትን ሚያዝያ 1ን ክትገብሮ ኣለካ። በዓል-መዚ ግብሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኣታዊኻ እኹል ግብሪ ዝኸፈልካ ምዃንካን ዘይምዃንካን ይቕምሮ። ሓደ ሓደ ግዜ ተወሳኺ ክትከፍል ኣለካ ወይ ድማ ተመላሲ ገንዘብካ ትቕበል።

በዓል-መዚ ግብሪ ኔዘርላንድ undefinedbelastingaangifteundefined ክትመልእ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ብዝምልከት ብመስመር ሓበሬታ ግብሪ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ፡ (0800) 05 43። ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 08፡00 ክሳብ 20፡00 ከምኡ እውን ዓርቢ ካብ ሰዓት 08፡00 ክሳብ 17፡00 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ገንዘብ ምምላስ

ልዕሊ ዓቐን ግብሪ ኣታዊ እንተድኣ ከፊልካ፣ ካብ በዓል-መዚ ግብሪ ኔዘርላንድ ገንዘብ ክምለሰልካ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ undefinedbelastingteruggaveundefined ይበሃል።

undefinedM-ፎርምundefined

ንገለ ክፋል ናይቲ ዓመት ኣብ ማእከል ሓተቲ ዑቕባ (AZC) ትነብር እንተድኣ ኮይንካ፣ ነቲ undefinedM-ፎርምundefined ዝበሃል ተጠቒምካ undefinedbelastingteruggaveundefined ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ undefinedM-formundefined ኣብ ዓመት ናይ ስደት ወይ ኢሚግረሽን እትመልኦ ቅጥዒ እዩ።

ከም ንቡር ኣሰራርሓ፣ ነቲ undefinedM-ፎርምundefined ክሳብ 1 ሓምለ ናይቲ ዝቕጽል ዓመት ናብ በዓል-መዚ ግብሪ ኔዘርላንድ ከተረክቦ ኣለካ። ኣስተውዕል፡ ምምሕዳር ከተማ ነቲ ተመላሲ ገንዘብ ከም ኣታዊ ዝርእዮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምምሕዳር ከተማ ነዚ ካብቲ ናትካ ማሕበራዊ ደገፍ ጥቕሚ ክቖርጾ እዩ። ቅድሚ ነቲ ቅጥዒ ምምላእካ ንምምሕዳር ከተማ ተወከስ።

ግብሪ ካብ ደሞዝካ

ምስ ኣስራሒ ትሰርሕ እንተድኣ ኮይንካ፣ ንገለ ክፋል ደሞዝካ ብኣውቶማቲክ ንመንግስቲ ትኸፍል። እዚ ድማ ግብሪ ይበሃል። መጠን ናይቲ ግብሪ ዝኽፈሎ ካብ ስራሕ ዝርከብ ኣታዊ፣ 2 ቅንፋት ዘለዎ እናወሰኸ ዝኸይድ መጠን እዩ። ኣታዊኻ ብዝለዓለ መጠን ድማ ዝያዳ ግብሪ ክትከፍል ኣለካ።

እዚ መጠን ክትከፍሎ ዘለካ ግብሪ እዩ

  1. ካብ €0 ክሳብ €73,031፣ ብ 36.93 ሚእታዊት ግብሪ ይኽፈለሉ።

  2. € 73,031 ን ልዕሊኡን፣ ብ 49.50 ሚእታዊት ግብሪ ይኽፈለሉ።

ቅነሳ ግብሪ-ደሞዝ

ኣብ ኔዘርላንድ ተቖጺርካ ዲኻ እትሰርሕ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ኣብ ግብሪ ደሞዝካ ቅነሳ ክትረክብ መሰል ኣለካ። እዚ ድማ ቅነሳ ግብሪ-ደሞዝ ይበሃል። ነዚ ቅነሳ ንምርካብ ካብ ኣስራሒኻ ወይ ብመንገዲ መዓል-መዚ ግብሪ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ድማ ኣስራሒኻ ውሑድ ግብሪ ይኸፍል፣ በዚ ድማ ዝያዳ ​​ደሞዝ ትረክብ።

ናትካ ቅነሳ ግብሪ-ደሞዝ ብመሰረት ኣታዊኻ እዩ ዝቕመር። እቲ ዝለዓለ ገደብ ቅነሳ ግብሪ ዕዮ ኣብ ዓመት € 5,052 እዩ። € 37,697 ወይ ልዕሊኡ ኣታዊታት ምስ ዝህልወካ ድማ እቲ እትረኽቦ ቅነሳ ግብሪ ዕዮ እናነከየ ይኸይድ። ስለዚ እቲ ዝምልከተካ መጠን ቅነሳ ግብሪ-ደሞዝ ኣብ ብዝሒ ደሞዝካ ዝምርኮስ እዩ።

ኣስተውዕል፡ ኣብ ሓደ እዋን ንሓያሎ ኣስራሕቲ ትሰርሕ እንተድኣ ኮይንካ፣ ካብ 1 ኣስራሒ ጥራይ ኢኻ ቅነሳ ግብሪ-ደሞዝ ንምርካብ ከተመልክት እትኽእል። ንቅነሳ ግብሪ-ደሞዝ ኣብ ጥቕሚ ከተውዕሎ ትደልይ ዲኻ? ስለዚ ብዛዕባ እዚ ንኣስራሒኻ ሓብር።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?