ዜናዕዳጋ
ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሰነድ ክታሙ የንብር።
ምንጪ፡ Cytonn Photography
ሓበሬታ
ኣብ ኔዘርላንድ ጉዳይካ ንምስላጥ ውልቃዊ ቁጽሪ (BSN) ብኸምዚ ኢኻ እትረክብ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 23/4/2024 10:53 ቅ.ቀ.

ኣብ ኔዘርላንድ ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ገይርካ ዲኻ? ስለዚ 'ቁጽሪ ኣገልግሎት ዜጋ (BSN)' ዝበሃል ውልቃዊ ቁጽሪ ክትረክብ ኢኻ። ኣብ ኔዘርላንድ ውልቃዊ ጉዳያትካ ንምስላጥ እዚ ቁጽሪ የድልየካ። ብኸመይ ከምዚ ዝበለ ቁጽሪ ከም እትረክብ ኣብዚ ኣንብብ።

ነዚ ናትካ BSN ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ

ኣብ ኔዘርላንድ ወይ ምስ መንግስቲ ኔዘርላንድ ጉዳያት ንኸተሳልጥ

BSN
የድልየካ። እቲ ቁጽሪ ንኣብነት ነዚ ዝስዕብ የድልየካ፡

 • ናይ ኔዘርላንድ ናይ ባንክ ሕሳብ ንምኽፋት

 • ኣበላት ንምርካብ ንምምልካት

 • ኣብ ኔዘርላንድ ንምስራሕ

BSN ንምርካብ ነዊሕ ናይ ምጽባይ ግዜ ኣሎ

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ BRP ንምምዝጋብ ዝነውሐ ናይ ምጽባይ ግዜ ከምዘሎ ኣብ ግምት የእትዎ። እዚ ብሰንኪ ሕጽረት ሰራሕተኛታት እዩ። ድሮ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ረኺቦም ዘለዉ ሰባት ድማ ኣብ BRP ንምምዝጋብ ቀዳምነት ይወሃቦም እዩ።

BSN ንምርካብ ብኸምዚ ኢኻ እተመልክት

ኣብ ኔዘርላንድ ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ገይርካ ዲኻ? ስለዚ BSN ንምርካብ ባዕልኻ ኣመልክት። ነዚ ብኸመይ ከም እትገብሮ ኣብዚ ታሕቲ ኣንብብ፡

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ተመዝገብ

ኣብቲ እትነብረሉ ምምሕዳር ከተማ ብነጻ ተመዝገብ። እዚ

መሰረታዊ መዝገብ ሰባት (BRP)
ይበሃል። ነዚ ንምግባር ናብ ፍሉይ ሰደቓ ናይቲ ምምሕዳር ከተማ ክትከይድ ኣለካ። እዚ ድማ 'ጎደና-BRP' ይበሃል። ነዚ ኣብ 5 ቦታታት ናይ
ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ነዞም ቦታታት ኣብዚ ዝስዕብ ክትረኽቦም ትኽእል፡

 • Hoofddorp

 • Ter Apel

 • Budel

 • Zevenaar

 • Den Bosch

ካብ መንግስቲ BSN ዝሓዘ ደብዳቤ ብኣውቶማቲክ ክትቕበል ኢኻ

ኣብ BRP ድሕሪ ምምዝጋብካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ 4 ሳምንታት BSN ዝሓዘ ደብዳቤ ክትቕበል ኢኻ።

ሓደ ሓደ ግዜ ቀዳምነት ክትወሃበካ ይኽእል እዩ

ሓደ ሓደ ግዜ ቀዳምነት ብምርካብ ብህጹጽ መስርሕ ክትምዝገብ ይከኣል እዩ። እዚ ህጹጽ መስርሕ ነዞም ዝስዕቡ እዩ፡

 • ድሮ ስራሕ ዝረኸቡ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት

 • መንበሪ-ቤት ዝተዋህቦም ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት

 • ብሕክምናዊ ምኽንያት BSN ዘድልዮም ሰባት

 • መንነቶም ብIND ዝፍለጥ

  ናይ ስራሕ ፍቓድ (TWV)
  ዘለዎም ሰባት

ኣብ BRP ህጹጽ ምዝገባ ንኽግበረልካ ብቑዕ ንምዃን፣ ብመንገዲ ኣብ ሓደ ቦታ ዝርከብ ናይ

ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA)
ሰደቓ-ሓበሬታ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ BRP ክትምዝገብ ኣይትኽእልን ኢኻ

ካብዞም ዝስዕቡ ኩነታት 1 ንዓኻ ዝምልከተካ ምስ ዝኸውን ኣብ BRP ክትምዝገብ ኣይትኽእልን ኢኻ፡

 • ኣብ ትሕቲ

  መስርሕ-ዱብሊን
  ኢኻ እትምደብ

 • ካብ ሓንቲ ብኔዘርላንድ ከም ውሕስቲ ሃገር እትረኣይ ሃገር ኢኻ መጺእካ

 • ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኤውሮጳ (EU) ካብ እትርከብ ካልእ ሃገር ድሮ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ

 • መንነትካ ገና ብIND ኣይተረጋገጸን ኣሎ

ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?