ተማሃሮን መምህርን ዘለዎ ክፍሊ።
ምንጪ፡ Arthur Krijgsman
Information
መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 9/4/2024 3:47 ድ.ቀ.

ካብ 4 ክሳብ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ናብ መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ይኸዱ። መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ 8 ጉጅለታት ኣለዎ። ቆልዑት ካብ 4 ዓመት ዕድሚኦም ጀሚሮም ናብ ቤት-ትምህርቲ ክኸዱ ግዴታ ኣለዎም። ኣብዚ ገጽ ኩሉ ብዛዕባ መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ዝምልከት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

መባእታዊ ትምህርቲ ብነጻን ግዴታውን እዩ

መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ካብ 4 ክሳብ 12 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቆልዑት ዝዓለመ እዩ። እቲ ትምህርቲ ድሕረ-ባይታኦም ብዘየገድስ ንኹሎም ቆልዑት ብነጻን ግዴታውን እዩ።

መባእታዊ ትምህርቲ 8 ዓመታት ዝሓቖፈ እዩ

መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ኣብ 8 ናይ ትምህርቲ ዓመታት ዝተኸፋፈለ እዩ፣ ጉጅለታት ተባሂሉ እውን ዝጽዋዕ። ውላድካ ወዲ 4 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ጉጅለ ​​1 ይጅምር። ጉጅለ 1ን 2ን መዋእለ ሕጻናት እውን ተባሂሎም ይጽውዑ እዮም። ካብ ጉጅለ ​​3 ጀሚሮም ቆልዑት ምንባብ፣ ምጽሓፍን ምቚጻርን ይመሃሩ። ኣብ ጉጅለ ​​8 ተማሃሮ ናይ መወዳእታ ፈተና ይወስዱ፣ እዚ ድማ 'መሰጋገሪ ፈተና' ይበሃል። እቲ ውጽኢት ናይቲ ፈተና ምስ ምኽሪ ናይ መምህር ተደሚሩ ድማ፣ ንኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝኸውን ደረጃ ናይቲ ቆልዓ ገምጋማዊ ግምት ይህብ።

ትምህርትታት ኣብ መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ

ኣብ መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ዝወሃቡ ኣገደስቲ ትምህርትታት፡ ብቋንቋ ኔዘርላንድ ምንባብን ምጽሓፍን፣ ቁጽሪ፣ ጂኦግራፊ፣ ታሪኽ፣ ተፈጥሮን ቴክኖሎጅን፣ ስእሊ፣ ኢደ-ጥበብን ትምህርቲ ጂምን ይርከብዎም። ነቲ ቆልዓ ናይ ነፍስወከፍ ዓውደ-ትምህርቲ ነጥቢ ይወሃቦ። እዞም ነጥቦታት ኣብ ጸብጻብ ይጠቓለሉ። ኣብ መብዛሕትአን መባእታዊ ኣብያተ-ትምህርቲ ድማ ቆልዑት ኣብ ዓመት 3 ግዜ ጸብጻብ ይቕበሉ።

ተሳትፎ ወለዲ

ወለዲ ኣብ ትምህርቲ ናይ ደቆም ንኽሳተፉ ይሕተቱ። ከም ወላዲ መጠን ምስ መምህራን ስሩዕ ርክብ ኣለካ። ንኣብነት ኣብ ናይ ወለዲ ምሸታት ትሳተፍ። እዚኦም ምስ መምህርን ወለድን ዝግበሩ ኣኼባታት ኮይኖም እቲ ቆልዓ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ንምዝታይ ዝዓለሙ እዮም።

መዓልታት ትምህርቲን ነጻ መዓልታትን

ቆልዑት ኣብ ሰሙን 5 መዓልታት፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ናብ ቤት-ትምህርቲ ይኸዱ። ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ኣብ ነፍስወከፍ ቤት-ትምህርቲ ክፈላለይ ይኽእል እዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ንግሆ ጀሚሩ ድሕሪ ቀትሪ እዩ ዝውዳእ። ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ዕረፍቲታት ኣለዉ፡ ከም በዓል ክረምታዊ ዕረፍቲ፣ ናይ ልደት ዕረፍቲን ናይ ጽድያ ዕረፍቲን ዝኣመሰሉ።

ቆልዑት፣ ኣብ እዋን ናይ ቤት-ትምህርቲ ዕረፍቲ፣ እንተድኣ ሓሚሞም ወይ ንከም በዓል መርዓ፣ ቀብሪ ወይ ጽምብልን መዓልቲ ዝኽርን ዝኣመሰሉ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ፍቓድ ምስ ዝወሃቦም ናብ ቤት-ትምህርቲ ምኻድ ኣየድልዮምን እዩ። ውላድካ እንተድኣ ሓሚሙ ኩሉ ግዜ ናብ ቤት-ትምህርቲ ክትሕብር ኣለካ፣ ወይ ድማ ውላድካ ንፍሉይ መዓልቲ ነጻ ክኸውን ምስ ዝደልይ ንቤት-ትምህርቲ ክትሓትት ኣለካ።