ዜናዕዳጋ
ምርዑዋት ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መወዳእታኡ ድሕሪ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ዳግማይ ይራኸቡ።
ምንጪ፡ VluchtelingenWerk Nederland / Selma van der Bijl
ሓበሬታ
ድሕሪ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ምናልባት ናይ ባዕልኻ መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን ኢኻ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 6/5/2024 4:56 ድ.ቀ.

ኣባል ስድራ-ቤትካ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ስለ ዘመልከተልካ ዲኻ ናብ ኔዘርላንድ መጺእካ? ስለዚ ናይ ገዛእ-ርእስኻ መንበሪ ፍቓድ ዘይኮነስ፣ ምስ ናይ ኣባል ስድራ-ቤትካ ዝተኣሳሰር መንበሪ ፍቓድ ኢኻ እትረክብ። ናይ ገዛእ-ርእስኻ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ብዛዕብኡ ዝያዳ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ዝመንጨወ መንበሪ ፍቓድ ትረክብ

ኣብ ኔዘርላንድ 2 ዝተፈላለየዩ ዓይነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓዳት ኣለዉ።

ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ድማ ኣየናይ መንበሪ ፍቓድ ከም እትረክብ ይግምግም። ብመንገዲ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት መንበሪ ፍቓድ እንተድኣ ተቐቢልካ፣ ዝመንጨወ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኢኻ እትረክብ። ድሒርካ ርእሱ-ዝኸኣለ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ኣብ መንጎ እቶም 2 ዓይነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዘሎ ፍልልይ ኣብዚ ታሕቲ ኣንብብ፡

  • ዝመንጨወ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ

ዝመንጨወ መንበሪ ፍቓድ፣ ኣባል ስድራ-ቤትካ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ዝምርኮስ እዩ። መንበሪ ፍቓድካ ዘገልግለሉ ግዜ ድማ ኣብቲ ናይ ኣባል ስድራ-ቤትካ መንበሪ ፍቓድ ዘገልግለሉ ግዜ እዩ ዝምርኮስ። እቲ ፍቓድ ብስም ኣባል ስድራ-ቤትካ እዩ።

  • ርእሱ-ዝኸኣለ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ

ርእሱ-ዝኸኣለ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ማለት ንስኻ ባዕልኻ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ኣለኻ ማለት እዩ። ንዓኻ ንባዕልኻ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ከም ዝተዋህበካ ማለት እውን። እቲ መንበሪ ፍቓድ ድማ ብስምካ እዩ።

ዝመንጨወ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ ጽግዕተኛ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ዝርከብ ኣባል ስድራ-ቤትካ ኢኻ

ርእሱ-ዝኸኣለ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ን5 ዓመት ዘገልግል እዩ። እዚ ግዜኡ ክውድቕ እንተድኣ ቐሪቡ IND ንኸናውሓልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ዝመንጨወ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ ነዚ ባዕልኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ምስ ኣባል ስድራ-ቤትካ ዘለካ ዝምድና እንተድኣ ኣቋሪጹ፣ IND ንዘለካ ዝመንጨወ መንበሪ ፍቓድ እውን ደው ከብሎ ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት ኣባል ስድራ-ቤትካ ስለ ዝሞተ፣ ወይ ንስኻን መጻምድትኻን ስለ ዝተፈላለኹም። IND ፍቓድ ናይ ኣባል ስድራ-ቤትካ ደው ከብሎ ድዩ? ስለዚ IND ንዘለካ ዝመንጨወ መንበሪ ፍቓድ እውን ደው ከብሎ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ።

ካብ IND ርእሱ-ዝኸኣለ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ

ዝመንጨወ መንበሪ ፍቓድ ድዩ ዘለካ፣ ግን ድማ ናይ ገዛእ-ርእስኻ ፍቓድ ትልደይ ዲኻ? ስለዚ ዝተወሰኑ ቅድመ-ኩነታት ምስ እተማልእ፣ ርእሱ-ዝኸኣለ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት እውን ትኽእል ኢኻ። ነዚ እትገብሮ ባዕልኻ ናብ IND ዑቕባ ንምርካብ ብምምልካት እዩ። እዚ ዝከኣል ድሮ ኣብ ኔዘርላንድ ምስ እትህሉው ጥራይ እዩ።

ቅድመ-ኩነታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ
ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ቅድመ-ኩነታት ዑቕባ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ድማ ነቶም ቅድመ-ኩነታት ተማልእ ምዃንካን ዘይምዃንካን ክግምግም እዩ። ብድሕሪኡ IND ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ A ወይ B ክትቕበል ምኻንካን ዘይምዃንካን ወይ ኣየናይ ከም እትቕበል እውን ይውስን።
ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?