ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኔዘርላንድ ምንባር
ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድካ እንተድኣ ተነጺጉ፣ ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኔዘርላንድ ንኽትጸንሕ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ካብቲ እዋን እቲ ጀሚርካ ድማ ብዘይ ፍቓድ ኢኻ ኣብ ኔዘርላንድ ዘለኻ። ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ መጽለሊ፣ ኣታዊን ክንክን ጥዕናን ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።
ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።

ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ርእይቶ ክትህብ ትደልይ?

ኣብዚ ተወሳኺ መብርሂ ክትህብ ትደልይ' ዶ?