ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ውሑስ መበቆል ሃገር

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 16/3/2023 10:56 ቅ.ቀ.

ብመሰረት መንግስቲ ኔዘርላንድ ካብ ውሕስቲ ዝኾነት ሃገር እንተድኣ ኮይንካ መጺእኻ፣ ሕቶ ዑቕባኻ ብዝቐልጠፈ ኣገባብ ክምስራሕ እዩ። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኔዘርላንድ (IND) ንሕቶ ዑቕባኻ ንኽነጽጎ ድማ ዓቢይ ዕድል ኣሎ።

ዝርዝር ውሑሳት ዝኾና መበቆል ሃገራት

መበቆል ሃገርካ ኣብዚ ዝርዝር ትርከብ ድያ፣ ከምኡ እውን ኣብ ሓደ ካብቶም ፍሉያት ጉጅለታት ኣይትምደብን ዲኻ? ስለዚ

IND
ነቲ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ኣብቲ ዝቐልጠፈ መስርሕ ከካይዶ እዩ።

ምስ IND 1 ቃለ-መሕትት ክህልወካ እዩ

IND ብዛዕባኻ፣ ናብ ኔዘርላንድ ብዛዕባ ዝገበርካዮ ጉዕዞን ንምንታይ ከም ዝሃደምካን ዝምልከቱ ሕቶታት ይሓትት። ንስኻ መን ምዃንካን ስለምንታይ ከም ዝሃደምካን ብንጹር ንኽትገልጽ ድማ 1 ዕድል ትረክብ። ኣብታ ዝመጻእካላ ሃገር ንምንታይ ንዓኻ ብውልቂ ሓደጋ ዘጋጥመካ ምዃኑ ንIND ብዝርዝር ንገር። ከምኡ እውን ንምንታይ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ከም ዘድልየካ።

 • ኣብ እዋን ቃለ-መሕትት፣ ነቲ ናይ ህድማ ታሪኽካ ዘረጋግጹ ሰነዳት ከም መርትዖ ናብ IND ከተረክብ ትኽእል ኢኻ። IND ሰነዳትካ ምስ ዝወስደልካ መረጋገጺ ብወረቐት ክትቕበል ኢኻ።

 • ኩሉ ግዜ ሓቀኛ ስምካ ሃብ። ኣብ ናይ ሓሶት ወረቐት መንነት ዝርከብ ስም ኣይትሃብ። ኣብ እዋን ህድማ ቅጽል ስም እንተድኣ ተጠቒምካ ንIND ንገር። IND ወረቓቕትኻ ሓቀኛ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ክምርምር እዩ። ብዛዕባ መንነትካ እንተድኣ ሓሲኻ፣ ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ።

 • ሓደ-ሓደ ግዜ ብዛዕባ ህድማኻ ንኽትዛረብ ኣጸጋሚ እዩ። ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክትዛረብ እንተድኣ ኣጸጋሚ ኮይኑ ረኺብካዮ ብዛዕብኡ ብንጹር ንIND ንገር። ንሓደ ነገር ደጊም ዘይትዝክሮ እንተድኣ ኮይንካ እውን።

 • ምስ ህድማኻ ዝተኣሳሰሩ በሰላታት ወይ ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥርዓናት ኣለዉኻ ድዮም? ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነቲ ሰራሕተኛ ናይ IND ንገሮ። IND ሕክምናዊ መርመራ ንኽትረክብ ከቕርበልካ ይኽእል እዩ።

 • እንተደሊኻ ልክዕ ከም ናትካ ጾታ ብዘለዎም ኣተርጓሚን ሰራሕተኛ ናይ INDን ቃለ-መሕትት ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

 • እንተደሊኻ ሓደ ሰራሕተኛ ናይ

  VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
  ኣብቲ ምስ IND እትገብሮ ቃለ-መሕትት ምሳኻ ክህሉው ይኽእል እዩ።

 • IND ናይቲ ቃለ-መሕትት ጸብጻብ ከዳሉው እዩ። ድሕሪ እቲ ቃለ-መሕትት ንስኻን ጠበቓኻን ብዛዕባ እቲ ናይ IND ጸብጻብ ትዘራረቡ። ኣብቲ ናይ IND ጸብጻብ ሓበሬታ እንተድኣ ጎዲሉ ወይ ቅኑዕ ምስ ዘይከውን ንጠበቓኻ ንገር።

IND 1ይ ውሳኔ ይወስድ

3 ተኽእሎታት ኣለዉ፡

 1. IND ንመመልከቲ ዑቕባኻ የጽድቖ: ካብ IND መመልከቲኻ ከም ዝጸደቐ ዝገልጽ ደብዳበ ክመጸካ እዩ። ብድሕሪኡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቲ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ክስረዝ ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት መበቆል ሃገርካ መሊሱ ንምንባር ውሑስ ኣብ ዝኾነሉ እዋን። ኣብ እዋን ሕቶ ዑቕባ ሓቂ ከምዘይተዛረብካ እንተተረጋጊጹ እውን ናይ መንበሪ ፍቓድካ ክስረዝ ይኽእል እዩ።

 2. IND ነቲ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ንኽነጽጎ ውጥን ኣለዎ፡ IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ንኽነጽጎ ውጥን ከምዘለዎ ዝገልጽ ደብዳቤ ካብ IND ክትቕበል ኢኻ። ኣብዚ ደብዳቤ፣ ምኽንያታት ምንጻግን ከምኡ እውን እዚ ኣባኻ እንታይ ሳዕቤናት ከምዘለዎን ተጠቒሱ ይርከብ።

 3. IND ንመርመራ ዝኸውን ዝያዳ ግዜ የድልዮ፣ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ 6 ወይ 9 መዓልታት ብዛዕባ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ክውስን ኣይክእልን እዩ። IND ብምቕጻል ንመመልከቲኻ ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ዑቕባ (VA) ከመስርሖ እዩ።

IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ምስ ዝነጽጎ እትህቦ መልሲ

ብዛዕባ እቲ ናይ IND ደብዳቤ ምስ ጠበቓኻ ትዘራረብ። ጠበቓኻ ብደብዳቤ ንIND መልሲ ንኽህብ ድማ 1 መዓልቲ ኣለዎ። IND ነቲ ናይ ጠበቓ ደብዳቤ ኣብ ግምት ከእትዎ ኣለዎ። IND ነቲ ናይ ጠበቓ ደብዳቤ ድሕሪ ምንባብ፣ እቲ 1ይ ውሳኔ ክስተኻኸል ዘለዎ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክውስን እዩ።

IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ምስ ዝነጽጎ ዘኸትሎ ሳዕቤናት

ድሕሪ ደጊም ኣብ ኔዘርላንድ ክትጸንሕ ኣይፍቀደልካን እዩ፣ ከምኡ እውን ናብ መበቆል ሃገርካ ክትምለስ ኣለካ።

ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V)
ድማ ብዛዕባ ምምላስካ ብዝምልከት ምሳኻ ክዘራረብ እዩ።