ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Iemand zet een handtekening op een vel papier

ምንጪ፡ VluchtelingenWerk Nederland

ንምጥርናፍ ስድራ-ቤት ዝኸውን ሰነዳት ምእካብን ምትርጓምን

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 16/11/2023 6:58 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ብዝምልከት ከተመልክት እንከለኻ፣ ሓያሎ መረጋገጺ ሰነዳት ናብ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ክትሰድድ ኣለካ። እዚኦም መንነት ኣባል ስድራ-ቤትካን፣ ኣብ መንጎኻን እቲ ኣባል ስድራ-ቤትካን ዘሎ ዝምድና ስድራ-ቤትን ዘረጋግጹ ሰነዳትን እዮም።

ንምጥርናፍ ስድራ-ቤት ዝኸውን ውልቃዊ ሰነዳት ምርካብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
IND
ምስቲ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት መመልከቲኻ ውልቃዊ ሰነዳት ንኸተረክብ ይሓትት እዩ። እዞም ዝስዕቡ ናትካን ናይ ኣባል ስድራ-ቤትካን ሰነዳት ከተቕርብ ድማ ኣለካ፡

 • ኣብ ቀረባ እዋን ዝተሳእለ ናይ ፓስፖርት ስእሊ ናይ ኣባል ስድራ-ቤትካ። ኣባል ስድራ-ቤትካ ናይ ፓስፖርት ስእሊ እንተድኣ ዘይብሉ ኮይኑ ካልእ ንጹር ስእሊ ናይ ገጹ/ጻ ከተረክብ ትኽእል ኢኻ።

 • ቅዳሕ ናይ ቅድሚትን ናይ ድሕሪትን ናይ ኣባል ስድራ-ቤትካ መረጋገጺ መንነት። እዚ ፓስፖርት እንተኾይኑ ይምረጽ። ናይቲ መረጋገጺ መንነት፣ ብዛዕባ መንነትን ዘገልግለሉ ግዜን ሓበሬታታት ዝሓዙ ገጻት ጸዓኖም ማለት ኣፕሎድ ግበሮም። ነቶም ናይ መገሻ ማሕተማት ዘለዎም ገጻት እውን ኣረክቦም።

 • ጠቕላላ ዝተመልአ 'ክታምካ ኣፕሎድ''።

 • ጠቕላላ ዝተመልአን ዝተፈረመን

  ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  'መግለጺ ድሕረ-ባይታ ገበን'
  ። እዚ ኣባል ስድራ-ቤትካ ሕሉፍ ገበናዊ ታሪኽ ከም ዘይብሉ ዝሕብር መግለጺ እዩ። መግለጺ ድሕረ-ባይታ ገበን ዘድልይ ኣባል ስድራ-ቤትካ ዕድሚኡ 12 ዓመትን ልዕሊኡን ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ።

 • ጠቕላላ ዝተመልአን ዝተፈረመን 'መግለጺ ኩነት ሓዳር'። እዚ ኣባል ስድራ-ቤትካ ብዛዕባ ኩነት ሓዳሩን፣ ከምኡ እውን ንነዊሕ እዋን ቀዋሚ ዝምድና ዘለዎ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዝሕብረሉ መግለጺ እዩ። እዚ መግለጺ ዘድልይ ኣባል ስድራ-ቤትካ 15 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ እዩ።

ዝምድና ስድራ-ቤት ዘርእዩ ሰነዳት ምርካብ

ምስ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ስድራ-ቤታዊ ዝምድና ከም ዘለካ እውን ከተረጋግጽ ኣለካ። እዚ ብኸምዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ክግበር ይከኣል፡

 • ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት

 • ናይ ልደት ምስክር ወረቐት

 • ክብረ-መዝገብ ናይ ስድራ-ቤት

ኣብቲ ናይ IND መመልከቲ ቅጥዒ ኣየኖት ሰነዳት ብልክዕ ከም ዘድልዩኻ ተገሊጹ ክትረኽቦ ኢኻ። እዚ ቅጥዒ 'Aanvraag voor een 

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
Machtiging tot voorlopig verblijf
- nareizigers asiel' ይበሃል። ነዚ ቅጥዒ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ IND ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ነቶም ሰነዳት ናብ ቋንቋ ኔዘርላንድ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳ ወይ ጀርመን ኣተርጉሞም

ኩሎም ሰነዳት ብቋንቋ ኔዘርላንድ፣ እንግሊዝ፣ ጀርመን ወይ ፈረንሳ ዝተጻሕፉ ክኾኑ ኣለዎም። እቶም ሰነዳት ብኻልእ ቋንቋ ዝተጻሕፉ ድዮም? ስለዚ እዞም ሰነዳት

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ቃለ-ማሕላ ብዝፈጸመ ተርጓሚ
ክትርጎሙ ኣለዎም።

እቶም ካብኣቶም ክትመርጽ እትኽእል ተርጎምቲ ድማ ኣብ 'Register beëdigde tolken en vertalers' (Rbtv) ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?

መርሓ ስጉምቲ

መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምቕባልካ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣመልክት

ኣብዚ መርሓ ስጉምቲ