ሓንቲ ሰበይቲ ውዕል ተንብብ
ምንጪ፡ Karolina Grabowska
Information
IND ውሳኔ ኣብ ምሃብ ኣዝዩ እንተድኣ ደንጒዩ ከምዚ ክትገብር ትኽእል
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 16/4/2024 8:53 ቅ.ቀ.

ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ብዛዕባ መመልከቲኻ ኣብ እዋኑ ውሳኔ ክወስድ ኣለዎ። እዚ እንተድኣ ዘይገበረ፣ IND ሕጂ እውን ገና ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ውሳኔ ንኽወስድ ብወግዒ ክትሓት ትኽእል ኢኻ። እዚ "ምሃብ ምልክታ ጥሕሰት-ግዴታ" ይበሃል።

ብዝኾነ IND ውሳኔ ንኽህብ ብወግዒ ሕተቶ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
IND
ብዛዕባ መመልከቲኻ ክውስን ኣዝዩ ደንጉዩ ድዩ? ስለዚ ነዚ ኣብዚ ታሕቲ ዝርከብ መተሓላለፊ ሊንክ ንዘሎ ቅጥዒ ተጠቒምካ ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ፡

Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus 14 9560 AA TER APEL

ነቲ ናትካ ምልክታ ጥሕሰት-ግዴታ ድሕሪ ምቕባሉ፣ IND ብዛዕባ መመልከቲኻ ውሳኔ ንኽወስድ 2 ሳምንታት ኣለዎ።

መመልከቲኻ ምሉእ ክኸውን ኣለዎ

መመልከቲኻ ምሉእ ኣይነበረን ድዩ? ስለዚ IND ንመመልከቲኻ ክነጽጎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብቲ ንIND ምልክታ ጥሕሰት-ግዴታ እትህበሉ እዋን መመልከቲኻ ምሉእ ምንባሩ ኣረጋግጽ።

IND ሕጂ እውን ገና ውሳኔ ዘይሃበ እንተድኣ ኮይኑ ከምዚ ክትገብር ትኽእል

IND ንናትካ ምልክታ ጥሕሰት-ግዴታ ድሕሪ ምቕባሉ ገና ውሳኔ ኣይሃበን ድዩ? ስለዚ IND መቕጻዕቲ ንክኸፍለካ ግዴታ ኣለዎ። ከምኡ እውን ናብ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ።

ናብ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ምባል

ነቲ መስርሕ ንምጅማር ናብ ቤት-ፍርዲ ናይ ይግባይ ምልክታ ከተቕርብ ኣለካ። ናይ ይግባይ ምልክታ ኣብ ውሽጢ ምምሕዳራዊ ሕጊ ኣንጻር መንግስቲ መስርሕ እትጅምረሉ ሰነድ እዩ።

መብዛሕትኡ ግዜ ዳኛ ንስኻ ናብ ቤት-ፍርዲ ምኻድ ከየድለየካ እዩ ዝውስን

መብዛሕትኡ ግዜ ዳኛ ንኸምዚኦም ዓይነት ጉዳያት ዝውስን ሰነዳት ብምርኣይ ጥራይ እዩ። እቲ ቤት-ፍርዲ IND ንኹሉ ሰነዳት ናይቲ ጉዳይ ንኽሰዱን፣ ከምኡ እውን ንምንታይ ገና ውሳኔ ከምዘይወሰዱ መብርሂ ንኽህቡን ይሓቶም። ንሳኻ ናብ ቤት-ፍርዲ ክትከይድ ድማ ኣየድልየካን እዩ።

ናብ ቤት-ፍርዲ ክትከይድ ዘለካ ምስ እትኸውን ግን ብዛዕባ እዚ ካብ ቤት-ፍርዲ ደብዳቤ ክትቕበል ኢኻ።

ቤት-ፍርዲ ንስኻ ቅኑዕ ምህላውካ ምስ ዝውስን ከምዚ ይኸውን

ቤት-ፍርዲ ንስኻ ቅኑዕ ምህላውካ ምስ ዝውስን፣ IND ብዛዕባ መመልከቲኻ ብቕልጡፍ ውሳኔ ክህብ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ንኽገብር ቤት-ፍርዲ ንIND 2 ሳምንታት ይህቦ። IND ኣብዚ ገደብ-ግዜ እንተድኣ ዘይወሰነ፣ ብመሰረት እቲ ቤት-ፍርዲ ዝሰርዖ ገደብ-ግዜ ንነፍስወከፍ ዝደንጎየሉ መዓልቲ ተወሳኺ መቕጻዕቲ ንክኸፍል ቤት-ፍርዲ ኣብ ልዕሊ IND ክብይን ይኽእል እዩ።

መጋባእያ እንተድኣ ዘይተኻይዱ፣ ቤት-ፍርዲ እቲ ናይ ይግባይ ምልክታ ድሕሪ ምቕባሉ ኣብ ውሽጢ 8 ሳምንታት ውሳኔ ይህብ። መጋባእያ እንተሃልዩ ግን፣ ቤት-ፍርዲ ድሕሪ እቲ መጋባእያ ኣብ ውሽጢ 6 ሳምንታት ውሳኔ ይህብ። ቤት-ፍርዲ ተወሳኺ ግዜ ዘድልዮ እንተድኣ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ክሕብረካ እዩ። እቲ ውሳኔ ድማ ናብ ኣድራሻኻ ክለኣኸልካ እዩ።

ሕጋዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ

ቅድሚ ንIND ውሳኔ ንኽወስድ ከተገድዶ ምውሳንካ ንጠበቓ ሕጋዊ ምኽሪ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ኣወንታዊ ውጽኢት ናይ ምርካብ ዕድል ከምዝውስኽ ይገብር። ብተወሳኺ ንዘለካ ሕቶታት ብዝምልከት ናብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ክትውከስ ትኽእል ኢኻ።