ስራሕ
ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኔዘርላንድ ክትሰርሕ የኽእለካ። ኣብዚ ገጽ እዚ፡ ብዛዕባ ስራሕ ምርካብን ባህሊ ስራሕ ኔዘርላንድን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

Step-by-step plans (1)

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝህልወካ ኣብ ኔዘርላንድ ምስራሕ

4 steps

ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ድዩ፣ ክትሰርሕ ድማ ትደልይ ዲኻ? ስለዚ ስራሕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ብዛዕባ ስራሕ ምድላይን ንስራሕ ምምልካትን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ሓበሬታ
ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።

ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ርእይቶ ክትህብ ትደልይ?

ኣብዚ ተወሳኺ መብርሂ ክትህብ ትደልይ' ዶ?