ዜናዕዳጋ
ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ
ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድካ ግዜኡ እንተወዲቚ፣ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ብኸመይ ከም ስደተኛ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት ከም እትኽእል ኣብዚ ኣንብብ።

መርሓ ውጥን (1)

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ምምልካት

5 steps

ኣብዚ መርሓ ውጥን፣ ንኻልእ ነገራት ሓዊሱ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምምልካት ኣየኖት ቅድመ-ኩነታት ከተማልእ ከምዘለካ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ኣየኖት ሰነዳት ከም ዘድልዩኻን ብኸመይ መንበሪ ፍቓድ ከም እተመልክትን እውን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።

ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ርእይቶ ክትህብ ትደልይ?

ኣብዚ ተወሳኺ መብርሂ ክትህብ ትደልይ' ዶ?