ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA)

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 30/5/2023 12:15 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA) ምስ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ብዝግበር ካልኣይ ቃለ-መሕትት ይጅምር። እዚ ድማ "ሰፊሕ ቃለ-መሕትት" ተባሂሉ ይጽዋዕ። ተራኻ ምስ በጽሐ ድማ ነዚ ሰፊሕ ቃለ-መሕትት ንኽትገብር ክትዕደም ኢኻ። ብድሕሪኡ እቲ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA) ካብ 6 ክሳብ 9 መዓልታት ይወስድ። ኣብ እዋን እቲ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA)፣ IND ኣብ ኔዘርላንድ ዕቚባ ንኽትረክብ መሰል ዘለካ ምዃኑን ዘይምዃኑን ይውስን። IND ነቲ ናይ ዕቚባ ሕቶኻ ከጽድቖ፣ ክነጽጎ ወይ ናብ ዝተናውሐ መስርሕ ዕቚባ (VA) ክሰዶ ይኽእል። እቲ ሓፈሻዊ መስርሕ ዕቚባ (AA) ክጅምር እንከሎ፣ ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ሰፊሕ ቃለ-መሕትት ንኽትገብር ምእንቲ ናብ ቤት-ጽሕፈት ናይ IND ናብ ዝቐረበ መዕቆቢ ቦታ ክትግዕዝ ኢኻ። ነቲ ሰፊሕ ቃለ-መሕትት ንኽትገብር ድማ ናብ ቤት-ጽሕፈት ናይ IND ክትውሰድ ኢኻ፣ ብዘይካ እቲ ርሕቀት ኣዝዩ ሓጺር ብምዃኑ ብእግርኻ ባዕልኻ ክትከይድ ትኽእል ምስ እትኸውን።

እቲ ዝርዝር ቃለ መሕትት።

እቲ ዝርዝር ቃለ መሕትት ካልኣይ ቃለ መሕትት ምስ IND እዩ። ኣብዚ ቃለ መሕትት ንምንታይ ከም ዝሃደምካን ንምንታይ ኣብ ሆላንድ ሓለዋ ከም ዘድልየካን ብዝርዝር ክትገልጽ ትኽእል። እቲ ሰራሕተኛ IND እውን ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ሕቶታት ይሓትትን መልስታትካ ኣስፊሑ ይገልጸልካን። እቲ ዝርዝር ቃለ መሕትት ኣገዳሲ ቃለ መሕትት እዩ። ስለምንታይ ከም ዝሃደምካ ብቕንዕናን ብሰፊሕን ብንጹርን ተዛረብ።

ኣብቲ ቃለ መሕትት ሓደ ተርጓሚ ተረኺቡ ኣሎ። እቲ ተርጓሚ ንIND ኣይሰርሕን ናጻን እዩ። እቲ ተርጓሚ ኣብ ውሳነ ብዛዕባ ሕቶ ዑቕባኻ ዝኾነ ጽልዋ የብሉን። እቲ ሰራሕተኛ IND ብቋንቋ ሆላንድ ሕቶታት ክሓተካ እዩ። እቲ ተርጓሚ ነዞም ሕቶታት ናብ ቋንቋኻ ክትርጉሞም እዩ። 

ብኽብረትካ ኣስተውዕል: እቲ ተርጓሚን ንስኻን ጽቡቕ ጌርና ክንረዳዳእ እንተዘይክኢልካ ወይ እቲ ተርጓሚ ካብቲ እትብሎ ዝተፈልየ ነገር ከም ዝትርጉም እንተተዓዚብካ ብቕጽበት በል። ድሕሪኡ እቲ IND ካልእ ተርጓሚ ንኽህሉ ምድላዋት ክገብር እዩ። ሕቶታት ብግቡእ ስለዘይተረድኣካ ዘይምርድዳእ ከይህሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

ብኽብረትካ : እንተደሊኻ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ጾታ ተርጓሚን ሰራሕተኛ IND ን ክትስማዕ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ቅድሚ እቲ ሰፊሕ ቃለ-መሕትት ክትፈልጦ ኣለካ፡

ነቲ ዝርዝር ቃለ መሕትት ምስ ጠበቓኻ ተዛተየሉ።

 • ድሕሪ እቲ ሰፊሕ ቃለ-መሕትት፣ ንስኻን ጠበቓኻን ብዛዕባ እቲ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን (IND) ብዛዕባ እቲ ቃለ-መሕትት ዘዳለዎ ጸብጻብ ክትዘራረቡ ኢኹም።

 • ኣብ ጸብጻብ IND ሓበሬታ እንተጎዲሉ ወይ ቅኑዕ እንተዘይኮይኑ ንጠበቓኻ ሓብሮ። ድሕሪኡ ጠበቓኻ ናብ IND ደብዳበ ክሰድድ እዩ።

IND 1ይ ውሳኔ ይወስድ

3 ተኽእሎታት ኣለዉ፡

 1. IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ የጽድቖ፡ እቲ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ከም ዝጸደቐ ዝገልጽ ደብዳቤ ካብ IND ክትቕበል ኢኻ። ብድሕሪኡ ድማ

  ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት
  ትኽእል ኢኻ። እቲ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ተሳሒቡ ክስረዝ ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት መበቆል ሃገርካ እንደገና ውሑስ ምስ ዝኸውን። ዑቕባ ኣብ ዘመልከትካሉ እዋን ሓቂ ዘይነገርካ ኮይኑ እንተድኣ ተረኺቡ እውን መንበሪ ፍቓድካ ተሳሒቡ ክስረዝ ይኽእል እዩ።

 2. IND ነቲ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ንኽነጽጎ ውጥን ኣለዎ፡ IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ንኽነጽጎ ውጥን ከምዘለዎ ዝገልጽ ደብዳቤ ካብ IND ክትቕበል ኢኻ። ኣብዚ ደብዳቤ፣ ምኽንያታት ምንጻግን ከምኡ እውን እዚ ኣባኻ እንታይ ሳዕቤናት ከምዘለዎን ተጠቒሱ ይርከብ።

 3. IND ንመርመራ ዝኸውን ዝያዳ ግዜ የድልዮ፣ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ 6 ወይ 9 መዓልታት ብዛዕባ ዘመልከትካዮ ዑቕባ ክውስን ኣይክእልን እዩ። IND ብምቕጻል ንመመልከቲኻ ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ዑቕባ (VA) ከመስርሖ እዩ።

ናይ ምንጻግ ምላሽ

 • ነቲ ናይ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን (IND) undefinedንኽነጽግ ዕላማundefined ዝሓዘ ደብዳቤ ምስ ጠበቓኻ ክትዘራረብ ኢኻ።

 • ጠበቓኻ ንሓሳብ IND ብደብዳቤ ክምልሰሉ 1 መዓልቲ ኣለዎ። እዛ ደብዳቤ undefinedመርገጺ ርእይቶundefined ትበሃል። IND ነቲ መርገጺ ርእይቶ ኣብ ግምት ከእቱዎ ድማ ኣለዎ።

 • IND ነቶም ርእይቶታት ድሕሪ ብምንባብ፣ ነቲ ዕላማ ክቕይሮ ምዃኑን ዘይምዃኑን ይውስን።

IND ናይ መወዳእታ ውሳነ ይወስድ

 • ውሳኔ ናይ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን (IND) ዝሓዘ ደብዳቤ ክመጸካ እዩ። 3 ተኽእሎታት ድማ ኣለዉ፡

 1. ድሕሪ ምንባብ እቲ መርገጺ፣ IND ናይ ዑቕባ ሕቶኻ የጽድቖ። ካብ IND ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከም ዝጸደቐ ዝገልጽ ደብዳበ ክመጸካ እዩ። እዚ ደብዳበ እዚ፡ status-a ወይ status-b ከም ዘለካ እውን ይሕብር።

 2. IND ንመርመራ ዝያዳ ግዜ ስለዘድልዮ ኣብ ውሽጢ 6 ወይ 9 መዓልታት ብዛዕባ ሕቶ ዑቕባኻ ክውስን ኣይክእልን እዩ። IND ንመመልከቲኹም ኣብ ዝተናውሐ ኣገባብ ዑቕባ (VA) ምምስራሕ ክቕጽል እዩ።

 3. እቲ IND ንመመልከቲኻ ይነጽጎ: ካብ IND ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ከም ዝተነጽገ ዝገልጽ ደብዳበ ክመጸካ እዩ። እዛ ደብዳቤ undefinedውሳኔundefined ትበሃል። እቲ ውሳነ ምኽንያታት ምንጻግ ዝሓዘ እዩ። IND ኣብ ኣረኣእያ ናይቲ ጠበቓ ተመርኲሱ ነቲ ምኽንያታት ቀይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ጠበቓ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ምሳኻ ክዘራረብ እዩ። 

እዚ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ?

ድሕሪ ደጊም ኣብ ኔዘርላንድ ክትጸንሕ ስለ ዘይትኽእል ናብ መበቆል ሃገርካ ክትምለስ ኣለካ። ኣገልግሎት ምምላስን ምብጋስን ኔዘርላንድ (DTundefinedV) ብዛዕባ ምምላስካ ብዝምልከት ከዛርበካ እዩ።

ንውሳኔ ናይ IND ይግባይ ምባል
እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?